Subsidieregeling groen- en blauwe maatregelen

Voor wie is de subsidieregeling groen- en blauwe maatregelen bedoeld?

Aanvragers (eigenaren van bestaande gebouwen, opstallers, erfpachters etc) kunnen subsidie aanvragen voor het, door middel van deze maatregelen, toekomstbestendiger inrichten van particulier terrein. Hiermee kunnen zij een bijdrage leveren aan de klimaatadaptatie.

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?

Subsidie wordt voor drie maatregelen verstrekt:

 1. Aanleg groene daken;
 2. Afkoppelen van dak verhardingen en/of erfverhardingen op particulier terrein van het bestaande openbare gemeentelijke rioolstelsel of oppervlaktewater;
 3. Vasthouden van regenwater door aansluiten regenton, regenwater opvang- of infiltratiemodule;
 4. toepassen van een regenwatergebruik-installatie: een systeem dat opgeslagen regenwater toepast bij het doorspoelen van toiletten en/of wasmachine en/of waterirrigatie van de tuin. Het systeem kan inpandig of in de tuin worden aangebracht en bevat de volgende componenten: reservoir; pomp; aansluiting op gebruikspunten; een overstort; een suppletievoorziening;
 5. Afkoppelen afvoerend verhardings- en dakoppervlak middels vertraagde bovengrondse afvoer en infiltratie via bodempassage of groene berging.

In de periode 2022-2025 kunt u ieder jaar een aanvraag indienen. U kunt per jaar, iedere maatregel één keer aanvragen. Het is dus mogelijk om in één jaar subsidie aan te vragen voor én aanleg groene daken, én het afkoppelen van dak verhardingen én voor het vasthouden van regenwater door aansluiten van een regenton. Het is niet mogelijk om in één jaar voor drie regentonnen subsidie aan te vragen. U kunt wel ieder jaar subsidie aanvragen voor een regenton.

I. Aanleg groen dak

We verlenen subsidie voor het vasthouden van regenwater o.a. onder de voorwaarde dat:

 1. er minimaal sprake is van 10 m1 dakoppervlak; en
 2. de subsidieaanvrager zelf verantwoordelijk is voor de bouwkundige staat van het gebouw en de draagkracht van de groene dakconstructie.

Hoe hoog is de subsidie voor de aanleg van een groen dak?

 1. De subsidie voor aanleg groen dak met een waterbergend vermogen van 25 tot 50 liter per m2, bedraagt maximaal € 25 per m2.
 2. De subsidie voor aanleg groen dak met een waterbergend vermogen meer dan 50 liter per m2, bedraagt maximaal € 35 per m2.

De subsidie hoogte voor aanleg van een groen dak door een particulier bedraagt maximaal
€ 5.000 en aanleg door een stichting, vereniging van eigenaar of bedrijf maximaal € 10.000 per aanvraag.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de gemaakte subsidiabele kosten.

Hoe werkt het aanvragen van subsidie voor de aanleg van een groen dak?

In de aanvraag worden in ieder geval de volgende documenten bijgevoegd:

 • Begroting/offerte van hovenier/aannemer/specialist;
 • Situatietekening op schaal van het gebouw en naaste omgeving met duiding groen dak en herleidbaar oppervlak en kleurenfoto van het dak bij aanvang (nulmeting);
 • Technische specificaties groen dak inclusief waterbuffer en waterbergend vermogen, substraatdikte en aantal en toe te passen soorten vegetatie.

Let op: verantwoording voor aanleg groene dak vereist!

Voor de subsidie voor de aanleg groene daken, is aanvullend verantwoording verplicht. Uiterlijk 10 weken nadat de maatregel (de werkzaamheden?) is/zijn verricht, dient de aanvrager een aanvraag tot vaststelling in. Hierbij wordt het bewijsmateriaal aangeleverd (facturen en foto bij oplevering).

II. Afkoppelen van dak verhardingen en/of erfverhardingen op particulier terrein van het bestaande openbare gemeentelijke rioolstelsel of oppervlaktewater

We verlenen subsidie voor het vasthouden van regenwater o.a. onder de voorwaarde dat:

 1. er minimaal sprake is van afkoppelen van 10 m2 dak verharding en/of erfverharding; en
 2. de subsidieaanvrager zelf verantwoordelijk is voor het adequaat verwerken van zijn of haar hemelwater zonder dat er nadelige gevolgen bij omliggende percelen ontstaan.

Hoe hoog is de subsidie voor het afkoppelen en vertraagd laten afvoeren van dak- en/of erfverhardingen?

 1. De subsidie voor afkoppelen, door een particulier, bedraagt max. € 9 per m2 en max.
  € 750 per aanvraag;
 2. De subsidie voor afkoppelen, door een stichting, vereniging of bedrijf bedraagt max.
  € 7 per m2 en max. € 8.000 per aanvraag.

