Welkom

Griffie

De griffie verzorgt alles wat nodig is om de vergaderingen voor te bereiden en adviseert raadsleden over de vereiste procedures voor het indienen van moties, amendementen, nota’s en initiatiefvoorstellen. 

Ontwikkelingen lokale democratie

De gemeente heeft deelgenomen aan een Testlab van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In dit traject is onderzocht hoe het staat met de betrokkenheid van de inwoners en hoe de gemeente hier aandacht voor heeft en er klaar voor is.

Contact met de raad

Wilt u in contact komen met de raad? Daar zijn verschillende manieren voor.

Top