Projecten

In de gemeente wordt op veel plekken tegelijk gewerkt aan plannen en projecten. Op deze pagina vindt u de meest opvallende projecten. 

Aanpassen aan het klimaat

Klimaatadaptatie is een term die je steeds vaker hoort. Het betekent aanpassen aan het klimaat. Ook gemeenten hebben hierin een taak.

Balk – Herinrichting Jachthavendyk

Het gedeelte tussen de Dubbelstraat en de kruising met de Mr. C.J. Trompstraat wordt opnieuw ingericht

Buiten bewegen, ontmoeten, sporten en spelen (BOSS)

Speeltuinen in De Fryske Marren dragen bij aan een gezonde fysieke leefomgeving voor álle inwoners.

Driehoek Joure Zuid

De Driehoek biedt kansen voor Joure!

Nieuwbouw IKC in Sint Nicolaasga 

Informatie over de nieuwbouwplannen locatie basisschool De Paedwizer.

Gaswinning

De gemeente is tegen gaswinning. Dit standpunt blijft onveranderd.

Haskerhorne – Haulsterweg

De Haulsterweg in Haskerhorne wordt aangepakt. Nu het Knooppunt Joure klaar is en het extra verkeer niet meer door het dorp gaat, kunnen we daarmee aan de slag.

Joure – brug Wyldehoarne

De fiets- en wandelbrug tussen de wijken Skipsleat en Wyldehoarne in Joure gaan we vervangen. Onze gemeente bereidt dit samen met de bewoners van de beide wijken voor.

Joure/Scharsterbrug – plan Roazebosk

Tussen Joure en Scharsterbrug ligt het Roazebosk. Een klein bos dat jaren lang door snelweg A7 is doorkruist. Door de aanleg van Knooppunt Joure is de snelweg verlegd en kan het weer één bos worden.

Lemmer – herinrichting Plattedijk en omgeving

Er ligt een nieuw ontwerp voor de Plattedijk en omgeving in Lemmer. Er is vooral positief gereageerd op de plannen. Daarnaast is er veel gesproken over het parkeren rondom het strand en in de blauwe zones.

Lemmer – Poort van Zuidwest-Friesland

Dankzij de ligging van het dorp kom je er altijd wel langs of door. Lemmer is wat dat betreft een toegangspoort van de provincie.

Lemmer – Straatweg Noord

Het noordelijk deel van de Straatweg in Lemmer wordt opgeknapt.

Lemmer – Groenwerkzaamheden

MFC Balk

Huisvesting voor de verenigingen in Balk en omgeving.

Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie leggen we samen met ‘de Mienskip’ vast wat we belangrijk vinden in de fysieke leefomgeving.

Wateronderhoud vijvers en watergangen

Informatie over het gemeentelijke wateronderhoud binnen de bebouwde kom.

Versterking Friese IJsselmeerkust

We kijken vooruit naar het Friese IJsselmeerkustgebied in 2050.

Joure A7-zone

Haalbaarheidsonderzoek flexwonen.

Bollenteelt

Informatie over de bollenteelt.

Onderzoek langdurig azc

Het COA heeft het college van b&w De Fryske Marren gevraagd om mee te werken aan de komst van een langdurige opvanglocatie voor asielzoekers.