Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2024 in uw (digitale) brievenbus

28 januari 2024

Eind januari ontvangt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2024 in uw (digitale) brievenbus. Heeft u via MijnOverheid aangegeven het aanslagbiljet digitaal te willen ontvangen, dan stuurt de gemeente het aanslagbiljet naar uw digitale mailbox. In dat geval ontvangt u de aanslag niet meer thuis op uw deurmat.

Over de belastingaanslag

Het biljet kan meerdere belastingen bevatten, doordat u belastingplichtig bent voor meerdere gemeentelijke heffingen. Het kan gaan om de onroerendezaakbelastingen, de riool-  en afvalstoffenheffing. Bent u eigenaar van een woning? Dan betaalt u onroerende zaakbelastingen (OZB). Voert u water af op een gemeentelijke rioolvoorziening, dan betaalt u rioolheffing. De hoogte van deze heffing is afhankelijk van het aantal ingeschreven personen volgens de Basisregistratie Personen. Kunt u huishoudelijke afvalstoffen aanbieden, dan betaalt u jaarlijks een afvalstoffenheffing op basis van het volume van de container.

Kwijtschelding aanvragen

Wanneer u de aanslag gemeentelijke heffingen niet kunt betalen, dan kunt u kwijtschelding aanvragen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.defryskemarren.nl/belastingen.

Automatische incasso

Met ingang van 2023 zijn de termijnen voor een automatische incasso uitgebreid van acht naar twaalf termijnen. Maakt u op dit moment nog geen gebruik van betaling via automatische incasso? Dan kunt u hiervoor alsnog uw toestemming geven via onze website. Maakt u al wel gebruik van de automatische incasso, dan hoeft u geen actie te ondernemen en wordt uw betaling automatisch omgezet naar twaalf termijnen.

WOZ‐waarde

Als u op 1 januari 2024 eigenaar bent van een woning dan bevat het aanslagbiljet ook de kennisgeving van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde is de marktwaarde tenzij er een wettelijke uitzondering geldt. Om de marktwaarde te bepalen gebruikt de gemeente verkoopprijzen van verkochte woningen. De waarde van een woning wordt voor belastingjaar 2024 getaxeerd naar de waardepeildatum 1 januari 2023.

Ieder jaar wordt deze waarde opnieuw getaxeerd. Als de woningprijzen stijgen dan stijgt ook de WOZ-waarde. Dat is vastgelegd in de wet Waardering onroerende zaken (wet WOZ). De woningprijzen zijn ook in het jaar (2022) voor de waardepeildatum gestegen. 

De WOZ-waarde 2024 stijgt daardoor gemiddeld met 5,5% ten opzichte van 2023. De recreatiewoningen zijn zelfs nog meer in waarde gestegen (gemiddeld 8%). Een gemiddelde stijging kan niet worden gebruikt om een WOZ-waarde op juistheid te toetsen. De woningprijsstijging kan per dorp (of wijk) namelijk sterk verschillen. Hierdoor stijgt een WOZ-waarde van bepaalde woningen ook sterker dan andere woningen.

Wilt u weten welke verkoopprijzen zijn gebruikt bij de taxatie dan kunt u via onze website gratis een taxatieverslag opvragen. In het verslag zijn ook de belangrijkste kenmerken van een woningen geregistreerd zoals grondoppervlak, grootte van de leefruimte en bijgebouwen. Heeft u interesse in hoe de waarde tot stand komt dan is het verantwoordingsdocument voor u interessant. U vindt hierin de gebruikte kengetallen en een gedetailleerde uitleg over de taxatie. Het verantwoordingsdocument vindt u op onze website onder de rubriek WOZ.

Het laatste nieuws