Kunt u onze belastingaanslag niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen. Of u daadwerkelijk voor kwijtschelding in aanmerking komt, is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden, vermogen en inkomen.

Waarvoor kan ik kwijtschelding aanvragen?

Kwijtschelding is mogelijk voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de onroerendezaakbelasting van uw woning.

Kom ik voor kwijtschelding in aanmerking?

Als eerste wordt er gekeken naar uw vermogen. Het vermogen dat u mag behouden zonder belasting te betalen (normbedrag vermogen), ligt aanzienlijk lager dan de norm om voor bijstand in aanmerking te komen. De kwijtscheldingsregeling is op dat punt strenger.

Is het vermogen niet voldoende om de belasting te betalen dan wordt als tweede gekeken naar het bedrag dat u per jaar kunt missen (de betalingscapaciteit). De betalingscapaciteit wordt bepaald door het netto inkomen te vergelijken met het normbedrag. Het normbedrag voor de betalingscapaciteit is gelijk aan die van de bijstand. Hiervan moet u 80 procent gebruiken om de belasting te betalen.

Voorwaarden en regels kwijtschelding

U kunt alleen kwijtschelding krijgen als u aan bepaalde regels, voorwaarden en normen voldoet. Kijk hiervoor op de website van het Noordelijk Belastingkantoor en het GBLT.

Proefberekening

Wilt u zelf kijken of u voor kwijtschelding in aanmerking komt? 
Voor het Noordelijk Belastingkantoor vult u hier de checklist in.
Voor het GBLT vult u hier de checklist in.   

Hoe vraag ik kwijtschelding aan?

Voor bijna de hele gemeente De Fryske Marren vraagt u kwijtschelding aan via het Noordelijk Belastingkantoor. Alleen voor de wijk Lemstervaart in Lemmer gaat de kwijtschelding via GBLT.

Kwijtschelding via het Noordelijk Belastingkantoor

U kunt digitaal kwijtschelding aanvragen. Log hiervoor in bij MijnNoordelijkBelastingkantoor via DigiD. U kunt uw aanvraag ook op papier doen. Het papieren formulier vraagt u aan in MijnNoordelijkBelastingkantoor of telefonisch via 088 - 787 9000.

Kwijtschelding via GBLT

U kunt digitaal kwijtschelding aanvragen. Log in bij Mijn Loket van GBLT via DigiD. U kunt uw aanvraag ook op papier doen. Het papieren formulier vraagt u aan in Mijn Loket of telefonisch via 088 - 064 55 55.

Bevestiging

U ontvangt een bevestiging van de aanvraag. Heeft u geen bevestiging ontvangen? Dan is uw aanvraag niet geregistreerd.

Wanneer kan ik kwijtschelding aanvragen?

U kunt het hele jaar kwijtschelding aanvragen voor de openstaande belastingaanslag. Heeft u de belastingaanslag al (deels) betaald en wilt u alsnog kwijtschelding hiervoor aanvragen? Vraag dan binnen drie maanden na betaling kwijtschelding aan om in aanmerking te komen voor terugbetaling. Maakt u gebruik van automatische incasso? Dan wordt de eerste termijn eind februari geïncasseerd en moet uw aanvraag kwijtschelding vóór 31 mei binnen zijn.

Kwijtschelding aanvragen voor de tweede aanslag

 • Heeft u voor de eerste aanslag van 2021 (van het Noordelijk Belastingkantoor) kwijtschelding aangevraagd?
  Dan geldt deze aanvraag óók voor de tweede aanslag en hoeft u dus niet nóg een keer kwijtschelding aan te vragen. U heeft hiermee automatisch uitstel van betaling van deze aanslagen.
 • Heeft u al een besluit (uitspraak) voor het jaar 2021?
  Dan geldt dit besluit ook voor de tweede aanslag. Heeft u kwijtschelding gekregen? Dan hoeft u niets te doen. Heeft u géén kwijtschelding gekregen? Dan moet u de aanslag betalen.
 • Heeft u automatische kwijtschelding voor het jaar 2021?
  Deze kwijtschelding geldt óók voor de tweede aanslag. U hoeft niets te doen.
 • Heeft u nog geen kwijtschelding aangevraagd?
  U heeft een gedeeltelijke of volledige betaling gedaan dan moet u binnen 3 maanden na de betaling kwijtschelding aanvragen.
 • U heeft (nog) niets betaald?
  U kunt nog steeds kwijtschelding aanvragen op ieder gewenst moment. Er is geen sluitingstermijn.
   

Uitstel van betaling

Wanneer uw aanvraag in behandeling is hoeft u nog niet te betalen. U betaalt niet eerder totdat er een beslissing op uw verzoek voor kwijtschelding is genomen. Maakt u gebruik van een automatische incasso? Dan wordt dit stopgezet vanaf het moment dat uw aanvraag in behandeling is genomen. Als er geen of gedeeltelijke kwijtschelding wordt verleend, wordt de automatische incasso hervat. U mag ook de betaling laten doorlopen, neem hiervoor contact op met de kassier (kassier@defryskemarren.nl).

Beslissing

U ontvangt tot uiterlijk 6 maanden na uw aanvraag een brief (beschikking) met de beslissing. Hierin staat of u wel of geen kwijtschelding ontvangt, indien van toepassing de reden van afwijzing, of u geld terugontvangt of moet betalen en voor wanneer. De beslissing is ook van toepassing op belastingaanslagen afvalstoffenheffing en rioolheffing die later in het jaar worden opgelegd bijvoorbeeld als gevolg van een binnen gemeentelijke verhuizing.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw verzoek?

Bent u het niet eens met de beslissing op uw verzoek om kwijtschelding? Dan kunt u binnen 10 dagen een beroep sturen per brief naar het Noordelijk Belastingkantoor of naar het GBLT.

Automatische toetsing kwijtschelding

Heeft u vorig jaar volledige toekenning kwijtschelding ontvangen, heeft u toestemming gegeven voor een gegevensvergelijking en is uw vermogen en inkomen niet veranderd? Dan is het mogelijk dat u automatisch kwijtschelding krijgt. Dit kunt u zien op uw belastingaanslag.

Krijgt u niet automatisch kwijtschelding? U ontvangt een brief met het verzoek om opnieuw kwijtschelding aan te vragen of aanvullende informatie te geven.

Let op: Eigen woning bezitters en ondernemers zijn uitgesloten voor automatische toetsing kwijtschelding.

Kwijtschelding voor kleine zelfstandigen

U kunt als kleine zelfstandige ook in aanmerking komen voor kwijtschelding. U kunt kwijtschelding aanvragen via het Noordelijk Belastingkantoor. Dit geldt ook voor de kleine zelfstandigen in de wijk Lemstervaart.