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de gemaakte subsidiabele kosten.

Hoe werkt het voor het afkoppelen en vertraagd laten afvoeren van dak- en/of erfverhardingen?

Bij de aanvraag worden in ieder geval de volgende documenten bijgevoegd:

 • (Kopie) facturen met daarop het bedrag én de aanschafdatum;
 • Situatietekening op schaal van het dak en naaste omgeving. Geef daarbij aan hoe groot het dakoppervlak is, plus kleurenfoto van het dak en de regenpijp (nulmeting);
 • Tekening met het verloop van het nieuwe leidingwerk, aanleghoogtes en materiaalgebruik;
 • Schriftelijke instemming van gemeente of eigenaar waar een eventuele leiding doorheen moet lopen/moet worden aangebracht.

III. Vasthouden van regenwater door aansluiten regenton, regenwater opvang- of infiltratiemodule

We verlenen subsidie voor het vasthouden van regenwater o.a. onder de voorwaarde dat:

 1. de subsidieaanvrager zelf verantwoordelijk is voor het adequaat verwerken van zijn of haar hemelwater zonder dat er nadelige gevolgen bij omliggende percelen ontstaan.

Hoe hoog is de subsidie voor het vasthouden van regenwater?

 1. De subsidie voor het vasthouden van regenwater, door een particulier, bedraagt maximaal
  € 500 per aanvraag;
 2. De subsidie voor het vasthouden van regenwater, door een stichting, vereniging van eigenaar of bedrijf bedraagt maximaal € 2.500 per aanvraag.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de gemaakte subsidiabele kosten.

Hoe werkt het aanvragen van subsidie voor het vasthouden van regenwater?

Bij de aanvraag worden in ieder geval de volgende documenten bijgevoegd:

 • (Kopie) factuur met daarop het bedrag én de aanschafdatum;
 • De technische specificaties van de regenton, regenwater opvang- of infiltratiemodule;
 • Foto’s van de bestaande situatie (nulmeting) en nieuwe situatie;
 • Als deze vereist is: een omgevingsvergunning of monumentenvergunning;
 • Als u huurder bent: schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Toepassen van een regenwatergebruiksinstallatie

We verlenen subsidie voor het vasthouden van regenwater o.a. onder de voorwaarde dat:

 1. de installatie mag niet worden aangesloten op de drinkwaterleidingen en alleen worden gebruikt voor het doorspoelen van toiletten en voor de wasmachine.

Hoe hoog is de subsidie voor het afkoppelen en vertraagd laten afvoeren van dak- en/of erfverhardingen?

2. De subsidie voor aanleg regenwatergebruiksinstallatie voor hergebruik van regen- of grijs water, bedraagt maximaal C 2.500 per bestaand gebouw.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de gemaakte subsidiabele kosten.

Hoe werkt het voor het toepassen van een regenwatergebruiksinstallatie?

Bij de aanvraag worden in ieder geval de volgende documenten bijgevoegd:

 • begroting/offerte van bijvoorbeeld leverancier/aannemer/installateur;
 • situatietekening op schaal van het gebouw met locatie van opslagtank (binnen of buiten);
 • technische specificaties opslagtank en pompinstallatie voor regenwater;
 • als het een huurder betreft: schriftelijke toestemming van de eigenaar. Voorts gelden de volgende voorwaarden:
 • de maatregel wordt pas uitgevoerd nadat de subsidieaanvraag is goedgekeurd. Aanvrager ontvangt hierover een brief (beschikking) van de gemeente;
 • het werk is binnen één jaar na de goedkeuring van uw subsidieaanvraag uitgevoerd;
 • uiterlijk tien weken nadat de maatregel is uitgevoerd wordt een aanvraag tot vaststelling ingediend. Hierbij wordt bewijsmateriaal ingeleverd (facturen en foto(‘s) bij oplevering).

Wat u moet ook weten

Een aanvraag kan een of meerdere maatregelen bevatten.

Om subsidie aan te vragen moet u het eenmalige aanvraagformulier hieronder invullen (u moet inloggen met DigiD). Zorg ervoor dat u de juiste stukken alvast bij de hand heeft, voordat u het formulier invult.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Een volledige aanvraag dient u uiterlijk 6 weken voordat u voornemens bent met de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt te starten, ingediend te worden. (Dit geldt niet voor regentonnen.
Deze kunt u aanschaffen en indienen en de nota en/of kassabon bij de aanvraag meesturen)

U ontvangt een besluit binnen 6 weken nadat u de volledige aanvraag heeft ingediend.

Wat wij niet subsidiëren

Er worden geen subsidies verstrekt als de hierboven genoemde maatregelen uitgevoerd zijn alvorens inwerkingtreding van deze subsidieregeling.

Lees ook Subsidieregeling groen- en blauwe maatregelen op overheid.nl.