Deze pagina is verlopen.

Besluiten college 8 november 2022

1. Gebruik hardheidsclausule van de subsidieregeling Gemeentelijke monumenten De Fryske Marren voor subsidieaanvraag monumentaal pand te Oosterzee.

Van: Z.723033 – Backoffice sociaal domein
Het college besluit akkoord te gaan met het verlenen van subsidie voor de restauratie van een monumentaal pand te Oosterzee waarbij gebruik is gemaakt van de hardheidsclausule uit de subsidieregeling Gemeentelijke monumenten De Fryske Marren.

2. Aanvraag omgevingsvergunning Hollandiastraat 50 in Scharsterbrug

Van: Z.711628 – VTH
Het college besluit akkoord te gaan met vergunningverlening onder de volgende voorwaarden:
De stalling van auto’s mag alleen inpandig plaatsvinden en op het achterterrein, zoals aangegeven op bijgaande inrichtingstekening.

3. Beslissing op het bezwaarschrift tegen het besluit waarin het verzoek om handhaving over de ontsluitingsweg van De Bûterkamp 3 naar het Huningspaed in Oudemirdum is afgewezen.

Van: Z.709696 – VTH
Het college besluit, conform het advies van de bezwaarschriftencommissie:

 1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren.
 2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.
 3. Het bestreden besluit nader te motiveren.
 4. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.

4. Deelname aan Interreg North Sea Region voor project Warmtetransitie Terherne

Van: Z.527441 –
Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het Plan van aanpak van het project Warmtetransitie Terherne
 2. Akkoord te gaan met deelname aan Interreg North Sea Region en de daarbij behorende verplichtingen voor het project Warmtetransitie Terherne, onder voorbehoud van een positief raadsbesluit t.a.v. de aanvraag voor uitvoeringsbudget warmtetransitie in de programmabegroting 2023
 3. Bijgaande raadsmemo aan de gemeenteraad ter kennisgeving toe te zenden.

5. Herverdeling oevers vaarwegen


Van: Z.725101 – ruimtelijk beheer
Het college besluit:

 1. kennis te nemen van de ‘Notitie uitwerking fase 2 oevers vaarwegen’ met bijbehorende bijlagen;
 2. in te stemmen met de toewijzing van het oeverbeheer volgens de functionele benadering (variant 5);
 3. in te stemmen met de invoering van een ‘Oeverfonds’ voor publieke en private partijen, waarbij de reikwijdte aansluit bij de praktijksituatie (variant Y) en de loketfunctie centraal bij de provincie Fryslân
 4. wordt belegd (variant 1);
 5. dat de werking van het Oeverfonds na een pilot van drie jaar opnieuw wordt bekeken;
 6. dat er een schot wordt aangebracht tussen de budgetten voor overheden/niet-overheden;
 7. de meerkosten als gevolg van het Oeverfonds ad € 54.000 per jaar mee te nemen in de integrale afweging bij de Perspectiefnota 2024;
 8. de stuurgroep ‘Oeverbeheer’ op de hoogte te stellen van dit besluit en dit via de stuurgroep kenbaar te maken bij Gedeputeerde Staten.