Subsidievoorwaarden en beleid

U kunt in aanmerking komen voor subsidie wanneer uw aanvraag voldoet aan de voorschriften en voorwaarden van:

Subsidieverordening

Uw subsidieaanvraag valt onder de Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren. In deze verordening staat aan welke voorwaarden uw aanvraag moet voldoen. De Algemene Subsidieverordening vindt u op www.overheid.nl – lokale wet en regelgeving.

Subsidieregelingen en beleid

Daarnaast heeft het college van gemeente De Fryske Marren subsidieregelingen en subsidiebeleid vastgesteld voor het verstrekken van subsidie. Een subsidieregeling beschrijft de voorwaarden en subsidiecriteria voor een specifieke groep subsidies. Het subsidiebeleid en de subsidieregelingen kunt u onderaan de tekst terugvinden.

Subsidiebudget

Elk jaar stelt de gemeente voor een groot aantal subsidieonderdelen een maximaal besteedbaar budget vast. Dit heet het subsidieplafond. We kunnen uw aanvraag alleen honoreren als het subsidieplafond nog niet is bereikt. Het college heeft subsidieplafonds voor 2022 vastgesteld.

Subsidieregister 2022

Jaarlijks verstrekt gemeente De Fryske Marren subsidie aan verschillende organisaties. In het subsidieregister 2022 vindt u terug aan welke organisaties de gemeente een subsidie heeft verstrekt en vanuit welke subsidieregeling. We nemen alleen die subsidies op waarvoor beschikkingen aan de organisaties zijn afgegeven. Het register is een momentopname van de stand van zaken op de publicatiedatum. In de loop van het kalenderjaar worden er ook eenmalige aanvragen ingediend. Daarom actualiseren we de gegevens in de tweede week van elk kwartaal. Het openbare subsidieregister kunt u onderaan de tekst terugvinden.

Beschikking Energie Coöperatie Gaasterland

Deze subsidiebeschikking publiceren we vanwege kennisgeving aan de Europese Commissie omdat hierbij gebruik wordt gemaakt van een Vrijstellingsverordening in het kader van staatssteun.

  Onderwerp:
definitieve beschikking subsidieaanvraag 2023

Beste meneer,

U heeft subsidie aangevraagd voor de activiteiten van Energie Coöperatie Gaasterland in 2023. Wij hebben goed nieuws voor u. U krijgt subsidie. In deze brief informeren wij u over hoeveel subsidie u krijgt en welke voorwaarden hierbij horen.

U krijgt 199.800 subsidie

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de voorwaarden van Algemene wet bestuursrecht, de Algemene Subsidieverordening en de nadere subsidieregels. Voor de Energie Coöperatie Gaasterland hebben wij een bedrag in de begroting opgenomen. Op grond van artikel 4:23, lid 3, letter c van de Algemene wet bestuursrecht verlenen wij een subsidie van € 199.800 voor de activiteiten van de Energie Coöperatie Gaasterland met betrekking tot het Warmtenet Balk in 2023. Uw aanvraag maakt onderdeel uit van dit besluit.

Door middel van deze subsidie stellen wij de Energie Coöperatie Gaasterland in staat om de volgende fase te bekostigen.

Het dorp Balk is in de Warmtevisie van Gemeente De Fryske Marren opgenomen als een van de vier startdorpen die zich richten op het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. In 2020 heeft de Energie Coöperatie Gaasterland het initiatief genomen om een project te starten dat zich richt op het realiseren van een duurzame warmtevoorzieningen voor de gehele bebouwde kom van Balk. Er is een projectgroep opgericht en in 2021 heeft de Wethouder               namens de Gemeente De Fryske Marren de intentieverklaring getekend waarin staat dat een ieder zich actief inzet voor de realisatie van het project.

Het voortzetten van gemeentelijke ondersteuning aan de werkgroep geeft vorm aan de intentie van de Gemeente De Fryske Marren om actief lokale initiatieven te ondersteunen die het gasverbruik in de gebouwde omgeving verminderen middels een breed gedragen aanpak.

Deze subsidie vormt staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU en wordt verstrekt in overeenstemming met, en voldoet aan de voorwaarden van, artikel 46, van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën van steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb. 2014, L 187/1).

