Jaarlijkse subsidie

Gemeente De Fryske Marren stelt jaarlijks een bedrag aan subsidie ter beschikking om maatschappelijke voorzieningen en initiatieven te ondersteunen die ten goede komen aan onze samenleving en passen binnen het gemeentelijk beleid.

Jaarlijkse subsidie wordt verstrekt voor een kalenderjaar, voor activiteiten die een heel jaar plaatsvinden. 

Waarvoor zijn de jaarlijkse subsidies bedoeld? 

Deze subsidies zijn bedoeld voor subsidies die betrekking hebben op een bepaald jaar of subsidies die betrekking hebben op een langdurig project.

Aanmelden jaarlijkse subsidie

Vanaf 1 juli 2024 tot en met 30 september 2024 kon u op deze pagina de jaarlijkse subsidie voor 2025 aanvragen.

Hoe werkt het?

Om de jaarlijkse subsidie aan te vragen vult u het digitale aanvraagformulier in (u kunt inloggen op drie manieren: met of zonder DigiD of met e-herkenning). Dit formulier is van 1 juli 2024 tot en met 30 september 2024 geopend. 

Zorg ervoor dat u de onderstaande stukken alvast bij de hand heeft, voordat u het formulier invult:

  • een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
  • de doelen en resultaten welke met die activiteiten worden nagestreefd, en hoe de activiteiten daaraan bijdragen;
  • een begroting van en een dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan;
  • de stand van de egalisatiereserve op het moment van de aanvraag;
  • een exemplaar van de oprichtingsakte, of de statuten, alsmede van het jaarverslag, de jaarrekening of de balans van het voorgaande jaar toe aan de aanvraag (als u voor het eerst subsidie aanvraagt).

Als de aanvrager een onderneming is, kan het college de volgende gegevens opvragen:

  • een opgave van subsidies, vergoedingen of tegemoetkomingen in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die al zijn of zullen worden ontvangen voor de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
  • een verklaring als bedoeld in de de-minimisverordening (de-minimisverklaring).

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Een volledige aanvraag voor een jaarlijkse subsidie kunt u tot 1 oktober indienen voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.  U ontvangt een besluit uiterlijk op 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

Lees ook de Algemene subsidieverordening De Fryske Marren