Raadsvragen

Vraag raadslid:

Op 10 oktober jl. ontvingen wij via de griffie de navolgende vragen.
Wij hebben kennis genomen van een voorgenomen besluit over uitbreiding van de fabriek in Sloten en het samenvoegen van verschillende bestemmingsplannen. Wel nu;

Wij zijn verbaasd over het feit dat de stad en zeker Plaatselijk Belang Sloten niet proactief is betrokken/geïnformeerd over de plannen. Bij uitstek is de fabriek in Sloten een punt van aandacht waar snel onrust over kan ontstaan.

Wij vragen ons dus af, waarom er voor is gekozen om hem niet te informeren, juist omdat de Slotenaren allen het belang van de werkgelegenheid koesteren en zoals ze bij ons bekendstaan in openstaan om in gezamenlijkheid tot oplossingen te komen.

Daarnaast inhoudelijk over het voorstel, de weg die is ingeslagen om bestemmingsplannen samen te voegen. Kan ons inziens alleen als er geen inhoudelijke wijzigingen worden doorgevoerd met de samenvoeging van bestemmingsplannen.

Maar uit ons eigen onderzoek blijkt dat, o.a.
Geluidsnormen
Afvalwater/lozingswater
En verkeersintensiteit toenemen.
Waarbij ook duidelijk in het stuk staat dat geluidsnormen op dit moment al worden overschreden.

Onze vragen zijn dan ook,

 1. Waarom wordt dit besluit (gezien de inhoudelijke wijziging t.o.v. de huidige situatie) niet voorgelegd aan de raad.

  Antwoord namens college
  De aanpassingen waarvoor de fabriek vergunning vraagt, voldoen aan het bestemmingsplan. Er is sprake van planologisch toegestaan gebruik. Vergunningaanvragen (die bij het college worden ingediend en waarvoor het college bevoegd gezag is) voor planologisch toegestaan gebruik, worden niet voorgelegd aan de raad. Immers de raad heeft al bepaald dat dit gebruik is toegestaan.

Vraag raadslid:
Op 14 september jl. ontvingen wij via de griffie de volgende vragen.

(A) Onlangs werd mij bekend dat de beleidsregels bijzondere bijstand per 1 oktober van dit jaar zullen wijzigen en waarschijnlijk eigen bijdragen CAK niet meer voor bijzondere bijstand in aanmerking komen.
(1) Welke andere wijzigingen die ten koste van inwoners met lage inkomens en buitengewone uitgaven gaan zullen er worden doorgevoerd?

Antwoord namens college
Inwoners met een laag inkomen en vermogen komen in aanmerking voor de Collectieve Ziektekosten verzekering Minima (verder CZM) de ‘’AV Frieso Compleet’’. Naast een aanvullende zorgverzekering op de basisverzekering geven wij minima extra dekking voor zorgkosten in het gemeentepakket. Binnen deze dekking zit ook de eigen bijdrage CAK waarnaar u verwijst. Inwoners kunnen dus nog steeds hun eigen bijdragen vergoed krijgen via de bijzondere bijstand. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar bijlage 1. Omdat hier sprake is van bovenwettelijk begunstigend beleid, komen alle inwoners met een laag inkomen en vermogen, ook de inwoners die niet nemen aan de CZM, voor deze vergoedingen in aanmerking.

(2) Bent u dan niet met mij van mening dat juist in deze tijd van toenemende armoede door gigantische prijsstijgingen er geen versobering van bijzondere bijstand mag plaatsvinden?

Antwoord namens college
Ja, wij delen uw opvatting. Wij zijn van mening dat er niet sprake is van een versobering van bijzondere bijstand. Integendeel, in de nieuwe beleidsregels is juist sprake van verruiming van de vergoedingen. Bijvoorbeeld: bijzondere bijstand aan inwoners die in een instelling wonen, tandartskosten, verblijf in een hospice, behandelingen fysiotherapie, aanschaf pruiken en gehoortoestellen.

(3) Bent u bereid om de nieuwe beleidsregels bijzondere bijstand uit te stellen ten einde de Gemeenteraad er kennis van te laten nemen opdat deze erover kan oordelen?

