Frysk taalbelied/Fries taalbeleid

Frysk en De Fryske Marren

De Fryske Marren hat in saneamd folgjend taalbelied. Dat wol sizze dat jo sawol Frysk As Nederlânsk prate kinne mei de meiwurkers, krekt wat jo it bêste leit. Ek brieven, e-mails en oare berjochtsjes kinne jo yn it Frysk nei de gemeente stjoere. Jo krije dan antwurd yn it Frysk.

Frysk taalbelied

Mear as 70% fan ús ynwenners praat Frysk en mear as 80% ferstiet it Frysk. De Fryske taal is dêrom in wichtich skaaimerk fan ús mienskip. Yn novimber 2016 hat de gemeenterie de nota Frysk as it heal kin fêststeld. Dêryn hat de rie oanbefellingen dien om de posysje fan it Frysk te fersterkjen. Wy wolle dat net fan boppe ôf regelje, mar ynisjativen fan ûnder op stimulearje. Wat fernimme jo as ynwenner fan de gemeente dêrfan?

Praat en skriuw mar Frysk

De Fryske Marren hat in saneamd folgjend taalbelied. Dat wol sizze dat jo sawol Frysk As Nederlânsk prate kinne mei de meiwurkers, krekt wat jo it bêste leit. Ek brieven, e-mails en oare berjochtsjes kinne jo yn it Frysk nei de gemeente stjoere. Jo krije dan antwurd yn it Frysk. Meiwurkers kinne in kursus folgje om hun Frysk te ferbetterjen.

Plaknammeboarden en strjitnammen

De gemeenterie hat besletten dat op de plaknambuorden fan ús doarpen de Fryske namme boppe de Nederlânske namme komt te stean. De offisjele namme bliuwt Nederlânsk. Terherne bliuwt lykwols Terherne, want dat is de offisjele namme. De buorden feroarje as se oan ferfanging ta binne. Nije strjitten krije Fryske nammen. Ynformaasje- en reklameboarden wurde tenei mear Frysk.

Frysk yn de mienskip

It begjint by de jeugd, dat jildt ek foar it Frysk. Op de skoallen, de pjutteboartersplakken en de berneopfang wurdt entûsjast meidien oan Fryske programma’s. Op it Konsultaasjeburo krije âlders ynformaasje oer meartaligens. Yn de biblioteken binne moaie kolleksjes Fryske boeken en oare media, dy’t foar elkenien tagonklik binne. In protte kulturele organisaasjes lykas toanielferienings, koaren en histoaryske ferienings brûke it Frysk as fiertaal. Om dat wat mear foar it fuortljocht te bringen wol de gemeente alle jierren in priisútrikke mei in jildbedrach fan € 750,-.

Ynformaasje?

Ha jo fragen of wolle jo mear witte oer it Frysk taalbelied of it opfreegje, dan kinne jo belje of maile mei telefoan 14 05 14 (sûnder kengetal) of info@defryskemarren.nl.

Fries en De Fryske Marren

De Fryske Marren heeft een volgend taalbeleid. Dat betekent dat u in gesprek met onze medewerkers zelf kiest of u Fries of Nederlands spreekt, afhankelijk van wat u het beste ligt. Ook brieven, e-mails en andere berichten mag u in de Friese taal naar de gemeente sturen. U krijgt antwoord van ons in dezelfde taal.

Fries taalbeleid

Meer dan 70% van onze inwoners spreekt Fries en meer dan 80% verstaat het. De Friese taal is daarmee een belangrijk kenmerk van onze lokale samenleving. In november 2016 heeft de gemeenteraad de nota ‘Frysk as it heal kin’ vastgesteld. Daarin heeft de raad aanbevelingen gedaan om de positie van het Fries te versterken. Wij willen dat niet van bovenaf regelen, maar initiatieven van onderop stimuleren. Wat merkt u als inwoner van de gemeente ervan?

Praat en schrijf maar Fries

De Fryske Marren heeft een zogenaamd volgend taalbeleid. Dat betekent dat u in gesprek met onze medewerkers zelf kiest of u Fries of Nederlands spreekt, afhankelijk van wat u het beste ligt. Ook brieven, e-mails en andere berichten mag u in de Friese taal naar de gemeente sturen. U krijgt antwoord van ons in dezelfde taalMedewerkers kunnen een cursus volgen om hun Fries te verbeteren.

Plaatsnaamborden en straatnamen

De gemeenteraad heeft besloten dat op de plaatsnaamborden van onze dorpen de Friese naam boven de Nederlandse naam komt te staan. De officiële naam blijft Nederlands. Terherne blijft Terherne, want dat is de officiële naam. De borden veranderen als ze aan vervanging toe zijn. Nieuwe straten krijgen Friese namen. Op informatie- en reclameborden wordt voortaan meer Fries toegepast.

Fries in de samenleving

Het begint bij de jeugd, dat geldt ook voor het Fries. Op de scholen, de peuterspeelzalen en de kinderopvang wordt enthousiast meegedaan aan Friese programma’s. Op het consultatiebureau krijgen ouders informatie over meertaligheid. In de bibliotheken zijn mooie collecties Friese boeken en andere media, die voor iedereen toegankelijk zijn.

Veel culturele organisaties zoals toneelverenigingen, koren en historische verenigingen gebruiken het Fries als voertaal. Om dat wat meer voor het voetlicht te brengen, wil de gemeente elk jaar een prijs uitreiken met een geldbedrag van € 750,-.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt meer weten over het Fries taalbeleid, of het document opvragen dan kunt u bellen of mailen met telefoonnummer 14 05 14 (zonder kengetal) of info@defryskemarren.nl.