Grondverzet en toepassen van grond

Grondverzet is al het werk waarbij grond en baggerspecie wordt aangevoerd, afgevoerd, toegepast of opgeslagen.

Indienen melding bodemkwaliteit

In veel gevallen is voor het toepassen en tijdelijk opslaan van grond of baggerspecie een melding nodig. De melding doet u bij het meldpunt bodemkwaliteit. De melding moet uiterlijk vijf werkdagen van te voren zijn ingediend. Voor het indienen van een melding heeft u een account nodig.

Uitzonderingen op de meldingsplicht

Er zijn enkele uitzonderingen op de meldingsplicht. Dit zijn de volgende:

  • De toepassing van grond of baggerspecie door particulieren.
  • Het toepassen van grond of baggerspecie binnen een landbouwbedrijf als de grond of baggerspecie afkomstig is van een tot dat landbouwbedrijf behorend perceel grond. Als op dit perceel een vergelijkbaar gewas wordt geteeld als op het perceel grond waar de grond of baggerspecie wordt toegepast.
  • Het verspreiden van baggerspecie uit een watergang over de aan de watergang grenzende percelen.
  • Het toepassen van schone grond en baggerspecie in hoeveelheden kleiner dan 50 vierkante meter.
  • Het tijdelijk verplaatsen of wegnemen van grond of baggerspecie, als deze zonder te zijn bewerkt, op of nabij dezelfde plaats en onder dezelfde conditie weer wordt terug gezet.

Aan welke regels moet u voldoen?

Wanneer u grond en baggerspecie aan wilt voeren en toe wilt passen dan gelden daar specifieke regels voor. Deze regels gelden ook voor de tijdelijke opslag van de grond en baggerspecie voorafgaande aan de toepassing. Aan beide onderstaande regels moet worden voldaan. We noemen dit ook wel de dubbele toets.

  • De kwaliteit van de toe te passen grond of baggerspecie mag de kwaliteit van de ontvangende bodem niet verslechteren.
  • De kwaliteit van de toe te passen grond of baggerspecie moet passen bij het gebruik (de functie) van de locatie.

Naast deze twee belangrijke regels gelden er nog meer regels. Zo mag er niet meer grond of baggerspecie wordt toegepast dan volgens gangbare maatstaven nodig is voor het werk. Op de website van de FUMO zijn de regels en procedures voor het toepassen van grond en baggerspecie verder uitgewerkt.

Hoe worden de regels getoetst?

Om de dubbele toets uit te voeren wordt gebruik gemaakt van de bodemkwaliteitskaart, de bodemfunctiekaart, de ontgravingskaart en de toepassingskaart. Op de website van de FUMO wordt het gebruik van deze kaarten uitgelegd. De interactieve bodemkwaliteitskaart is een hulpmiddel voor de meer ervaren gebruiker om de dubbele toets uit te voeren.

U bent zelf verantwoordelijkheid voor de toetsing

Als toepasser bent u zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de toe te passen grond of baggerspecie. U moet over de juiste bewijsmiddelen beschikken. Daarnaast is het uw eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of de kwaliteit van de grond of baggerspecie goed genoeg is om toegepast te mogen worden op de locatie. Neem contact met ons op wanneer u hierover twijfelt.

Is de grond ernstig verontreinigd?

Ernstig verontreinigde grond mag alleen onder strikte voorwaarden en onder bepaalde omstandigheden worden ontgraven en hergebruikt. De regels hiervoor staan in de Wet bodembescherming. De FUMO (Fryske Útfieringstsjinst miljeu en omjouwing) is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. Neem voor grondverzet met ernstig verontreinigde grond altijd eerst contact op met de FUMO.