Specialistische jeugdhulp

Als u via het sociaal wijkteam, specialist of uw huisarts een verwijzing heeft gekregen voor jeugdhulp, kunt u samen een zorgaanbieder kiezen.

De gemeente is verantwoordelijk voor de volgende vormen van jeugdhulp:

  • Alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp, zoals voor jongeren met een verstandelijke beperking, jeugd-ggz (geestelijke gezondheidszorg) en jeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg).
  • De uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen.
  • De uitvoering van de jeugdreclassering.
  • Advies en verwerking van meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling.

Aanbieders jeugdhulp

In Friesland werken de 18 Friese gemeenten samen bij het inkopen van specialistische jeugdhulp om passende jeugdhulp te kunnen blijven bieden. Deze specialistische hulp levert maatwerk op de vragen waarin uw eigen omgeving of het sociaal wijkteam niet (geheel) kan voorzien. Op de website van Sociaal Domein Fryslân vindt u een lijst van alle aanbieders voor jeugdzorg waarmee de gemeente contracten heeft afgesloten