Antwoord namens college
De raad heeft in zijn vergadering van december 2020 het beleid ‘’Armoede en schulddienstverlening, van preventie tot nazorg’’ vastgesteld.

Tijdens de begrotingsvergadering heeft de raad ook de additionele middelen beschikbaar gesteld. Onderdeel van dit nieuwe beleid is bijzondere bijstand. Inwoners kunnen voor bijzondere bijstand in aanmerking komen als zij onverwacht hoge kosten hebben, die voortvloeien uit bijzondere omstandigheden. Wij hebben de uitgangspunten van uw raad vervolgens vertaald in beleidsregels en nadere (uitvoerings)regels. Binnen het door uw raad beschikbaar gestelde budget en de beleidsregels hebben wij voldoende ruimte en financiële mogelijkheden om inwoners in deze bijzondere tijden te ondersteunen en maatwerk te leveren. Wij laten inwoners niet in de kou staan en willen voorkomen dat huishoudens in armoede leven of problematische schulden maken. Via de reguliere planning en control cyclus wordt uw raad hierover door ons geïnformeerd.

(B) Ook in onze gemeente bevinden zich zorginstellingen – zoals zorgboerderijen – waar thuiswonende patiënten opgenomen kunnen worden. Zeker ook belangrijke instellingen om de thuiswonende mantelzorger enigszins te ontlasten. De kosten kunnen via de WMO betaald worden met een verschuldigde eigen bijdrage voor de patiënt. Voor de dagen van verblijf worden door deze zorginstellingen verschillende bedragen voor eten en drinken gevraagd.

(1) Zijn deze instellingen verplicht voor eten en drinken nog een aparte eigen bijdrage te vragen?

Antwoord namens college
Nee. Bij respijtzorg is dit niet toegestaan. Dit is in de overeenkomst vastgelegd. In het tarief dat de gemeente hanteert is een component voor voedingskosten meegenomen van € 7,64 per dag (peil 2022). Bij dagbesteding mag de zorgaanbieder een redelijke vergoeding vragen, die gelijk staat aan het bedrag dat de inwoner thuis aan kosten voor een maaltijd uitspaart.

(2) Bent u met mij van mening dat deze bedragen – die ver uitsteken boven het thuis bespaarde – per maand behoorlijk op kunnen lopen en voor mensen met lage inkomens zeer bezwaarlijk kunnen zijn?

Antwoord namens college
Hierover bestaan afspraken waarmee we voorkomen dat de inwoner voor extra kosten komt te staan. Een zorgaanbieder van dagbesteding mag een, al dan niet vrijwillige bijdrage aan de inwoner vragen voor een maaltijd. Deze hoort afgestemd te zijn op de gemiddelde kosten van een maaltijd volgens het Nibud of het Voedingscentrum. Een bedrag van rond € 3,50 – € 4,00 per dag is toegestaan.

(3) Zo ja, bent u dan ook met mij van mening dat dit een drempel opwerpt om van noodzakelijke zorg gebruik te maken?

Antwoord namens college
Ja. Indien een aanbieder meer vraagt dan is toegestaan dan kan dit een extra drempel voor de inwoner zijn om gebruik te maken van deze noodzakelijke voorziening. Indien dit voorkomt dan handelt de zorgaanbieder in strijd met de overeenkomst en afspraken, zoals hiervoor aangegeven.

(4) Wilt u, om dat te voorkomen, , bekijken in hoeverre de Gemeente – in samenspraak met bedoelde zorginstellingen – hierin een positieve rol kan spelen?

Antwoord namens college
Als we dergelijke signalen ontvangen dan zullen we de betreffende aanbieder hierop aanspreken en wijzen op de overeenkomst en de geldende afspraken. De uitkomst zal dan zijn dat de bijdrage voor voedingskosten bijgesteld wordt tot een aanvaardbare bijdrage.

Vraag raadslid:

Op 20 september jl. ontvingen wij via de griffie de navolgende vragen.
De toekomst van het Nannewiid in Oudehaske e.o. staat onder grote druk. Er kan bijna geen recreatie meer op het water plaatsvinden, omdat het Nannewiid dichtslibt. Het onderwerp is de afgelopen tijd al diverse malen voorbijgekomen, maar het wordt tijd voor actie!

