Calamiteiten en geweldsincidenten

Aanbieders die Wmo-ondersteuning leveren zijn verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige ondersteuning. Om dit te borgen zijn aanbieders wettelijk verplicht om alle calamiteiten en geweldsincidenten te melden bij de gemeente. Het doel daarvan is om samen de kwaliteit van de aangeboden ondersteuning te verbeteren. Aanbieders moeten binnen drie werkdagen melding doen van een calamiteit of geweldsincident. Gaat het om meldingen van calamiteiten (of geweldsincidenten) buiten de Wmo-ondersteuning? Dan moeten deze gemeld worden bij de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ).

Wat is het verschil tussen een calamiteit en een incident?

  • Een incident is een (in vergelijking met calamiteiten) relatief lichte verstoring van de dagelijkse gang van zaken bij een zorgaanbieder. Het gaat hier om een (bijna) ongeluk of (bijna) fout, gemaakt door een individuele medewerker, waardoor de cliënt geen optimale Wmo-ondersteuning krijgt en/of schade ondervindt. Een (bijna) fout of ongeluk kan bijvoorbeeld ontstaan door het te laat signaleren van problematiek, het onjuist informeren van de cliënt, het ondeskundig handelen bij gezondheidsproblemen of het onjuist documenteren in dossiers.
  • Bij incidenten volgt u uw interne MIC (Melding Incidenten Cliënten)-procedure.
  • Bij calamiteiten gaat het om een gebeurtenis met ernstig schadelijk gevolg. Bijvoorbeeld overlijden van een cliënt, ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel van een ander als gevolg van het handelen van een cliënt of ernstig grensoverschrijdend gedrag (fysiek, psychisch en/of seksueel) door cliënten en hulpverleners. Ook ernstige geweldsincidenten vallen hieronder. Het gaat dus om situaties die een bedreiging vormden voor de kwaliteit of continuïteit van de ondersteuning. Om het risico op herhaling bij (andere) cliënten zoveel mogelijk te beperken, is het van belang om de toedracht van de calamiteit zorgvuldig te onderzoeken en te analyseren, met als doel om ervan te leren en verbetermaatregelen te nemen.

Calamiteiten en ernstige geweldsincidenten moet u altijd melden bij de gemeente

U doet dit binnen twee dagen nadat deze zich heeft voorgedaan bij de toezichthouder Wmo.
Dit is voor De Fryske Marren ondergebracht bij de GGD-Fryslân. Deze start de vervolgprocedure.

Soms is het verschil tussen een calamiteit en een incident lastig

Een incident kan ook overgaan in een calamiteit. Het is aan de zorgaanbieder zelf om in te schatten en af te wegen of er sprake is van een calamiteit of een incident.
U kunt bij twijfel ook altijd contact opnemen met onze contractmanager sociaal domein via telefoonnummer 14 05 14.

Hoe meld ik een calamiteit of geweldsincident?

Toezicht op zorgaanbieders (WMO) – GGD Fryslân (ggdfryslan.nl)

U komt dan terecht op de website van de GGD Fryslân waar u een meldformulier in kunt vullen.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met onze contractmanager sociaal domein via contractmanagement@defryskemarren.nl of via telefoonnummer 14 05 14.