Uitslag van de draagvlakmeting van de BIZ in de Midstraat vastgesteld

2 december 2022

De draagvlakmeting in het gebied van de BIZ Kernwinkelgebied Joure heeft tot resultaat gehad dat er 87 geldige stemmen (66% van de bijdrageplichtigen) zijn ingezonden, waarvan 81 stemmen voor en 4 stemmen tegen. Er waren 2 blanco stemmen. De stemmen voor vertegenwoordigen een hogere WOZ-waarde dan de stemmen tegen.

Conclusie

De verordening op de heffing en de invordering bedrijveninvesteringszone kernwinkelgebied Joure kan in werking treden omdat er voldoende draagvlak is, gelet op het feit dat is voldaan aan lid 1 van artikel 5 van de Wet op de Bedrijveninvesteringszones, waarin is voorgeschreven dat ten minste de helft van de bijdrageplichtigen zich voor of tegen inwerkingtreding heeft uitgesproken, meer dan twee derde van de uitgebrachte stemmen een stem voor is en dat de stemmers voor een hogere WOZ waarde de stemmers tegen vertegenwoordigen.

Het laatste nieuws