Aan de subsidieverlening verbinden wij de volgende verplichtingen

DoelKPIVerantwoording
Inzicht in financiële haalbaarheid projectOpstellen financieringsplanFinancieringsplan
Participatie gebouweigenaren en grote warmtevragersProces participatie opstellen + start uitvoeringParticipatieplan + verslag uitvoering
Inzicht te krijgen in toekomstige organisatie en governance van het project/warmtenetOnderzoek naar organisatievorm en governanceRapport
Inzicht in opgave individuele oplossingen in BalkPilot eerste collectieve actie + analyseRapport
Om tot een goed ontworpen warmtenet te komen moet de volgende stap gezet worden in het ontwerp richting VOAanbesteding naar VO WarmtenetVerslag
Informatievoorziening richting inwoners BalkWebsite met actuele informatie opzetten en onderhoudenWebsite
Informatievoorziening richting woningeigenaren BalkPlaatsen rekentool op website eigen warmte BalkWebsite  
Bijdragen aan oplossing energiearmoedePeriodiek contact met gemeentelijke medewerkers in het sociaal domein, buurtmedewerkers, welzijnsorganisatie de KearVerslag
Lokale borging warmtenetVoortzetten klankbord en werkgroepenVerslag
Kennisdeling tussen projecten binnen de provincie FryslânKennis wordt gedeeld met andere projectenVerslag

Social Return on Investment (hierna SR)

Uw subsidiebeschikking hebben wij aangemerkt als aanvraag voor toepassing van de SROI (bijlage 3). Dit komt omdat uw subsidiebijdrage hoger is dan € 100.000,00. Hierdoor bent u verplicht om 2% van de totale subsidiewaarde aan te wenden in het kader van de SROI om bij voorkeur mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt concreet toe te leiden naar werk. De social return verplichting tijdens de subsidieperiode 2023 is minimaal € 3996,00 per jaar (2% van het subsidiebedrag 2023).

U dient, na ontvangst van deze beschikking, binnen 14 dagen het ‘plan van aanpak social return’ (bijlage 4) toe te sturen aan: @defryskemarren.nl o.v.v. de projectnaam. Tevens dient u binnen 7 dagen na ontvangst van de beschikking contact op te nemen met het SROI-coördinatiepunt middels het telefoonnummer 06- of info@sroifryslan.nl.

Door middel van de verantwoording van de subsidie controleren wij of u SR heeft toegepast

Graag zien wij in uw verantwoording en jaarverslag 2023 terug hoe u SR heeft toegepast in uw organisatie. Dus voor welke vorm(en) u heeft gekozen en het daarbij behorende bedrag. Met ingang van 2023 zijn de bedragen voor de inspanningswaarde aangepast. In de bijlage 3 treft u het aangepaste document “Informatie over SROI en hoe het ingezet kan worden” aan.

Hoe betalen we de subsidie uit?

Een voorschot van 100%, een bedrag van € 199.800 maken wij in een termijn op uw bankrekeningnummer  over. De eerste termijn maken we in januari 2023 over.

Gaan de activiteiten waarvoor u subsidie heeft aangevraagd niet door of zijn er veranderingen?

Meld dit dan bij ons. Ook wanneer er financiële of organisatorische wijzigingen zijn, horen wij dit graag. De meldingsplicht staat beschreven in artikel 12 van de Algemene Subsidieverordening.

U moet de subsidie in 2024 verantwoorden

Bij subsidiebedragen groter dan € 50.000,- moet u laten zien waaraan het subsidiegeld is besteed (artikel 16 van de Algemene Subsidieverordening). Dit betekent dat wij voor 1 mei 2024 de volgende documenten van u ontvangen:

 • een inhoudelijk jaarverslag;
 • een financieel verslag;
 • een samenstellingsverklaring van de accountant voor subsidies lager dan € 200.000,-;
 • een controle verklaring van de accountant voor subsidies hoger dan € 200.000,-.

Wij toetsen de documenten aan onze subsidievoorwaarden, waarna uw subsidie definitief wordt vastgesteld.

Op het te laat indienen van de verantwoording zijn sancties van toepassing

Het komt vaak voor dat de verantwoording niet op tijd wordt ingediend. Daarom hebben wij een sanctiebeleid ingevoerd. Dit betekent dat er consequenties zijn als u niet op tijd bent met het indienen van de verantwoording. Eén van de consequenties is dat er subsidie terugbetaald moet worden als er, na een aantal waarschuwingen, te laat of niet wordt verantwoord. Het sanctiebeleid kunt u terugvinden op onze website https://www.defryskemarren.nl/subsidievoorwaarden-en-beleid.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Meer informatie over hoe u een bezwaarschrift moet indienen, leest u in de bijlage.


Aanvraagperiode jaarlijkse subsidie 2024

Van 1 juli 2023 tot uiterlijk 1 oktober 2023 kunt u de jaarlijkse subsidie voor 2024 aanvragen. Dat betekent dat uw aanvraag voor de jaarlijkse subsidie 2024 uiterlijk 30 september 2023 bij ons binnen moet zijn. Wij verwachten van u dat u deze datum zelf in de gaten houdt. Wanneer uw aanvraag te laat bij ons binnenkomt kan dit gevolgen hebben voor het verkrijgen van subsidie.