Hierbij onze vragen aan het college:

 1. Is het college op de hoogte van de ernst van de situatie rondom het Nannewiid?

  Antwoord namens college
  Ja, het college is op de hoogte van de situatie rondom het Nannewiid.
 2. Heeft het college een visie op de toekomst van het Nannewiid?

  Antwoord namens college
  Het college werkt aan een Omgevingsvisie en een algemene visie (programma) op toerisme en recreatie. Vanuit een faciliterende rol is met subsidie van de gemeente en Provincie en participatie van de verschillende stakeholders/overheidspartijen van onderop een integrale gebiedsvisie opgesteld voor het Nannewiid.
 3. Is het college op de hoogte van het gebiedsplan voor het Nannewiid?

  Antwoord namens college
  Ja, het college heeft op 15 maart jl. kennis genomen van het gebiedsplan voor het Nannewiid dat in November 2021 door de Stichting Nannewiid is vastgesteld.
 4. Is het college van plan om op korte termijn actie te ondernemen om in gesprek te gaan met stichting Nannewiid?

  Antwoord namens college
  Het college is al met de Stichting Nannewiid in gesprek over de problematiek. Ook in oktober staat er een gesprek gepland met de Stichting en de nieuwe portefeuillehouder(s). Ambtelijk is met de overheden een adviestafel georganiseerd die input moet geven voor een bestuurlijk overleg.
 5. Is er geld gereserveerd voor ondersteuning voor het behoud van het Nannewiid?

  Antwoord namens college
  Nee, er is geen geld gereserveerd specifiek voor het behoud van het Nannewiid. Wel kijken we naar koppelkansen met het project van het ecologisch baggeren (regie It Wetterskip). Zo zien we mogelijkheden in een koppeling door het baggeren van de veenscheiding en gaan we mee voor wat betreft het baggeren van de watergangen die in verbinding staan met de overstort aan de andere kant van de Jousterweg (daar zijn middelen voor).

Datum: 28 september 2022
Naam raadslid: Esther de Vrij, Janneke vd Werf-Vaatstra
Partij: VVD & Kleurrijk Fryske Marren
Onderwerp: Lemmer
Zaaknummer: Z.720044

Vraag raadslid: Op 14 september jl. ontvingen wij via de griffie de navolgende vragen.
Er spelen diverse zaken op De Lemmer. Door ze losstaand van elkaar en niet integraal te behandelen missen we koppelkansen en creëren we mogelijk weer nieuwe problemen in het kader van de leefbaarheid voor nu of in de toekomst. Graag leggen we u daarom onderstaande vragen voor.
De bestemmingsplannen zijn verouderd en de nieuwe omgevingswet komt eraan. Is het college voornemens om actief grondbeleid te gaan voeren in Lemmer?

Antwoord namens college
Op 27 november 2019 is de Nota Grondbeleid 2020 – 2024 door de raad vastgesteld. Hierin is opgenomen dat gemeente De Fryske Marren de komende jaren kiest voor een situationeel grondbeleid. Dit houdt in dat per ontwikkellocatie wordt gezocht naar de gewenste vorm van grondbeleid: actief, facilitair of een tussenvorm (samenwerking). Verder is in de Nota Grondbeleid opgenomen dat de invoering van de Omgevingswet gevolgen heeft voor het grondbeleid en de mogelijkheid bestaat dat dit leidt tot een tussentijdse herziening van de Nota Grondbeleid. Als de Omgevingswet daadwerkelijk wordt ingevoerd op 1 januari 2023 zal dit leiden tot een tussentijdse herziening van de Nota Grondbeleid.

Onderwijs
Wat is de huidige stand van zaken planvorming (voorbereidingskrediet) nieuwbouw Zuyderzeelyceum locatie PAC? Welke rol heeft de gemeente in dit proces? Graag een toelichting welke rol de gemeente kan nemen/ voornemens is om dit soort processen verder te brengen.

Antwoord namens college
Het schoolbestuur (VariO Onderwijsgroep) heeft het “Definitief Ontwerp” afgerond en is gestart met het besluitvormingsproces van het bouwplan en de begroting. Na akkoord hierop start het schoolbestuur met de voorbereiding voor een Europese aanbesteding voor selectie van de aannemers.

