Subsidieregeling aanvullende activiteiten Voor- en vroegschoolse educatie

Voor wie is de subsidieregeling aanvullende activiteiten Voor- en vroegschoolse educatie bedoeld?

De subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die de kwaliteit of het bereik van Voor- en vroegschoolse educatie verhogen. Afhankelijk van de activiteit kan de subsidie worden aangevraagd door:

 • aanbieder kinderopvang die subsidie ontvangt vanuit de Subsidieregeling Peuterwerk en Voorschoolse Educatie (VE) gemeente De Fryske Marren;
 • schoolbesturen primair onderwijs;
 • penvoerder van een taalnetwerk.

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?

Voor de volgende activiteiten kan subsidie worden aangevraagd:

 • Aanvullende activiteiten Voorschoolse educatie die de kwaliteit van de voorschoolse educatie verbetert.
 • Inzet extra pedagogisch medewerker in groepen waarvan het aantal doelgroepkinderen 60% bedraagt en in reguliere groepen waar wel een doelgroepkind wordt opgevangen.
 • Aanvullende activiteiten die bijdragen aan de kwaliteit van de vroegschoolse educatie.
 • Innovatieve ideeën die bijdragen aan het verhogen van het bereik van doelgroepkinderen.
 • Het ontwikkelen van een taalnetwerk die de ouderbetrokkenheid stimuleert en de taalachterstanden terugdringt.
 • Scholing om de deskundigheid van medewerkers in het primair onderwijs en kinderopvangorganisaties op het gebied van onderwijsachterstanden te bevorderen.

Hoe hoog is de subsidie?

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de activiteit. Zie onderstaand overzicht:

ActiviteitHoogte van de subsidieSubsidieplafond
Aanvullende activiteiten Voorschoolse educatie die de kwaliteit van de voorschoolse educatie verbetert.Max. € 1.250 per doelgroepkind€ 82.500
Inzet extra pedagogisch medewerker in groepen waarvan het aantal doelgroepkinderen 60% bedraagt en in reguliere groepen waar wel een doelgroepkind wordt opgevangen.€ 48 per uur€ 50.000
Aanvullende activiteiten die bijdragen aan de kwaliteit van de vroegschoolse educatie.De beschikbare subsidie is evenredig verdeeld over de schoolbesturen€ 125.000
Innovatieve ideeën die bijdragen aan het verhogen van het bereik van doelgroepkinderen.100% van de kosten€ 50.000
Het ontwikkelen van een taalnetwerk die de ouderbetrokkenheid stimuleert en de taalachterstanden terugdringt.100% van de kosten€ 20.000
Scholing om de deskundigheid van medewerkers in het primair onderwijs en kinderopvangorganisaties op het gebied van onderwijsachterstanden te bevorderen.Max. € 10.000 per aanvraag€ 50.000

Hoe werkt het?

Om subsidie aan te vragen vult uhet eenmalige aanvraagformulier in (u logt in met uw DigiD). Een aanvraag kan tot uiterlijk 1 oktober 2023 worden ingediend.

Er zijn voorwaarden verbonden aan deze subsidie

Bij het aanvragen van de subsidie moet een plan worden ingediend waarin het volgende wordt omschreven:

 • De activiteiten en het tijdslimiet waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
 • De doelen en resultaten welke met de activiteiten worden nagestreefd en hoe de activiteiten daaraan bijdragen;
 • Een begroting en dekkingsplan.

Lees ook Subsidieregeling aanvullende activiteiten Voor- en vroegschoolse educatie De Fryske Marren 2023 op overheid.nl