Heeft u nog vragen?

Neem dan gerust contact op met het subsidiebureau via telefoonnummer 14 05 14 of via e-mail: subsidiebureau@defryskemarren.nl.

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

subsidiebureau De Fryske Marren

Bijlage 1:           Vereisten bezwaarschrift

Binnen 6 weken na toezending van dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan, welke het besluit genomen heeft. Een bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit, waartegen het bezwaar is gericht;
 • de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet.

Voorlopige voorziening

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar heeft gemaakt.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd (voor informatie over de hoogte van de verschillende griffierechten, zie: www.rechtspraak.nl).

Digitaal indienen voorlopige voorziening

Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal bij de rechtbank worden ingediend en wel via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op deze site voor de precieze voorwaarden.

Bijlage 2: Algemene verplichtingen van de subsidieontvanger

Gaan de activiteiten waarvoor u subsidie heeft aangevraagd niet door?

Meld dit dan bij ons. Ook wanneer er financiële of organisatorische wijzigingen zijn, horen wij dit graag. De

meldingsplicht staat hieronder beschreven:

 1. Als aannemelijk is dat een of meer van de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan, meldt de subsidieontvanger dat onverwijld schriftelijk aan burgemeester en wethouders.
 2.  Een subsidieontvanger informeert burgemeester en wethouders onverwijld schriftelijk over:

a. beslissingen of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, of tot ontbinding van de gesubsidieerde rechtspersoon;

b. relevante wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding met derden;

c. ontwikkelingen die ertoe kunnen leiden dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen niet, niet tijdig of niet geheel zullen kunnen worden nagekomen;

d. wijziging van de statuten voor zover het betreft de vorm van de gesubsidieerde rechtspersoon, de persoon van de bestuurder of bestuurders en het doel van de rechtspersoon.

Bijlage  3:           Informatie over SROI en hoe het ingezet kan worden

1. Doel Social Return on Investment

De subsidieontvanger beoogt een duurzame invulling van de Social Return verplichting te realiseren, waarbij optimaal wordt ingezet op opleiding en ontwikkeling. Social Return wordt ingezet als investering om de afstand tot de arbeidsmarkt voor de doelgroep te reduceren. Dit betekent dat de doelgroep, een kans krijgt zich te ontwikkelen tot volwaardig werknemer, t.b.v. een duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt.

2. Doelgroep Social Return on Investment

2.1 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inhoudende werkloos-werkzoekenden en/of uitkeringsgerechtigden die een uitkering genieten op grond van:

 • Participatiewet 2015
 • Wet Werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong)
 • Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) of
 • Werkloosheidwet (WW). Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) / Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO)

2.2 Overige werkloze doelgroepen zoals bedoeld in het eerste lid worden gelijkgesteld:

 • HBO studenten in de vorm van stagiaires
 • MBO-scholieren in de vorm van stagiaires (Beroeps Opleidende Leerweg, BOL)
 • BBL leerlingen (Beroeps Begeleidende Leerweg)
 • Voortijdig schoolverlaters, zonder startkwalificatie op MBO 2 niveau
 • Niet Uitkeringsgerechtigden c.q. –ontvangers, die zijn geregistreerd als werkloos werkzoekende bij de daartoe behorende instantie, die langer dan 6 maanden werkloos zijn.

3. Vormen van invulling Social Return

De inzet wordt bewerkstelligd door het vastgestelde bedrag ten behoeve van Social Return in te zetten op bovenstaande doelgroep in bijvoorbeeld de vorm van:

Vorm Social ReturnInspanningswaarde o.b.v. jaarcontract fulltime (=36 uur) – naar rato berekend.
a) Arbeidscontract
<2 jaar in Participatiewet
> 2 jaar in Participatiewet
> 3 maanden < 1 jaar in WW (zie toelichting WW)
> 1 jaar in WW
WIA / WAO
Wajong / Banenafspraak (zie toelichting bij a) *Bovenstaande inspanningswaarden uit blok a) worden verhoogd voor personen uit bovengenoemde doelgroepen die op de peildatum:
– 50 jaar of ouder zijn – blok verhoogd met:
– 55 jaar of ouder zijn – blok verhoogd met:
Afhankelijk per doelgroep*:
€ 35.000,=
€ 40.000,=
€ 15.000,=
€ 20.000,=
€ 35.000,=
€ 40.000,=  
€ 5.000,=
€ 7.500,=
b) Werkervaringsplaats€ 7.500,=
c) Leer-Werk trajecten (BBL)
Nieuw BBL contract
Bestaand BBL  contract

€ 15.000.=
€ 10.000,=
d) Stage overeenkomst (BOL)
Stages MBO 1,2; Stagiair met uitkeringsachtergrond of leer-werkstage
Stage MBO 3, 4 en HBO

€ 5.000.=

€ 2.500,=
e) Onderaanneming via Sociale WerkvoorzieningDaadwerkelijk gemaakte arbeidskosten opvoeren voor Social Return.
f) OpleidingskostenDe gemaakte opleidingskosten opvoeren voor Social Return.
g) MaatwerkWanneer arbeid niet gerealiseerd kan worden, wordt in overleg met de gemeente de sociale inspanningswaarde vastgesteld.  