De gemeente stelt vanuit haar wettelijke zorgplicht onderwijshuisvesting het investeringsbedrag beschikbaar voor de nieuwbouw. In de situatie van Zuyderzee Lyceum is het schoolbestuur zogenoemd ‘bouwheer’ en is zelf verantwoordelijk voor de voorbereiding en realisatie van de nieuwbouw. De gemeente heeft hierbij een toetsende rol op een aantal onderdelen, waaronder het bouwplan en de begroting. Hiernaast zien we toe op een juiste toepassing van de aanbestedingsprocedure volgens het gemeentelijk aanbestedingsbeleid. Na akkoord op het aanbestedingsresultaat geeft het schoolbestuur groen licht om de opdracht te gunnen aan de aannemers.Een andere rol van de gemeente richt zich op de aanpassing van het bestemmingsplan en het afgeven van de omgevingsvergunning. Daar komt nog bij dat de gemeente de grond voor de nieuwbouw verwerft en deze bouwrijp maakt.

Van wie is de locatie (grond )en het schoolgebouw van de huidige locatie van het Zuyderzeelyceum aan de Riensingel. Met de huidige bestemming in gedachten: voor welke doeleinden is deze locatie(tijdelijk) geschikt (te maken)?

Antwoord namens college
Op grond van de onderwijswetgeving is het schoolbestuur juridisch eigenaar van de grond en het schoolgebouw. Nadat de onderwijsactiviteiten op deze locatie stoppen valt het gebouw, op grond van diezelfde onderwijswet, om niet terug aan de gemeente.
De vrijkomende locatie kan op verschillende wijzen worden ingevuld. Op dit moment is nog geen concrete herontwikkeling van de locatie in beeld; daar zal nog nadere studie naar gedaan moeten worden. Het oude gebouw is niet meer in goede staat. Of het oude gebouw toekomstwaarde heeft zal ook nog nader moeten worden onderzocht, maar de verwachting is dat er hoge kosten gemoeid zullen zijn met het in stand houden van het oude gebouw.

Zijn er planologische ideeën bij de gemeente voor de huidige locatie aan de Riensingel indien Zuyderzeelyceum in de toekomst een nieuwe school op een andere locatie krijgt. Zo, ja in welke fase bevinden deze ideeën zich? Zo, nee waarom denkt de gemeente hier niet over na.

Antwoord namens college
Nee, er zijn nog geen concrete planologische ideeën/voorstellen in onderzoek. Stedenbouwkundig betreft het wel een belangrijke locatie omdat in Lemmer verschillende ruimtelijke thema’s nog een goed vervolg moet gaan krijgen. We willen dit dan ook in het grotere geheel bekijken en beoordelen.

Over een locatie, vormgeving etc. worden hier ook inwoners bij betrokken, is dit voor de Lemsters ergens te volgen? Lyceum kent ook nog een zijtak, Tienerschool Lemmer maakt hier ook gebruik van lokalen en leerkrachten, worden zij ook betrokken?

Antwoord namens college
Het schoolbestuur is bouwheer en hiermee primair verantwoordelijk voor het betrekken van de leerkrachten, leerlingen, ouders en de Tienerschool bij hun nieuwbouwplannen. De inloopbijeenkomst heeft plaatsgevonden op 21 september jl. De gemeente was deze avond ook vertegenwoordigd. Tot slot komt het voorontwerpbestemmingsplan binnenkort voor inspraak ter inzage te liggen.

Eén nieuwe voetbalvereniging Inleiding: De gemeenteraad is op de hoogte van het voornemen van twee voetbalverenigingen in Lemmer om samen een nieuwe voetbalvereniging te gaan vormen voor zo’n 1000 leden. Iets om als gemeente De Fryske Marren trots op te zijn. Belangrijk onderdeel om de leden van beide verenigingen om instemming te vragen, zijn velden (kunstgras) en duurzame accommodatie kantine/ kleedkamers ) parkeervoorzieningen, op 1 locatie. De betrokken verenigingen willen tempo maken. Dit vraagt om een gemeentelijke investering en betrokkenheid.

Is er bij het college een voornemen om bij de komende begrotingsbehandeling voor bovenstaand doel een bedrag op te nemen? Zo nee, waarom niet.

