Aanpassen aan het klimaat

Klimaatadaptatie is een term die je steeds vaker hoort. Het betekent aanpassen aan het klimaat. Ook gemeenten hebben hierin een taak, samen met hun inwoners en ondernemers. Immers, het klimaat verandert en dat vraagt om aanpassingen in de omgeving. Op deze pagina houden we u op de hoogte van hoe wij omgaan met de gevolgen van klimaatverandering én laten we u zien wat u zelf kunt doen.

Klimaatbestendigheid

Klimaatbestendigheid raakt aan de kerntaken van gemeenten op het gebied van ruimtelijke ordening en waterbeheer, maar zoekt ook nadrukkelijk naar slimme oplossingen op het gebied van volksgezondheid (bijvoorbeeld een hitteplan), communicatie en burgerparticipatie en calamiteitenbeheersing. Een belangrijk aspect is hoe je als gemeente omgaat met steeds heviger hoosbuien, of langdurige regenval.

Aanpak regenwateroverlast

Gemeenten doen ook nu al veel werk op het gebied van klimaatadaptatie, zonder dat dit (tot nu toe) zo genoemd wordt. Dat geldt ook voor De Fryske Marren. Zo is in ons gemeentelijk rioleringsplan het beleid vastgelegd voor omgaan met hemelwater en grondwater. Hemelwater wordt in toenemende mate bovengronds geborgen of afgevoerd via bijvoorbeeld groenstroken. Dat is een kosteneffectieve aanpak die ook bijdraagt aan een integrale benadering van groen, wegen en riolering. Maar denk ook aan het opvangen van water op waterpleinen, drijvende woningen, meer groen of verhoging van bouwgrond.

Nieuw, klimaatrobuust rioleringsplan

Onze gemeente stelt dit jaar een nieuw Verbreed Gemeentelijke RioleringsPlan (vGRP) op. Hierin leggen we het beleid vast op het gebied van riolering, hemelwaterafvoer en grondwater voor de periode van 2020-2024.  Met dit plan steken we in op komende klimaatveranderingen. Centraal staat dat we de riolering op een duurzame manier ‘klimaatrobuust’ willen maken. De Fryske Marren bezit een kwalitatief goed rioleringssysteem dat functioneert zoals het hoort. Maar in de toekomst gaan er door de klimaatverandering waarschijnlijk meer hevige regenbuien vallen en zullen droge periodes langer duren. Onze gemeente wil ervoor zorgen dat de riolering in die situaties ook blijft functioneren en blijft doen wat het moet doen. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat het hemelwater ook in de toekomst op een effectieve manier kan worden afgevoerd, zonder dat er schade ontstaat. Wilt u het vGRP ontvangen vraag deze dan aan door een mail te sturen.

Toekomstbestendig samen met inwoners en instellingen

We willen de riolering en het watersysteem bestand maken tegen het toekomstige klimaat. Dit gaan we doen door samen met inwoners en samenwerkingspartners passende maatregelen te bedenken, te ontwikkelen en uit te voeren. Zo houdt de gemeente in de toekomst droge voeten, maar zorgen we er ook voor dat planten, bomen en sloten niet verdrogen.

Kwetsbare locaties

Om ons doel te bereiken hebben we de kwetsbare locaties in kaart gebracht in de Risicokaart. Denk aan laagliggende wijken en straten of weilanden, waar regenwater meer kans heeft om te blijven staan of moelijker kan wegstromen.

Gemeenten werken samen in waterketen

De samenwerkingspartners (Wetterskip Fryslân en alle Friese gemeenten) zijn verenigd in een samenwerkingsverband. Samen zetten we ons in om het riool- en watersysteem efficiënter te beheren, kosten te besparen en de kwetsbaarheid te verminderen. Zo willen we de kwaliteit van de waterketen behouden verbeteren.

Wat gebeurt er in uw omgeving?

Participatie en communicatie met inwoners, ondernemers en instellingen zijn een belangrijk onderdeel bij de realisatie van het nieuwe VGRP. We willen op verschillende manieren inwoners en ondernemers bij dit onderwerp betrekken. Dat begint met goed informeren over waarom en hoe wij én u kunnen werken aan klimaatadaptatie, zodat onze omgeving klimaatbestendig blijft. De wereld van riolering en water is complex, maar ook zeer interessant. We willen deze wereld toegankelijk maken voor een bredere groep. Vaak weet u zelf, als inwoner of ondernemer, het beste wat er in uw (woon)omgeving gebeurt bij hevige neerslag. Die kennis is heel waardevol bij het bepalen van maatregelen om bijvoorbeeld wateroverlast te voorkomen of hittestress en droogte tegen te gaan. Dit past ook in de lijn van de nieuwe Omgevingswet: samen met inwoners en ondernemers maatregelen uitwerken voor een klimaat- en toekomstbestendige riolering.