Subsidieregeling gemeentelijke monumenten

Voor wie is de subsidieregeling gemeentelijke monumenten bedoeld?

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan eigenaren van onroerende zaken die als beschermd gemeentelijke monument in categorie I of categorie II is aangewezen.

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?

Er kan een eenmalige subsidie worden verleend in de kosten, welke verband houden met de restauratie van het pand.

Hoe hoog is de subsidie?

De subsidie bedraagt:

  • voor een beschermd gemeentelijk monument in categorie I: 
    25% van de subsidiabele restauratiekosten met een maximum van € 10.000.
  • voor een beschermd gemeentelijk monument in categorie II: 
    25% van de subsidiabele restauratiekosten met een maximum van € 5.000.

Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het plafond is bereikt.

Hoe werkt het?

Om subsidie aan te vragen moet u het eenmalige aanvraagformulier invullen (u moet inloggen met DigiD). Zorg ervoor dat u de juiste stukken alvast bij de hand heeft, voordat u het formulier invult. 

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Een volledige aanvraag dient u uiterlijk 2 dan wel 13 weken in te dienen voordat u voornemens bent te beginnen met de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt. U ontvangt een besluit binnen 8 weken nadat u de volledige aanvraag heeft ingediend.

Er zijn voorwaarden verbonden aan deze subsidie

De aanvrager dient:

  1. een goedgekeurd restauratieplan (voor aanvragen boven € 10.000) in te dienen en de werkzaamheden uit te voeren overeenkomstig dit restauratieplan.
  2. pas te beginnen met de werkzaamheden nadat het college een besluit heeft genomen op de subsidieaanvraag.
    De subsidieverlening kan worden geweigerd als er voor hetzelfde pand of object in de voorafgaande periode van 5 jaar subsidie is toegekend.

Lees ook Subsidieregeling gemeentelijke monumenten op overheid.nl.