Antwoord namens college
Voor de fusie zijn voorbereidende stappen noodzakelijk, zoals behoeftebepaling, ontwerpen van een gezamenlijk te gebruiken sportpark, opstellen investeringsramingen en exploitatieramingen en de voorbereiding van een aanbesteding als er bijvoorbeeld kunstgrasvelden gerealiseerd gaan worden. Een
aanvraag voor een voorbereidingskrediet is in procedure gebracht. Op 7 november neemt uw raad hierover een besluit.

Deelt het college de mening (bij positief advies van de leden) dat de nieuwe vereniging over 1 complex met velden en accommodatie moet beschikken? En wil het college zich daarvoor inspannen? Zo nee waarom niet?

Antwoord namens college
We zijn constructief en betrokken in gesprek met de stuurgroep van beide verenigingen. Eén voetbalcomplex is een optie in de planvorming, waarvoor in de komende begroting financiële ruimte wordt gevraagd voor een onderzoek. Uw raad besluit hier 7 november over.

Er zijn verschillende werkgroepen samengesteld om deze fusie mogelijk te maken,( ruim 50 personen) daar heerst een groot enthousiasme, er is een kort tijdsbestek gepresenteerd, ambitieus ook, daar is men zich van bewust. Kan dit tijdspad, door korte lijnen, intensieve communicatie tussen gemeente en initiatiefnemers, zoveel mogelijk gevolgd worden? Zo nee, graag toelichting en alternatieve tijdplanning.

Antwoord namens college
De volgende stappen worden genomen:
• Rapportage onderzoek en ontwerp 1 complex.
• Aanmelding investeringsbijdrage en exploitatiebijdrage voor de perspectiefnota 2024.
• Besluitvorming begrotingsaanvraag.
• Ingeval positieve besluitvorming aanbesteding basisvoorzieningen voorbereiden.
• Realisering basisvoorzieningen.
• Ingebruikneming sportcomplex.
Uiteraard streven wij er naar om de tijdsplanning te halen maar vertraging is altijd mogelijk. Dit is afhankelijk van de omstandigheden. Zo kan vertraging optreden in de vergunningverlening maar ook het vastleggen van architect en aannemer kan vertraging opleveren. Ook kan de krapte op de arbeidsmarkt voor vertraging zorgen. Daar waar mogelijk zullen we hierop anticiperen.

Welke wethouder is contactwethouder voor de vereniging?

Antwoord namens college
Wethouder Barbara Gardeniers is contactwethouder voor de vereniging. Er is onlangs met een afvaardiging van de verenigingen een gesprek geweest.

Locatie voetbalvereniging/vrijgekomen velden
Overweegt het college indien er 1 voetbalvereniging ontstaat, deze vereniging een suggestie te doen voor een geheel nieuwe plek en accommodatie? Zo ja, waar zou dat dan kunnen zijn (opties) en welk tijdspad ligt dan voor alvorens realisatie mogelijk is. Graag een toelichting.

Deelt het college de mening dat het huidige CVVO terrein vooralsnog de meest voor de hand liggende locatie is voor de nieuwe voetbalvereniging? Zo nee waarom niet en waar dan wel? Zo ja, welke aandachtspunten zijn er dan en vragen om een oplossing/creativiteit?

Antwoord namens college
Dit is vooralsnog de meest voor de hand liggende locatie, waarbij beide clubs fuseren naar 1 complex. De keuze voor deze locatie komt vanuit de verenigingen zelf. Bijkomende is dat deze locatie de juiste bestemming heeft en in eigendom is van de gemeente. De uitkomst van het onderzoek zal hierin uiteraard meegewogen worden.

Indien het College het CVVO terrein niet als meest voor de hand liggend terrein ziet voor de nieuwe voetbalvereniging is er dan al nagedacht over andere planologische invullingen. Graag een toelichting.

Antwoord namens college
Zie eerder beantwoording.

Planologische ruimte school/sport
Indien het Zuyderzeelyceum eventueel naar locatie PAC zou gaan, in hoeverre kan er ruimtelijk/ planologisch een conflict ontstaan tussen school en sport, als er 1 voetbalvereniging komt op de locatie Straatweg. Voor nu en in de toekomst. Graag een toelichting.

