Als gemeente De Fryske Marren zijn wij bewust bezig met de energietransitie en onze bijdrage aan duurzaamheid. Om concreet stappen te zetten en meetbare resultaten te behalen, hebben wij onder andere als doel gesteld om de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie te verminderen met behulp van de CO2-prestatieladder.

Wat is de CO2-prestatieladder?

De CO2-prestatieladder is een instrument waarmee wij onze eigen CO2-uitstoot in kaart kunnen brengen. Ook geeft de CO2-prestatieladder ons inzicht waar wij de CO2-uitstoot kunnen verminderen. De CO2-prestatieladder heeft 5 niveaus, opklimmend van 1 naar 5:

 • Niveau 1: Inzicht in belangrijkste energiestromen;
 • Niveau 2: Inzicht in eigen energie verbruik + wil om te reduceren;
 • Niveau 3: CO2 footprint conform norm + kwantitatieve reductiedoelstellingen;
 • Niveau 4: CO2 bewust handelen en reductie initiëren in samenwerken met keten;
 • Niveau 5: Leveranciers bevragen en behalen van CO2-doelstellingen.

Hoe staan we ervoor?

Onze CO2-uitstoot is op basis van de volgende zaken in kaart gebracht:

 • Wagenpark
 • Openbare verlichting
 • Vastgoed
 • Gemeentelijke huisvesting

In 2019 zijn wij als gemeentelijke organisatie gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder.

In 2019 heeft De Fryske Marren 2417,3 ton CO2 uitgestoten. Binnen dit aantal ton CO2-uitstoot, namen het gasverbruik en het brandstofverbruik het grootste gedeelte voor hun rekening (zie onderstaande tabel)

Waar willen we naartoe?

Onze ambitieuze doelstelling is: ‘63% CO2-reductie in de periode van 2017 tot en met 2022’.

Hoe willen we dit bereiken?

Zoals in de tabel energiestromen is te zien zijn het elektra- en gasverbruik onze grootste vervuilers. Om onze CO2-uitstoot te verminderen willen we de volgende maatregelen nemen:

 • Het wagenpark vervangen voor elektrische modellen indien mogelijk;
 • Het inkopen van blauwe diesel voor ons wagenpark en materieel;
 • Het beter isoleren van ons vastgoed;
 • Elektrisch (hand)materieel indien mogelijk;
 • Openbare verlichting vervangen voor LED;
 • Inrichten van een energiemanagementsysteem;
 • Uit laten voeren van energiescans voor het gemeentelijk vastgoed.

Daarnaast zijn er een aantal Initiatieven waar we aan deelnemen:

 • Nederland CO2 neutraal:
  vier keer per jaar organiseert Nederland CO2 neutraal een bijeenkomst om nieuwe kennis en inzichten met de leden te delen. Gemeente De Fryske Marren neemt deel aan de werkgroep gemeenten.
 • Circulair Friesland:
  een samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Circulair Friesland zet zich in voor de Friese economie van de toekomst: een circulaire economie
 • KLOF: Klimaat overleg Friesland:
  overlegstructuur voor de gemeenten in Friesland over alle voorkomende onderwerpen over duurzaamheid en klimaat
 • Freon fan fossylfrij Fryslân:
  netwerk organisatie van bedrijven, overheden en particulieren met als doel Fryslân fossielvrij te maken.

In de communicatieberichten die op deze pagina verschijnen als download leest u meer over individuele projecten en acties.

Meer informatie

Meer informatie over de CO2-Prestatieladder vindt u op Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Wilt u meer weten over de wijze waarop De Fryske Marren zich hard maakt voor CO2 reductie en de CO2 prestatieladder, neem dan contact met ons op.