Ambities Duurzaam 2030

Om in 2030 een duurzame gemeente te zijn moet er heel wat gebeuren. We hebben daarom vijf ambities geformuleerd.

Wij zijn lid van Circulair Friesland, een vereniging met leden uit het bedrijfsleven, onderwijs en
overheid. Deze leden durven gewoonten om te zetten in circulaire ambities en tegelijkertijd de verbinding aan te gaan met andere bedrijven, overheden, kennisinstellingen en (maatschappelijke) organisaties.

De ambitie van Circulair Friesland is om in 2025 één van de meest onderscheidende circulaire transitieagenda’s in uitvoering te hebben op een aantal specifieke thema’s die leven in de regio. Daarmee vallen we op als krachtige transitieregio.

Hoe we dat samen doen?

Door onze agenda en belangen open en bloot op tafel te leggen. Door
samen te werken. Door in het diepe te springen. En door anderen te inspireren óók circulaire stappen te maken. Of, zoals wij graag zeggen: gewoon te dóen.

De Fryske Marren is in 2030 een gemeente met zeer lage energiekosten voor de inwoners, bedrijven, scholen, non-profit organisaties en de gemeente zelf. Inwoners en organisaties wekken zelf energie op door zoveel mogelijk gebruik te maken van lokale energiebronnen. Deze bronnen zijn bijvoorbeeld zon, wind, aardwarmte en biomassa. De Fryske Marren beschikt over slimme logistieke systemen, waardoor er minder vervoersbewegingen nodig zijn. Auto’s rijden op groen gas en elektriciteit.

Wat speelt er al?

De gasleidingen in de Zuidwesthoek van de provincie (de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân) zijn de komende tientallen jaren, vroeg of laat, allemaal aan vervanging toe. Maar is vervangen van de leidingen nog wenselijk? Er zijn immers genoeg alternatieven voor het opwekken van energie. De projectgroep Duurzame kernen kijkt de komende jaren samen met de kernen in de regio hoe ze energieneutraal kunnen worden. Dit project maakt deel uit van de Friese Energiestrategie, die in oktober 2017 is gepresenteerd.

In het jaar 2030 is iedereen in gemeente De Fryske Marren zich bewust van het nut en de noodzaak van waterbesparing. Nieuwe woningen zijn zodanig ontworpen dat bewoners 25% minder drinkwater gebruiken. Waardevolle stoffen uit het (afval)water worden teruggewonnen en hergebruikt. Hevige regenval, als gevolg van klimaatverandering, is goed te bergen.

Wat speelt er al?

Er is een projectgroep opgezet om de thema’s water en natuur op een mooie manier met elkaar te combineren. Deze groep gaat na wat er nodig is om grote hoeveelheden regenwater op te vangen. Een mogelijke optie is om een deel van het landschap in De Fryske Marren te gebruiken als waterbergingsgebied. Dit zou positieve effecten hebben op de plaatselijke natuurwaarden.

Het begrip ‘afvalstof’ kennen we in 2030 in De Fryske Marren niet meer. Het heeft plaatsgemaakt voor de term ‘Cradle to Cradle’ (C2C): de reststof van de ene onderneming is de grondstof voor de andere. Hiervoor werken bedrijven intensief met elkaar en de gemeente samen in een grondstoffenbank. Bij ver- en nieuwbouw van woningen en gebouwen worden zoveel mogelijk materialen gebruikt die aan het einde van hun levensduur meteen weer inzetbaar zijn.

Wat speelt er al?

Gemeente De Fryske Marren is sinds eind 2017 lid van Circulair Friesland. Dit is een samenwerkingsverband tussen overheden, bedrijven en andere organisaties, die zich actief willen inzetten voor een circulaire economie. In de gemeente loopt inmiddels het initiatief om biomassa om te zetten in compost. Dit is her te gebruiken voor land- en tuinbouw of als energiebron.

In 2030 is zowel de biodiversiteit als de hoeveel groen en natuur toegenomen.

Gemeente De Fryske Marren vindt het openbaar groen belangrijk en zet zich graag in voor een nog groenere, duurzamere en gezondere gemeente. Groen levert een bijdrage aan een: gezonde leefomgeving met onder andere veel biodiversiteit, betere luchtkwaliteit, betere gezondheid voor de mens en een positief effect op de klimaatadaptatie (aanpassing aan het klimaat). Lees meer op de pagina Groen.

In De Fryske Marren bestaat in 2030 een levendige groene economie, waar iedereen aan meedoet. Deze komt vooral voort uit duurzame energieopwekking, water en hergebruik van grondstoffen. Bedrijven profileren zich stevig op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. In de kernen zijn allerlei initiatieven op het gebied van duurzaamheid. De gemeente ondersteunt deze initiatieven.

Wat speelt er al?

Een initiatief dat in volle gang is, zijn de lokale energiecoöperaties. Inwoners slaan hiermee de handen ineen om energie op een duurzame manier op te wekken. Bijvoorbeeld door te investeren in zonne- of windenergie. Deze groene energie is dan voordelig in te kopen door leden van de coöperatie, oftewel de inwoners. Dit maakt de kernen zelfvoorzienend en veel minder afhankelijk.