Subsidieregeling Taalnetwerken

Wie komt in aanmerking voor deze subsidie?

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een netwerk van erkende kinderopvangorganisaties die VVE aanbieden en aan de scholen die primair onderwijs aanbieden, de bibliotheek, allemaal werkzaam in gemeente De Fryske Marren.

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?

Met deze subsidieregeling willen we taalnetwerken stimuleren om de ouderbetrokkenheid te vergroten bij het terugdringen van taalachterstanden. Samenwerkingsverbanden van meerdere partners creëren hiervoor een taalrijke omgeving waar ouders en kinderen een taalaanbod krijgen op maat en contacten met ouders van kinderen met een taalachterstand worden vergroot.

Welke kosten komen in aanmerking?

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen hebben betrekking op het creëren van een taalrijke omgeving voor ouders en kinderen en de activiteiten die daarbinnen plaatsvinden. Er is altijd sprake van een samenwerking met minimaal twee partners (netwerk).

Hoe hoog is de subsidie?

De subsidie bedraagt 100% tot een maximum van € 20.000. De subsidie wordt toegekend op volgorde van binnenkomst. Het subsidieplafond voor 2022 is €100.000.

Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt uiterlijk 1 mei 2022 ingediend.

Let op!

Subsidie wordt aan de penvoerder van een taalnetwerk. De activiteiten zijn beschreven in een door de aanvrager opgesteld plan van aanpak voor maximaal 1 jaar. In dit plan zijn beoogde resultaten benoemd, is de samenwerking met ketenpartners beschreven en is een begroting opgenomen.