Contact met de raad

U wilt in contact komen met de raad en wanneer kunt u bijvoorbeeld bij de raad terecht?

  • Als u de raad wilt laten weten hoe u denkt over het beleid van de gemeente en de plannen;
  • Als u politieke aandacht wilt voor een probleem, plan of gebeurtenis;
  • Als u een idee wilt introduceren voor nieuw beleid;
  • Als u algemene interesse heeft voor lokale politiek.

Vragen aan de raad kunt u stellen door een bericht te sturen via het contactformulier. Uiteraard kunt u via dit contactformulier de raadsleden ook benaderen via de griffie.

* Een kopie wordt naar de griffie gestuurd

Contact met één of meerdere fracties en/ of raadsleden

Wilt u bijvoorbeeld één of meerdere fracties via de fractievoorzitter benaderen of rechtstreeks contact met een raadslid? Kijk dan op Wie zit er in de raad?. Hier vindt u per politieke partij de contactgegevens van alle raadsleden.

Invloed op de raad

De gemeenteraad neemt besluiten die u kunnen raken. U kunt op diverse manieren proberen de raad te beïnvloeden. Hieronder worden de verschillende mogelijkheden op een rijtje gezet.

U kunt een lid van de gemeenteraad bellen, mailen, schrijven of om een persoonlijke afspraak vragen. Op de pagina wie zit er in de raad? vindt u de contactgegevens van de raadsleden.

Raadsleden zijn volksvertegenwoordigers. Om hun werk goed te kunnen doen, willen zij graag weten wat er leeft in de gemeente. Als u vindt dat de gemeenteraad meer aandacht aan bepaalde zaken moet besteden, dan kunt u de raad een brief schrijven. Deze komt (met andere stukken) wekelijks bij de raads- en commissieleden binnen en zij kunnen vragen om uw brief te agenderen voor een vergadering.

Een brief aan de gemeenteraad komt in de openbaarheid, tenzij u zelf aangeeft dit niet te willen. De raad stelt in het geval van agendering vast hoe uw brief wordt afgehandeld. Uw brief kan bijvoorbeeld ter beantwoording worden doorgestuurd naar een gemeentelijke dienst, maar het kan ook zo zijn dat iedere fractie (vanwege verschillende politieke standpunten) de brief zelf beantwoordt.

U kunt uw brief natuurlijk rechtstreeks mailen aan de raadsleden of aan fracties in de raad maar u kunt dit ook doen via de griffie: griffie@defryskemarren.nl of uw brief sturen naar Gemeenteraad De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure.

U kunt vragen of u aan mag schuiven bij de fractievergaderingen, die meestal op de maandag plaatsvinden. Die afspraak kunt u zelf rechtstreeks maken met de fractievoorzitters. Als u alle fracties op dezelfde avond wilt spreken dan kan het zo georganiseerd worden dat dit gezamenlijk plaatsvindt, zodat u niet alle fracties apart hoeft te spreken, maar dat in één keer doet. U kunt dat het beste ruim van tevoren aangeven zodat de griffie samen met de fracties een deel van een avond daarvoor kan reserveren. Dit kan via e-mail griffie@defryskemarren.nl of telefonisch14 05 14.

De raadsvergaderingen zijn openbare vergaderingen waarbij u als inwoner of belanghebbende aanwezig kunt zijn om het besluitvormingsproces van de raad te volgen.

In het Petear wil de raad zich een beeld vormen over een bepaald onderwerp om tot goede besluitvorming te komen. Het gaat in het Petear vooral om het inwinnen van informatie en het stellen van verhelderende vragen.

Hiervoor wordt u (als het onderwerp u aangaat) uitgenodigd om uw verhaal/standpunt duidelijk te maken en om vragen van raadsleden te beantwoorden.
Als u ook mee wilt praten in het petear kunt u zich aanmelden bij de griffie via e-mail griffie@defryskemarren.nl of telefonisch op telefoonnummer 14 05 14.

In het Petear wordt geen debat gevoerd.

Regelmatig gaan de raads-of commissieleden op pad om zich op de hoogte te stellen van bijzondere situaties of problemen, of gewoon zo maar, of op uitnodiging van een dorp, stad of organisatie. In deze directe ontmoetingen tussen inwoners en raadsleden kunt u aangeven wat er speelt en waarover u zou willen spreken met de raadsleden of de commissie. De bezoeken leveren op die manier een aantal onderwerpen op die belangrijk zijn voor u, zodat de raad daarmee mogelijk aan de slag kan.

De gemeente De Friese Meren heeft op 25 juni 2014 de verordening op het burgerinitiatief vastgesteld. Hoewel deze regeling grotendeels gebaseerd is op de modelverordening VNG heeft de raad er voor gekozen om de initiatiefnemers voor een burgerinitiatief meer dan onder de vorige verordeningen te laten begeleiden vanuit de voorzitter en de griffier, voordat het betreffende raadsvoorstel wordt besproken in de raad. De oude verordeningen van de voormalige fusiegemeenten zijn daarmee tegelijkertijd ingetrokken.

Wat is een burgerinitiatief?

Het burgerinitiatief is een mogelijkheid voor inwoners om rechtstreeks invloed uit te oefenen op de politieke agenda. Via het burgerinitiatief kunt u ervoor zorgen dat uw plan of voorstel wordt besproken in de vergadering van de gemeenteraad. Het kan daarbij om van alles gaan, van een idee dat belangrijk is voor de inwoners van een kleine woonkern tot iets dat het algemeen belang raakt van alle inwoners van onze gemeente.

Er zijn wel spelregels, waardoor niet alles voor een burgerinitiatief in aanmerking komt. Deze uitzonderingen vindt u in de verordening op het Burgerinitiatief De Friese Meren die u onderaan deze tekst als bijlage vindt.

Het aantal handtekeningen dat nodig is om een Burgerinitiatief in te dienen is door de raad vastgesteld op 100. Wanneer u van plan bent het initiatief te nemen voor de beslissing van de gemeenteraad over een bepaald voorstel, dan kunt u dat voorstel het best eerst bespreken met de raadsgriffier, mevrouw H.A. van Dijk-Beekman via telefoonnummer14 05 14, e-mail h.vandijk@defryskemarren.nl, voordat u het burgerinitiatief bij de voorzitter van de raad indient. Zij zal u verder helpen in het proces om tot een burgerinitiatief te komen.

De raad op bezoek bij stad en dorpen

Dorpen en woonkernen kunnen zichzelf voor een bezoek aanmelden bij de raad van De Fryske Marren. De gemeenteraad wil namelijk op bezoek bij de stad en de dorpen in de gemeente De Fryske Marren. Zo is dat vastgelegd in een nota die over het betrekken van de burgers bij de besluitvorming gaat en over de communicatie van de raad.

Meer informatie en aanmelden

Voor aanmelding van uw stad of dorp voor een bezoek van de gemeenteraad of voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail naar griffie@defryskemarren.nl.