Subsidieregeling verkeerseducatie

Voor wie is de subsidieregeling verkeerseducatie bedoeld? 

Deze subsidie is bestemd voor de organisaties die activiteiten verrichten in het kader van de bevordering van de veiligheid in het verkeer op de openbare weg

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt zoals genoemd en beschreven in het beleid verkeer.

Hoe hoog is de subsidie?

Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit. De hoogte van de subsidie is vastgelegd in het beleid verkeer. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het plafond is bereikt.

Hoe werkt het?

Om subsidie uit het aan te vragen moet u het eenmalige aanvraagformulier invullen (u moet inloggen met DigiD). Zorg ervoor dat u de juiste stukken alvast bij de hand heeft, voordat u het formulier invult. 

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Een volledige aanvraag dient u uiterlijk 2 dan wel 13 weken in te dienen voordat u voornemens bent te beginnen met de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt. U ontvangt een besluit binnen 8 weken nadat u de volledige aanvraag heeft ingediend.

Er zijn voorwaarden verbonden aan deze subsidie

Een aanvraag kan plaatsvinden door op enigerlei wijze contact op te nemen met de ambtenaar die belast is met het verstrekken van subsidies Verkeersveiligheid. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de aanvrager te voldoen aan de verplichting dat de activiteiten verricht zijn binnen 52 weken na de aanvraag.

Lees ook Subsidieregeling Verkeerseducatie