Kerkenvisie De Fryske Marren

Hoe ziet de toekomst van de zestigtal kerkgebouwen in De Fryske Marren eruit? Kunnen kerkgemeenschappen het volhouden of is het nodig om hierbij te helpen? Dit soort vragen maken straks onderdeel uit van de kerkenvisie waar de gemeente de komende tijd mee aan de slag gaat.

Kerkelijk bezit is bijzonder bezit

Kerken zijn bakens in hun omgeving en vormen veelal het silhouet van het dorp. Eeuwenlang vormden zij de gemeenschappelijke ontmoetingsruimte en tegenwoordig zijn veel kerken beschermd als monument. De laatste jaren is er landelijk veel aandacht voor het religieus erfgoed. De reden hiervan is dat er zorgen bestaan over de toekomst van kerkgebouwen. In toenemende mate komen kerkgebouwen leeg te staan vanwege afname van het aantal leden en het teruglopend aantal vrijwilligers die zich inzetten voor het behoud en beheer ervan. Ook is er steeds minder geld om de gebouwen, torens en interieurs te onderhouden. Daarom heeft het Rijk geld beschikbaar gesteld aan gemeente De Fryske Marren om een kerkenvisie op te stellen.

Wat is een kerkenvisie?

Kerkenvisies zijn bedoeld om in gezamenlijkheid een lange termijn aanpak te ontwikkelen voor (leegkomende) kerkgebouwen. Een kerkenvisie stelt eigenaren, overheden en andere betrokkenen in staat om te reageren op komende veranderingen over de functie, het gebruik en eigendom van de kerkgebouwen. Zowel monumentale als de niet-monumentale kerkgebouwen worden meegenomen bij het opstellen van de visie.

Samenwerking met meerdere partijen

Voor het opstellen van de kerkenvisie werken wij samen met het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, de provincie Fryslân, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het museum Catharijneconvent en andere partijen. Meer informatie over kerkenvisies vindt u op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Enquête kerkenvisie

Om goed in beeld te krijgen of en waar de komende jaren knelpunten gaan ontstaan, is aan eigenaren van kerkgebouwen gevraagd of zij een enquête in willen vullen. Vervolgens willen wij met de eigenaren en andere belanghebbenden in gesprek. In een latere fase zullen wij vragen aan betrokkenen of zij een reactie willen geven op de conceptstukken van de kerkenvisie.