Subsidieregeling inwonersinitiatieven

Voor wie is de subsidieregeling inwonersinitiatieven bedoeld? 

De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan vrijwilligersinitiatieven van (groepen van) inwoners.

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?

Voor deze subsidieregeling werken we aan drie doelen:

 1. Het opstarten of  doorontwikkeling van activiteiten die:
  • de sociale samenhang in de buurt duurzaam versterken en/ of;
  • verschillende doelgroepen, bij voorkeur groepen die elkaar niet van nature al geregeld ontmoeten, voor langere tijd met elkaar verbinden en/ of
  • gezond opgroeien of opvoedklimaat voor jeugd bevorderen.
   
 2. Het opstarten van sport- en beweeginitiatieven die:
  • samenwerken, samenvoegen, opstarten en verbinden tussen organisaties stimuleren;
  • deelname door kwetsbaren mogelijk maken en stimuleren;
  • de specifieke kennis en kunde van het bestuurlijk en sporttechnisch kader gericht de kwetsbaren vergroten; 
  • gericht zijn op Jongeren Op gezond Gewicht (JOGG).
   
 3. Het ondersteunen van besturen van stads-, dorps- en wijkbelangen voor:
  • de sociale en fysieke leefbaarheidsprojecten en/of de uitvoering van onderdelen van een stads-, dorps- of wijkvisie waarvoor groot draagvlak in die stad, dat dorp of die wijk bestaat;
  • de renovatie en verduurzaming van het dorpshuis indien provincie Fryslân ook een bijdrage geeft. (In de volksmond wordt deze subsidiemogelijkheid het Kernenbudget genoemd).

Hoe hoog is de subsidie?

De subsidie vormt een bijdrage in de kosten voor activiteiten met een maatschappelijk belang en de organisatiekosten die direct verbonden zijn aan de gesubsidieerde activiteiten.
Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het plafond is bereikt.

Hoe werkt het?

Om subsidie uit het aan te vragen moet u het eenmalige aanvraagformulier invullen (u moet inloggen met DigiD). Zorg ervoor dat u de juiste stukken alvast bij de hand heeft, voordat u het formulier invult. 

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Een volledige aanvraag dient u uiterlijk 2 dan wel 13 weken in te dienen voordat u voornemens bent te beginnen met de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt.
U ontvangt een besluit binnen 8 weken nadat u de volledige aanvraag heeft ingediend.

Er zijn voorwaarden verbonden aan deze subsidie

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen dient een aanvrager aan o.a. de volgende criteria te voldoen (geldt voor hierboven genoemde doelen 1 en 2):

 • het initiatief moet een langdurig effect kunnen hebben op sociale verbindingen en betrokkenheid in de buurt;
 • het moet draagvlak en lokaal een meerwaarde hebben;
 • de initiatiefnemers moeten actief bijdragen aan de uitvoering van het initiatief;
 • het initiatief moet aansluiten bij het beleid en de uitgangspunten van het sociaal domein en de leefbaarheid van gemeente

De Fryske Marren en grotendeels plaatsvinden in gemeente De Fryske Marren.

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen dient een aanvrager aan de volgende criteria te voldoen (geldt voor hierboven genoemde doel 3):

 • de aanvraag mag niet strijdig zijn met (toekomstig) gemeentelijk beleid en of wetgeving. De bijdragen voor projecten worden primair getoetst aan bestaand beleid en budget. Past het binnen het beleid en kan er geen beroep gedaan worden op het bestaande budget, dan kan de aanvraag vanuit bijdrage projecten gefinancierd worden.
 • de sociale en/ of fysieke leefbaarheidsprojecten of andere voorzieningen en/ of activiteiten moeten haalbaar en uitvoerbaar zijn. Deze mogen geen privé- en/of commerciële belangen dienen.
 • de projecten dienen enige relatie te hebben met de stads-, dorps- of wijkvisie. Voor stad, dorpen en wijken die geen visie hebben opgesteld geldt dat er aantoonbaar draagvlak voor de investering, activiteit of voorziening moet zijn

Lees ook Subsidieregeling inwonersinitiatieven op overheid.nl.