Combinatievormen van bovenstaande inzet zijn mogelijk.

 1. Arbeidscontract / reguliere werkplek (vanuit een uitkering)

De kandidaat wordt voor bepaalde of onbepaalde tijd in (indirect of direct) dienst genomen voor minimaal 12 uur per week of wordt uitkeringsonafhankelijk, om de afstand tot de arbeidsmarkt weg te nemen.

 • Werkervaringsplaats

De kandidaat gaat voor een bepaalde periode (maximaal 6 maanden) met behoud van een uitkering aan de slag om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Door de werkervaring vergroot de kandidaat zijn/haar kansen door:

 • Het aanleren en uitvoeren van werknemersvaardigheden;
 • Het opdoen van ervaring in een vakgebied.
 • BBL (beroepsbegeleidende leerweg)

De kandidaat komt in dienst van de subsidieontvanger of via een opleidingsbedrijf c.q. uitzend/payroll-organisatie waarvoor subsidieontvanger de inlenende klant is.

Bestaande BBL-trajecten worden gewaardeerd met -50% tot -75% van het reguliere BBL traject. Per kandidaat wordt bekeken of de kandidaat past binnen Social Return. Criteria zijn:

 • Opleiding (nut en noodzaak voor subsidieontvanger);
 • Type kandidaat (is deze kandidaat zelfredzaam of valt deze snel terug op de overheid, thuissituatie en gerelateerd de afstand tot woonplaats, bekende van Sociale Zaken / UWV etc).
 • Stage

De kandidaat staat ingeschreven bij een erkende onderwijsinstelling en volgt ten behoeve van het behalen van studiepunten praktijkopdrachten en – werkzaamheden uit. Voor stagiaires van niveau MBO 1, 2 en voor stagiaires (ook MBO niveau 3, 4 en HBO) met een uitkeringsachtergrond geldt een hogere inspanningswaarde.

Voor stagiaires van niveau MBO 3, 4 en HBO (zonder uitkeringsachtergrond) geldt een lagere waardering, omdat deze ook past binnen het strategisch HR beleid van de organisatie.

 • Onderaanneming

De subsidieontvanger kan voldoen aan zijn verplichtingen door (een gedeelte van) de invulling van Social Return door te schuiven naar onderaannemers. De subsidieontvanger blijft echter eindverantwoordelijk voor de invulling en bewijslast ervan.

Indien een subsidieontvanger besluit (een gedeelte van) de opdracht via onderaanneming uit te besteden aan een Sociale Werkvoorziening heeft de subsidieontvanger de mogelijkheid om de daadwerkelijk gemaakte arbeidskosten (met betrekking tot de samenwerking met Sociale Werkvoorziening) op te voeren voor Social Return. De rekening / factuur fungeert hierbij als bewijslast.

Startdocument Social Return

(globaal) Plan van aanpak  –  Social Return inspanning

Voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering dient de opdrachtnemer aan de opdrachtgever de hierna te melden informatie te verstrekken:              

Verantwoordingseisen

Het bedrag dat u ontvangt aan subsidie bepaalt hoe u de ontvangen subsidie moet verantwoorden. Subsidies tot 10.000 euro worden direct vastgesteld. U hoeft dan na afloop geen inhoudelijke en financiële verantwoording in te dienen. Wel worden er steekproeven gedaan. Mocht uw subsidie onder de steekproef vallen, dan ontvangt u hierover persoonlijk bericht. 

Heeft u een subsidie ontvangen van 10.001 euro of meer?

Dan moet u de ontvangen subsidie verantwoorden. De verantwoordingseisen staan in de subsidiebrief die u van ons heeft ontvangen. Ook kunt u de verantwoordingeisen terugvinden in de Algemene Subsidieverordening.

Op het te laat indienen van de verantwoording zijn sancties van toepassing

Het komt vaak voor dat de aanvraag tot subsidievaststelling (verantwoording) niet op tijd wordt ingediend. Daarom hebben wij een sanctiebeleid ingevoerd. Dit betekent dat er vanaf 2018 consequenties zijn als u niet op tijd bent met het indienen van de verantwoording. Eén van de consequenties is dat er subsidie terugbetaald moet worden als er, na een aantal waarschuwingen, te laat of niet wordt verantwoord. Het sanctiebeleid is vastgesteld als subsidieregeling.