Subsidieregeling duurzaamheid De Fryske Marren

Voor wie is de subsidieregeling duurzaamheid De Fryske Marren bedoeld?

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan de lokale organisaties die bijdragen aan de doelstellingen zoals beschreven in de duurzaamheidsvisie 2013-2030 De Friese Meren en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsprogramma’s duurzaamheid in de ruimste zin.

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?

Het doel van deze subsidieregeling is het zoeken (en vinden) van een juiste balans tussen mens, milieu en middelen. En dat op een manier waardoor wat wij hier doen geen negatieve effecten heeft op andere plekken op de wereld en toekomstige generaties.

Hoe hoog is de subsidie?

De subsidie vormt een bijdrage in de uitvoering van het project. Van de aanvrager wordt een redelijke eigen financiële bijdrage en/of cofinanciering van verschillende fondsen/subsidiënten en zelfwerkzaamheden verlangd. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het plafond is bereikt.

Hoe werkt het?

Om subsidie uit het aan te vragen moet u het eenmalige aanvraagformulier invullen (u moet inloggen met DigiD). Zorg ervoor dat u de juiste stukken alvast bij de hand heeft, voordat u het formulier invult.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Een volledige aanvraag dient u uiterlijk 2 dan wel 13 weken in te dienen voordat u voornemens bent te beginnen met de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt. U ontvangt een besluit binnen 8 weken nadat u de volledige aanvraag heeft ingediend.

Wat wij niet subsidiëren

Er wordt geen subsidie verstrekt voor voorzieningen en/of activiteiten met een individueel belang.

Lees ook Subsidieregeling duurzaamheid De Fryske Marren op overheid.nl.