Subsidieregeling innovatiefonds ondersteuning

Voor wie is de subsidieregeling innovatiefonds ondersteuning bedoeld?

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor activiteiten die bijdrage aan de innovatie in de zorg. Door bestaande zorgverleners die de kwaliteit en de effectiviteit van de zorg verbeteren.

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?

De innovatie dient gericht te zijn op (niet limitatief):

 • de feitelijke zorg die de inwoner ontvangt;
 • productvernieuwing;
 • ketensamenwerking;
 • vergroten van de zelfredzaamheid van de inwoners/buurt;
 • de werkprocedures;
 • resultaatsturing en resultaatgerichte financiering;
 • de combinatie van de zelfredzaamheidsmatrix en de geformuleerde activiteiten en producten;
 • technische mogelijkheden bij inzet zorg;
 • wijkgerichte vrijwillige inzet;
 • de afschaling van specialistische zorg naar basisvoorzieningen;
 • ontschotting tussen verschillende organisaties en/of budgetten.

Hoe hoog is de subsidie?

Een subsidie bedraagt maximaal € 10.000,00 per ingediend project en per organisatie of samenwerkingsverband. Dit is inclusief de eventueel verschuldigde BTW. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het plafond is bereikt.

Hoe werkt het?

Om subsidie uit het aan te vragen moet u het eenmalige aanvraagformulier invullen (u moet inloggen met DigiD). Zorg ervoor dat u de juiste stukken alvast bij de hand heeft, voordat u het formulier invult. 

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Een volledige aanvraag dient u uiterlijk 2 dan wel 13 weken in te dienen voordat u voornemens bent te beginnen met de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt.
U ontvangt een besluit binnen 8 weken nadat u de volledige aanvraag heeft ingediend.

Er zijn voorwaarden verbonden aan deze subsidie

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een aanvrager aan de volgende criteria te voldoen:

 • De aanvraag moet passen binnen de visie die in het gemeentelijk beleid is benoemd.
 • Het in de aanvraag benoemde project levert een nieuwe en binnen onze visie en beleid passende werkwijze die overdraagbaar is naar andere organisaties en gemeenten.
 • De resultaten van het project dienen tastbaar, meetbaar en reëel te zijn.
 • De ingediende projecten hebben in ieder geval een toegevoegde waarde voor de inwoner, indien mogelijk ook voor de organisaties en de gemeenten.
 • De innovatie is praktijkgericht en deze moet aansluiten bij de behoefte van de inwoner.
 • Wanneer inwoners bij de innovatie kunnen worden betrokken, verdient dit een pré.
 • De projecten voor innovatie hebben een maximale looptijd van 9 maanden.
 • Het project is zo mogelijk ook gericht op duurzaamheid.
 • De subsidie is een eenmalige en tijdgebonden investering. Er worden geen structurele bijdragen verstrekt. 

Lees ook Subsidieregeling innovatiefonds ondersteuning op overheid.nl.