Gemeenteraad stelt begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 vast

Dit nieuwsbericht is verlopen.
8 november 2022

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van maandag 7 november de begroting 2023 en het meerjarenraming 2024-2026 vastgesteld.

Wethouder Remboud van Iddekinge is blij met de instemming: “We binne as kolleezje tige bliid mei dizze fêststelling en de goeie gearwurking mei de ried. Yn de slútende begrutting is yn 2023 romte fûn om rom acht miljoen euro ynferstearje te kinne. Ynfestearje yn ûnder oare iepenbier grien, diken en fytspaden, duorsumens, wenningbou en ferskate winsken fanút de ried, troch oannommen amendeminten. De ried hat yn grutte mearderheid ynstimd. We gean der mei oan ‘e slach.”

De begroting 2023 wijzigt nog door aangenomen amendementen. De geüpdatete versie verschijnt zo spoedig mogelijk.

Het laatste nieuws