Besluiten college 29 november 2022

1. Beantwoording raadsvragen KFM inzake havens en begroting

Van: Z.726543
Het college besluit de raadsvragen van de fractie KFM inzake havens en begroting te beantwoorden door middel bijgaand memo.

2. Definitief ontwerp herinrichting Zuiderzeestraat fase 2 in Lemmer

Van: Z.714076 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit het definitief ontwerp herinrichting Zuiderzeestraat fase 2 in Lemmer vast te stellen.

3. Beveiligers van Security Noord Nieuwenhuis aanwijzen als gemeentelijk toezichthouder

Van: Z.728058 – VTH
De burgemeester besluit

 1. om medewerkers van het bedrijf Security Noord Nieuwenhuis aan te wijzen als gemeentelijk toezichthouder in de zin van artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht (Awb) voor het toezichthouden op de Algemene plaatselijke verordening inclusief bijbehorende regelingen;
 2. het betreffende aanwijsbesluit, dat ziet op het aanwijzen van de toezichthouders, te publiceren.

4. Beveiligers van Security Noord Nieuwenhuis aanwijzen als gemeentelijk toezichthouder

Van: Z.728069 – VTH
Het college besluit

 1. om medewerkers van het bedrijf Security Noord Nieuwenhuis aan te wijzen als gemeentelijk toezichthouder in de zin van artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht (Awb) voor het toezichthouden op de Algemene plaatselijke verordening inclusief bijbehorende regelingen;
 2. het betreffende aanwijsbesluit, dat ziet op het aanwijzen van de toezichthouders, te publiceren.

5. Aanpassen incassotermijnen

Van: Z.725167 – middelen
Het college besluit:

 1. Om artikel 6 lid 1 van het “Reglement voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen” aan te passen en het aantal incassotermijnen te verhogen van maximaal 8 naar maximaal 12;
 2. Dit incassoreglement per 1 januari 2023 in werking te laten treden.

6. Ouderbijdrage leerlingenvervoer Oekraïense leerlingen

Van: Z.724178 -maatschappelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. Met terugwerkende kracht vanaf de zomervakantie vooralsnog geen eigen bijdrage aan Oekraïense ouders in rekening te brengen waarvan kinderen gebruik maken van een vorm van leerlingenvervoer;
 2. Dit besluit te herzien zodra de uitkomst van de evaluatie Regeling Opvang Ontheemden Oekraïne bekend is.

7. Tussenbalans pilot statushouders Pastiel

Van:Z.726569 – maatschappelijk ontwikkeling
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het raadsmemo over de tussenbalans pilot statushouders Pastiel.
 2. De raad met het raadsmemo te informeren.

8. Aanvraag omgevingsvergunning Ringvaart 5 in Bantega

Van: Z.714221 – VTH
Het college besluit:

 1. medewerking te verlenen aan de ingediende aanvraag door in te stemmen met de ontwerp omgevingsvergunning;
 2. de gemeenteraad te adviseren een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven.

9. Beslissing op bezwaar weigering ontheffing parkeerschijfzone Langweer

Van: Z.698426 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit:

 1. Het bezwaar tegen het weigeren van een ontheffing in de parkeerschijfzone in Langweer gegrond te verklaren, omdat de verkeerde weigeringsgrond is toegepast.
 2. De aanvraag om ontheffing af te wijzen, omdat een ontheffing in de parkeerschijfzone in Langweer niet wordt verleend aan bedrijven maar alleen aan bewoners.
 3. De aanvrager op de hoogte te brengen van de “beslissing op bezwaar” door middel van bijgevoegde brief.
 4. Artikel 6 lid 1 uit het ‘Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzones De Fryske Marren 2021’ aan te passen en het bijgevoegde ‘Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzones De Fryske Marren 2022’ vast te stellen.