Subsidieregeling armoedebeleid

Voor wie is de subsidieregeling armoedebeleid bedoeld? 

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen voor activiteiten gericht op armoedebestrijding voor inwoners van gemeente De Fryske Marren.

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die zich richten op:

  • het ondersteunen van inwoners bij het deelnemen aan activiteiten gericht op participatie;
  • het ondersteunen van inwoners met materiële bijstand in natura;
  • het vergroten van de zelfredzaamheid en eigen kracht van inwoners;
  • het bestrijden en/of voorkomen van armoede en schulden in de brede zin.

Hoe hoog is de subsidie?

De subsidie bedraagt de kosten voor de activiteiten en de organisatiekosten die direct verbonden zijn aan de gesubsidieerde activiteiten. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het plafond is bereikt.

Hoe werkt het?

Om subsidie uit het aan te vragen moet u het eenmalige aanvraagformulier invullen (u moet inloggen met DigiD). Zorg ervoor dat u de juiste stukken alvast bij de hand heeft, voordat u het formulier invult. 

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Een volledige aanvraag dient u uiterlijk 2 dan wel 13 weken in te dienen voordat u voornemens bent te beginnen met de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt. U ontvangt een besluit binnen 8 weken nadat u de volledige aanvraag heeft ingediend.

Er zijn voorwaarden verbonden aan deze subsidie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een aanvrager aan de volgende criteria te voldoen:

  • De subsidieontvanger past zijn/ haar signaalfunctie in het kader van armoedebestrijding actief toe door inwoners van gemeente De Fryske Marren daar waar nodig het sociaal wijkteam van gemeente De Fryske Marren in te lichten.
  • De activiteiten zijn gratis of tegen een lage vergoeding beschikbaar voor minima.
  • Het college kan met de subsidieontvangers in de subsidiebeschikking afzonderlijke afspraken maken over de specifiek te verrichten activiteiten en de in dat kader te leveren prestaties.
  • De activiteiten sluiten aan bij het gemeentelijk minimabeleid en de participatiewet.


Lees ook Subsidieregeling armoedebeleid De Fryske Marren op overheid.nl.