De Adviesraad Sociaal Domein adviseert namens de inwoners gevraagd èn ongevraagd gemeente De Fryske Marren en is betrokken, onafhankelijk, deskundig, en geworteld in de samenleving.

Waarom een Adviesraad Sociaal Domein?

In Nederland moeten we allemaal mee kunnen doen in de maatschappij. Iedereen moet dezelfde mogelijkheden hebben. Mensen met een lichamelijke beperking, psychische problemen of andere beperkingen en óók mantelzorgers en vrijwilligers. Dankzij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden zij door de gemeente hierbij geholpen. Elke gemeente is verplicht om over de Wmo èn de hieronder genoemde wetten bij de Adviesraad advies in te winnen. De Adviesraad is er voor alle inwoners, is onafhankelijk en werkt samen met andere vrijwilligersorganisaties en cliëntenorganisaties.

De samenstelling van de Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren

De Adviesraad bestaat uit 15 leden, een onafhankelijk voorzitter en een ambtelijk secretaris. De meeste leden hebben vanuit hun achtergrond, opleiding en ervaring betrokkenheid met één of meer doelgroepen. Op deze manier worden alle inwoners van gemeente De Fryske Marren goed vertegenwoordigd. De leden van de Adviesraad zijn vrijwilliger en streven er naar om de zorg zo dicht mogelijk bij de inwoners te brengen en hen hier optimaal bij te betrekken. Om dit te bereiken is de Adviesraad  actief in gemeentelijke, provinciale en landelijke netwerken.

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren?

Het is van belang dat de uitvoering van de Wmo iedereen dezelfde kansen biedt om mee te doen in de samenleving. Om deze reden heeft de Adviesraad tot taak het college gevraagd en ongevraagd te adviseren en te informeren over alles dat betrekking heeft op het sociaal domein. Hieronder vallen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet (hieronder valt nu ook de voormalige de Wet Werk en Bijstand, WWB) en de Jeugdwet.

De Adviesraad geeft advies namens de inwoners van gemeente De Fryske Marren. De Adviesraad is betrokken, deskundig en onafhankelijk. De Adviesraad  stelt zich tot doel om met haar adviezen een bijdrage te leveren aan het bevorderen van zelfredzaamheid, eigen kracht en de participatie van de inwoners. Een tweede doel is het toetsen van de (voorgenomen) gemeentelijke maatregelen en voorzieningen, aan de behoefte  van de inwoners. Hierdoor draagt de Adviesraad bij aan het verbeteren van de kwaliteit van het gemeentelijk beleid en de uitvoering van de vier hiervoor genoemde domeinen. Het belang van de inwoners van gemeente De Fryske Marren staat hierbij centraal. Met speciale aandacht voor de kwetsbare burgers, mantelzorgers en vrijwilligers.

De Adviesraad Sociaal Domein De Fryske Marren behandelt geen individuele zaken. Hiervoor kunt u terecht bij de gemeente en het sociaal wijkteam.

Vergaderdata Adviesraad Sociaal Domein 2021

De Adviesraad vergadert iedere 3e woensdag van de maand van 19.30 tot 22.00 uur.

Vergaderschema 2021

20 januari  17 februari  17 maart 21 april 19 mei 16 juni
21 juli 18 augustus  15 september   20 oktober   17 november   15 december  

Kijk voor actuele informatie op de website van de Adviesraad.

Contact met de adviesraad opnemen

De adviesraad is onafhankelijk en geen onderdeel van de gemeentelijke organisatie. U kunt ze daarom bereiken via hun eigen website, e-mail en telefoonnummer.