Financiën

Onder financiën treft u de jaarlijkse financiële planning- en controldocumenten aan. Aan de ene kant zijn dat de perspectiefnota en de begroting als kaderstellende documenten. Aan de andere kant zijn dat de voor- en najaarsrapportage en de jaarstukken als verantwoordingsdocumenten

U kunt de verschillende documenten in pdf opvragen via ons contactformulier geef daarbij even aan om welk document het gaat.

In de perspectiefnota bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen wat de koers voor de komende jaren is en vindt een integrale afweging plaats van nieuw beleid.

In de begroting staan de plannen die de gemeente voor het komende jaar heeft en de financiële vertaling hiervan voor de komende vier jaar.

De voorjaarsrapportage en de najaarsrapportage geven de stand van zaken aan van de uitvoering van de begroting van het lopende jaar.

De voorjaarsrapportage 2021 en najaarsrapportage 2021 kunt u opvragen via ons contactformulier.

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het betreft de inhoudelijke en financiële verantwoording van de gemeente over het gevoerde beleid.