Antwoord namens college
De op komst zijnde veranderingen binnen de organisaties van de voetbalverenigingen (en de daarmee samenhangende fusiekansen van clubs) is informatie die onlangs bekend is geworden. De effecten van een fusie tussen twee voetbalverenigingen is derhalve niet meegenomen bij het maken van afwegingen voor een nieuwe locatie voor het ZZL. Dit simpelweg omdat er geen zicht was op een fusie en de mogelijke ruimtelijke effecten die dat met zich mee kon brengen.

Planologische toekomstige invulling
Als 1 voetbalvereniging een feit wordt, wat voor ideeën en mogelijkheden zijn er voor de grond van het VV Lemmer terrein? Is planologisch woningbouw voor starters, knarrenhof, mogelijke huisvesting van school in parkomgeving, met turn/ gymnastiekzaal mogelijk ? Graag een toelichting.

Antwoord namens college
Er zijn veel invullingen mogelijk. Hierbij moeten we wel in ogenschouw nemen dat het VEKA-terrein op dit moment een aanmerkelijke hindercirkel heeft waarbinnen lang niet alles mogelijk is. De voetbalvelden vallen (deels) binnen deze hindercirkel.
Bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid
Inleiding: Veiligheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid en doorstroming zijn altijd belangrijk voor eigen inwoners, maar zeker ook voor Lemmer als toeristische kern en toegangspoort van Friesland.

De Straatweg in Lemmer, waar al meerdere malen aandacht voor gevraagd is, vanaf de rondweg zowel richting het centrum als richting de woonwijk, bedrijventerrein, sportvelden zijn een aandachtspunt. De gaten, gleuven, uitstekende putdeksels, scheuren in het wegdek Zeker tijdens “spits” momenten, scholieren onderweg naar Lyceum en ouders met kinderen onderweg naar de Arke. Of bij trainingstijden/wedstrijden van voetbal/hockey etc, maken wij ons zorgen om de veiligheid. Ook vragen wij aandacht voor de verkeerssituatie rondom Zeedijk, Polle, Sluisweg, Riensluis mede in relatie tot ontwikkelingsplannen in het gehele gebied.

Richting het centrum, lijkt de Straatweg in verval en staat een parkeerplaats vol met bouwmateriaal, wanneer gaan de werkzaamheden weer van start, hoe is de communicatie met omwonenden, wanneer is het klaar? Is er een concreet tijdspad en is er een mogelijkheid voor versnelling?

Antwoord namens college
De werkzaamheden aan de Straatweg in de richting van het centrum zijn stilgelegd vanwege de aanwezigheid van broedende roeken. Er is een ontheffing van de Wet natuurbescherming aangevraagd. Deze is onder voorwaarden ook verleend. We kunnen de (verlaten) nesten op zijn vroegst eind september beginnen te verwijderen, mits er geen bezwaar wordt aangetekend en er inderdaad geen roeken meer aanwezig zijn. Daarna kunnen de bomen worden gekapt en kan het werk hervat worden. De aannemer informeert bij het hervatten van de werkzaamheden de aanwonenden. We zetten de planning dan ook op de gemeentelijke site en maken het via de social media kenbaar.

De Straatweg richting Melkweg en bedrijventerrein. Hier blijft uitbreiding plaatsvinden en vele diverse soorten van verkeersbewegingen. Welke visie is er op uitbreiding in samenhang met verkeersveiligheid,
bereikbaarheid, toegankelijkheid en doorstroming voor bewoners en bedrijfsleven. Graag een toelichting.

Antwoord namens college
Voor de Straatweg noord richting Melkweg is in juli 2020 een definitief ontwerp vastgesteld. Dit plan is destijds samen met bewoners, politie en veilig verkeer Nederland tot stand gekomen Wij streven ernaar dit in het voorjaar van 2023 uit te voeren nadat het deel van de Straatweg richting het centrum is afgerond. Bij de plannen is destijds al rekening gehouden met de toen al bestemde bedrijvigheid en de veiligheid. De veiligheid wordt bijvoorbeeld sterk verbeterd door aanpassing van de kruisingen en een breed doorgaand fietspad.

