Besluiten college 13 februari 2024

1. Beantwoording raadsvragen GL-PvdA inzake Nannewiid

Van: Z.776499
Het college besluit de raadsvragen van de fracties van GL-PvdA inzake Nannewiid te beantwoorden door middel van bijgaand memo.

2. Notitie reikwijdte en detailniveau programma zandwinning IJsselmeergebied

Van: Z.778742 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit

  1. middels een zienswijze te reageren op de notitie reikwijdte en detailniveau programma zandwinning IJsselmeergebied
  2. de raad middels bijgevoegde memo hiervan op de hoogte te brengen

3. Verordening minima De Fryske Marren 2024

Van: Z.776689 – maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit aan de raad voor te stellen om de Verordening minima De Fryske Marren 2024 overeenkomstig vast te stellen.