Jaarlijkse subsidie

Gemeente De Fryske Marren stelt jaarlijks een bedrag aan subsidie ter beschikking om maatschappelijke voorzieningen en initiatieven te ondersteunen die ten goede komen aan onze samenleving en passen binnen het gemeentelijk beleid.

Jaarlijkse subsidie wordt verstrekt voor een kalenderjaar, voor activiteiten die een heel jaar plaatsvinden. 

Waarvoor zijn de jaarlijkse subsidies bedoeld? 

Deze subsidies zijn bedoeld voor subsidies die betrekking hebben op een bepaald jaar of subsidies die betrekking hebben op een langdurig project.

Aanmelden jaarlijkse subsidie

Vanaf 1 juli 2022 tot en met 30 september 2022 kon u op deze pagina de jaarlijkse subsidie voor 2023 aanvragen.

Hoe werkt het?

Om de jaarlijkse subsidie aan te vragen vult u het digitale aanvraagformulier in (u kunt inloggen op drie manieren: met of zonder DigiD of met e-herkenning). Dit formulier was van 1 juli 2022 tot en met 30 september 2022 geopend. 

Zorg ervoor dat u de onderstaande stukken alvast bij de hand heeft, voordat u het formulier invult:

  • een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
  • de doelen en resultaten welke met die activiteiten worden nagestreefd, en hoe de activiteiten daaraan bijdragen;
  • een begroting van en een dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan;
  • de stand van de egalisatiereserve op het moment van de aanvraag;
  • een exemplaar van de oprichtingsakte, of de statuten, alsmede van het jaarverslag, de jaarrekening of de balans van het voorgaande jaar toe aan de aanvraag (als u voor het eerst subsidie aanvraagt).

Als de aanvrager een onderneming is, kan het college de volgende gegevens opvragen:

  • een opgave van subsidies, vergoedingen of tegemoetkomingen in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die al zijn of zullen worden ontvangen voor de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
  • een verklaring als bedoeld in de de-minimisverordening (de-minimisverklaring).

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Een volledige aanvraag voor een jaarlijkse subsidie kunt u tot 1 oktober indienen voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.  U ontvangt een besluit uiterlijk op 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

Lees ook de Algemene subsidieverordening De Fryske Marren

Subsidieplafonds 2023

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren stelt de zogeheten begrotingssubsidies en subsidieplafonds vast. Een subsidieplafond is het bedrag wat er tijdens een bepaald jaar maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies. De verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

SubsidieregelingSubsidieplafond 2023
Subsidieregeling Armoedebeleid€ 325.000
Subsidieregeling Culturele activiteiten€ 63.000
Subsidieregeling Duurzaamheid De Fryske Marren€ 43.100
Subsidieregeling Gezond Opgroeien Onderwijs€ 15.000
Subsidieregelingen Inwonersinitiatieven en Meidwaan yn De Fryske Marren€ 500.000
Subsidieregeling Internationale betrekkingen€ 5.000
Subsidieregeling Peuterwerk en Voorschoolse educatie (VVE), hoofdstuk 2 Peuterwerk*€ 312.000 
Subsidieregeling Peuterwerk en Voorschoolse educatie (VVE), hoofdstuk 3 VVE€ 465.000
Subsidieregeling Rijksmonumenten De Fryske Marren€ 18.056
Subsidieregeling Gemeentelijke Monumenten De Fryske Marren€ 200.000
Subsidieregeling Verkeersveiligheid€ 25.500
Subsidieregeling VVE aanvullende activiteiten*€ 400.000
Subsidieregeling Taalnetwerken*€ 50.000
Subsidieregeling Scholing VVE*€ 50.000
Subsidieregeling Groen- en Blauwe maatregelen€ 75.000
Subsidieregeling Tûk Wenjen aanvullende producten€ 35.000
* onder voorbehoud

Begrotingssubsidies 2023

Daarnaast heeft het college in de ontwerpbegroting de begrotingssubsidies opgenomen. Begrotingssubsidies zijn subsidies waarbij de subsidieontvanger en het bedrag wat maximaal aan deze subsidieontvanger als subsidie verleend kan worden expliciet in de begroting van gemeente De Fryske Marren is vermeld.

OrganisatieBegrotingssubsidie 2023
Stichting Bibliotheken Mar en Fean€ 1.083.869
Informatiepunt digitale overheid*€ 0,87 per inwoner van gemeente De Fryske Marren. De vermoedelijke peildatum is 1 januari 2023.
Stichting Vluchtelingenwerk Noord-Nederland€ 200.000
Stichting Kulturhûs Oudehaske€ 97.134
Stichting Kunstzinnige Vorming It Toanhûs€ 614.441
Stichting Erfgoed, Landschap en Natuur€ 357.152
Stichting Museum Stedhûs Sleat€ 44.674
Stichting Oudheidkamer Lemster Fiifgea     € 6.123
Stichting Afûk€ 1.727
Stichting Bibliotheekservice Fryslân – platfoarm Lêsbefoardering Frysk (it Tomke projekt)€ 2.500
Stichting Behoud van Rijksmonumenten€ 125.000
VVV Waterland van Friesland€ 318.531
Stichting Sociaal Goud€ 69.000
Stichting IJswegencentrale Sloten€ 500
Stichting IJswegencentrale Gaasterland€ 500
Stichting IJswegencentrale Skarsterlân€ 500
Stichting De Hege Gerzen€ 2.000
Energie Coöperatie Gaasterland€ 200.000
Enerzjykoöperaasje De Poask*€ 200.000
Stichting Halt€0,01 per inwoner van gemeente De Fryske Marren. De peildatum is 1 oktober voorafgaand aan het subsidiejaar.
Stichting Tûmba, expertisebureau discriminatie en diversiteit€ 0,77 per inwoner van gemeente De Fryske Marren. De peildatum is 1 oktober voorafgaand aan het subsidiejaar.
Stichting Fonds Slachtofferhulp€ 0,25 per inwoner van gemeente De Fryske Marren. De peildatum is 1 oktober voorafgaand aan het subsidiejaar.
* onder voorbehoud