Riensingel/Zeedijk/Polle/Sluisweg/buma gemaal vraagt ook aandacht op meerdere fronten. Er is een lastige verkeerssituatie op de kruising bij Riensingel, Zeedijk. Op deze wegen is er ook veel vrachtverkeer en landbouwverkeer. Daar komt nog bij dat er +/- 130 wooneenheden bijkomen locatie Zeedijk (o.a. nieuwbouw Lemmer kade) met verkeersbewegingen o.a. ook van en naar de supermarkt. Daarnaast zijn er ook nog bewegingen over het water te verwachten bij het plangebied van de 130 wooneenheden, staan ook jachthavenplaatsen geschetst. Dat brengt ons op de volgende vragen:
Indien ooit in de toekomst de Lemster Rien open zou gaan, kan deze dan ingetekend worden in het plangebied, zodat die in ieder geval in beeld is.

Antwoord namens college
Als een definitief ontwerp voorhanden is kan dit ingetekend worden.

Kan er een schets komen op ware schaal, ligplaatsen Lemmer Kade (afmetingen), met intekening vrachtschepen/platbodems locatie Polderdijk.

Antwoord namens college
Als het noodzakelijk en nuttig wordt geacht is het uiteraard mogelijk een dergelijke schets te maken. Wij nemen aan dat de vraag om “een schets op ware schaal” een verschrijving is, maar dat wordt gedoeld op “een schets op schaal”.
De berekening van de Lemster Rien sluis is gebaseerd op 1x per dag open en 1x per dag dicht. Indien er woningen aan het water komen (plangebied ongeveer 130 wooneenheden o.a. Lemster Kade) en de sluis en brug gaan vaker open. Is daar een visie op en is er over nagedacht? 1)Voor wie zijn dan de onderhoudskosten van de sluis. 2) blijft het huidig gebruik en beleid ligplaatsenverhuur aan de kant Polderdijk mogelijk (alleen index) en sluiswachter komt altijd op afroep. 3) indien de brug wel vaker opengaat, wat zijn dan de consequenties voor de doorstroming, verkeersveiligheid en o.a. de bereikbaarheid van het centrum van Lemmer (Vissersburen/Polle) en van en naar de wijk Lemstervaart.

Antwoord namens college
Wij hebben in de anterieure- c.q. ontwikkelovereenkomst met de ontwikkelaar van het gebied De Polle een aantal passages opgenomen over de huidige openingstijden van de Riensluis en Riensluisbrug. Daarbij hebben wij expliciet vermeld dat in het geval de openingstijden van beide kunstwerken moeten worden verruimd, de daarmee gepaarde gaande (extra) kosten voor rekening van de ontwikkelaar komen.

Met 130 wooneenheden aan de Zeedijk komen er meer verkeer-, en auto bewegingen. Heeft het college dit in beeld en vooraf over nagedacht? Vraagt dit nog verkeerstechnische investeringen en planvorming? Graag een toelichting en de huidige stand van zaken.

Antwoord namens college
De ontwikkeling van De Polle is een uitwerking van de huidige (reeds bestaande) planologische mogelijkheden. Op basis van de huidige vigerende bestemmingen is in het gebied woningbouw en een bedrijfsfunctie mogelijk/toegestaan. De beoogde herontwikkeling van De Polle ligt daarmee in lijn met de bestaande gebruiksmogelijkheden en daaraan gerelateerde verkeersbewegingen. Met het oog op verschillende toekomstige ontwikkelingen in de woonkern Lemmer, hechten wij belang aan het op termijn opstellen van een goede bereikbaarheidvisie voor het dorp.

Communicatie in wikselwurk met inwoners.
De Lemmer, beschikt niet over een plaatselijk belang. Al met al zijn er nogal wat zaken die aandacht vragen. Communicatie met onze inwoners, in wikselwurk met raad en college, hoe ziet het college dit voor zich (toegespitst op bovenstaande?). Graag een toelichting. De VVD is voornemens om inloopavonden te organiseren, maar pakt het graag in gezamenlijkheid op.

Antwoord namens college
Wij hechten veel belang aan het actief betrekken van onze inwoners bij de verdere ontwikkeling van hun straat, wijk, dorp of stad. Dit geldt dus ook voor de inwoners van Lemmer. Bij alle ontwikkelingen betrekken we de inwoners op verschillende manieren, bijvoorbeeld via (social) media of door middel van direct contact tijdens inloop- en informatieavonden.