College stuurt voorstel over onderzoek azc naar gemeenteraad, locatie Heerenveen-west meest geschikt

23 november 2023
azc-balk

Het college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren stelt de gemeenteraad voor om op basis van het locatieonderzoek een besluit te nemen over de komst van een langdurig asielzoekerscentrum in de gemeente.

Als de raad instemt met de komst van een azc, wordt er besloten over de locatie, waarbij het college voorstelt de locatie ten westen van Heerenveen verder te onderzoeken. Het gaat dan om een opvanglocatie voor maximaal 450 bewoners. De gemeenteraad neemt zoals het nu lijkt in het begin van het nieuwe jaar een besluit.

Proces

In de raadsvergadering van 19 april 2023 heeft de gemeenteraad van De Fryske Marren het college opdracht gegeven voor het uitvoeren van een breed locatieonderzoek naar mogelijk geschikte locaties voor de realisatie van een langdurig azc in de gemeente. Dit naar aanleiding van een verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Ingenieursbureau Sweco heeft samen met een ambtelijke werkgroep het onderzoek uitgevoerd. Er zijn verschillende locaties onderzocht, waaronder in Balk, Joure en Lemmer.

De gemeenteraad heeft het college door het aannemen van een motie gevraagd ook te kijken naar mogelijkheden voor een mix van woningen voor verschillende doelgroepen. Deze motie wordt eventueel betrokken bij de verdere uitwerking van de mogelijke realisatie van een azc binnen de gemeente.

Meest geschikte locatie

De locatie ten westen van Heerenveen komt als meest geschikt naar voren op basis van geanalyseerde omgevingsaspecten, richtlijnen van het COA en de gemeente, en onderwerpen met betrekking tot verkeer, stedenbouw, financiën en ruimtelijke procedures. Doorslaggevend zijn hierbij de grondposities. Bij deze locatie is de grond al in eigendom van partijen die mee willen werken aan de ontwikkeling van een woonwijk.

Op basis van het locatieonderzoek en andere aspecten beoordeelt het college de locatie nabij Heerenveen als meest geschikt voor de realisatie van een langdurig azc.

Maximaal 450 bewoners

In samenwerking met de gemeente Heerenveen was er op donderdag 7 september 2023 een inloopbijeenkomst voor omwonenden in ijsstadion Thialf. Deze bijeenkomst leverde veel reacties op. Veel bezoekers gaven aan het genoemde aantal van maximaal 600 asielzoekers te hoog te vinden. Daarom heeft het college het maximumaantal van 450 als uitgangspunt genomen voor het voorstel aan de raad.

Besluitvorming

De raad neemt waarschijnlijk aan het begin van 2024 een besluit over dit onderwerp. De datum waarop het Petear plaatsvindt is nog niet bekend en wordt door de gemeente gecommuniceerd via de website. Inwoners en andere belanghebbenden krijgen dus nog de mogelijkheid om deel te nemen aan het Petear om standpunten en opvattingen kenbaar te maken.

Vragen?

Heeft u vragen over de mogelijke komst van een azc? Kijk dan op www.defryskemarren.nl/azc of neem contact op met de gemeente via 14 05 14 of azc@defryskemarren.nl.

Download het locatieonderzoek COA

Het laatste nieuws