Kaart oeverbeheer Fryslân ter inzage

21 april 2023

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de oevers langs de vaarwegen in Fryslân? Op die vraag geven de Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân antwoord via een digitale kaart.

Zo ontstaat duidelijkheid welke oevers de Friese overheden beheren, maar ook welke oevers onder het beheer vallen van particulieren of andere instanties. De kaart ligt van 12 april 2023 tot en met 23 mei 2023 ter inzage.

In onze provincie ligt zo’n 1800 kilometer aan oevers langs vaarwegen. Het is niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is voor het beheer van een oever. Dat kunnen zowel Friese overheden, particulieren of andere belanghebbenden zijn. Daarom zijn hierover afspraken gemaakt, die begin dit jaar door Provinciale Staten zijn vastgesteld. Die afspraken gelden voor alle vaarwegen, zoals aangewezen in de provinciale Vaarwegen Verordening (VVF).

Volgens deze afspraken is de provincie verantwoordelijk voor de oevers langs beroepsvaarwegen. Het waterschap is dat voor oevers die van belang zijn voor de waterkwaliteit of waar relatief veel stroming is. Ligt een oever langs openbaar terrein in de bebouwde kom, dan is de gemeente aan zet. Dan blijven er nog oevers over waarvan het de verantwoordelijkheid is van particulieren of andere instanties. In bepaalde gevallen betaalt de overheid wel mee aan het onderhoud, via een subsidiefonds. 

Inzien?

De kaart ligt ter inzage van 12 april t/m 23 mei. Deze is te vinden via www.fryslan.frl/oeversvaarwegen.

Reageren?

U kunt uw zienswijze digitaal indienen via de kaart op www.fryslan.frl/oeversvaarwegen.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Uw zienswijze wordt betrokken bij het definitief vaststellen de kaart ‘Oeverbeheer Friese vaarwegen’. In een Nota van Antwoord wordt toegelicht of en tot welke wijzigingen de zienswijzen hebben geleid. De zienswijzen en daarbij behorende reacties komen uiteindelijk weer bij Provinciale Staten. Zij maken de eindbeslissing over wie waar verantwoordelijk voor is. Het is de bedoeling dat deze afspraken vanaf 1 januari 2024 gaan gelden.  

Het laatste nieuws