Overdracht naar de basisschool

De overgang van de opvang naar de basisschool is een mooie belangrijke stap voor jonge kinderen. Naast dat kinderen zich “groot” voelen vraagt het ook het vermogen zich aan te passen aan de nieuwe omgeving, leeftijdsgenootjes en leerkracht. In dit proces is een goede samenwerking tussen ouders, de voorschoolse voorzieningen en de basisschool belangrijk.

Eenduidige overdrachtsformulier

Door dit eenduidige overdrachtsformulier (onderaan deze pagina) dragen voorschoolse voorzieningen de gegevens/ontwikkelingslijn van het kind over en zorgen we voor een soepele overgang van opvang naar basisschool. Hiervoor is een overdrachtsformulier ontwikkeld.

Het doel

De voorschoolse voorzieningen verzorgen de overdracht naar de basisschool om zo te zorgen voor een goede doorgaande lijn in de ontwikkeling van de peuter. De voorschoolse voorzieningen en de onderbouw van het basisonderwijs gebruiken verschillende observatie- en volgsystemen.

Uniforme overdracht

Het eenduidige overdrachtsformulier vervangt niets maar bundelt de relevante gegevens zodat de overdracht overzichtelijk en op uniforme wijze plaatsvindt. Het formulier wordt overgedragen met eventuele aanvullende documenten uit het eigen volgsysteem.

Voordeel leerkracht groep 1

De ontvangende leerkracht is hiermee vanaf dag één op de hoogte van de ontwikkeling van de nieuwe kleuter en kan rekening houden met eventuele handelingsadviezen van de opvang en ouders.

De kennis die over de peuter is verzameld is, is van groot belang voor de ontvangende partij. Het zou enorm tijdverlies betekenen wanneer de leerkracht van de basisschool de ontwikkeling van deze kleuter nog helemaal in kaart zou moeten brengen. 

Het gebruik

Bij de overdracht moet zorgvuldig worden gehandeld en met de overgedragen informatie moet zorgvuldig worden omgegaan.

Wanneer:

 • Het formulier wordt voor de overgang naar de basisschool ingevuld of wanneer de peuter gaat verhuizen.
 • Het is wenselijk het formulier ten minste één maand voordat de peuter 4 jaar wordt over te dragen. 
 • Aan de hand van het overdrachtsformulier worden de belangrijkste punten van de ontwikkeling van de peuter overzichtelijk weergegeven.

Door wie:

 • Dit doet de pedagogisch medewerker, de mentor van de peuter, op basis van de gegevens die uit eerdere observaties zijn verkregen.
 • De mentor kent de peuter, heeft een duidelijk beeld van de ontwikkeling en is het eerste contactpersoon voor de ouders.

Bespreken:

 • Het is van belang het overdrachtsformulier op tijd in te vullen, zodat er nog voldoende tijd is om het met de ouders te bespreken.
 • Als een kleuter naar de basisschool gaat, voert de mentor ter afronding van de voorschoolse periode een gesprek met de ouder(s). In samenspraak wordt het overdrachtsformulier besproken.
 • Aanvullingen van ouders en/of mentor worden verwerkt in het overdrachtsformulier.

Ondertekenen:

 • Hierna wordt het formulier ondertekend, daarmee geven ouders toestemming voor de overdracht van gegevens naar de basisschool.
 • Er vindt geen overdracht van kindgegevens plaats als ouders daar geen toestemming voor geven. De opvang laat de ontvangende basisschool weten dat ouders geen toestemming geven voor overdracht.

Overdracht naar school:

 • Ouders ontvangen een kopie van het overdrachtsformulier.
 • Ondertekende overdrachtsformulieren worden door de mentor schriftelijk overgedragen aan de basisschool.
 • Voor kinderen die extra aandacht of ondersteuning behoeven is er samen met ouders een aanvullende mondelinge overdracht. Hiervoor maakt de mentor samen met de ouders en basisschoolleerkracht (Ib-er) een afspraak. Voor deze mondelinge overdracht is het overdrachtsformulier leidend, met de ouders is vooraf besproken wat er mondeling wordt overgedragen aan de basisschool.