Sippy van der Meer beëdigd als nieuwe wethouder De Fryske Marren

30 mei 2024

Sippy van der Meer is in de raadsvergadering van woensdag 29 mei 2024 beëdigd als nieuwe wethouder van gemeente De Fryske Marren. Van der Meer is de opvolger van Janita Tabak, die een nieuwe uitdaging is aangegaan.

Wethouder Van der Meer kijkt uit naar haar werkzaamheden. “Ik ha der folle nocht oan en kin net wachtsje om te begjinnen. Ik wit troch myn wurk as riedslid al in bytsje wat ik ferwachtsje kin fan de ûnderwerpen en de wurksumheden, mar der binne fêst in soad nije saken. Ik sjoch út nei in moaie tiid as wethâlder.”

Burgemeester Fred Veenstra is blij dat het college weer compleet is. “Mei de komst fan Sippy is it kolleezje wer op folle sterkte. Ik bin der wis fan dat se har mei hert en siel ynsette sil foar De Fryske Marren.”

Het laatste nieuws