Omgevingsvergunning

Een boom kappen of een bouwvergunning aanvragen? Een sloopmelding doen, een milieuvergunning aanvragen of reclame maken op uw pand? Of iets anders aan uw omgeving veranderen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Vergunning nodig of niet?

Een omgevingsvergunning is niet altijd nodig. Via het Omgevingsloket online (OLO) doet u een vergunningencheck. Het wordt dan duidelijk of u een vergunning nodig heeft of alleen een melding hoeft te doen. Soms is helemaal geen vergunning nodig. Op de vraag en antwoord pagina vindt u ook veel nuttige informatie.

Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft?

Heeft u de vergunningencheck gedaan en twijfelt u nog of u een vergunning nodig heeft? Kijk dan op onze pagina vergunningsvrij bouwen en verbouwen. Hier kunt u uw bouwplan laten toetsen.

Aanvragen via het omgevingsloket

Blijkt uit de vergunningencheck dat u een omgevingsvergunning nodig heeft? Dan vraagt u die via het Omgevingsloket aan. Het systeem geeft aan welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren. Via het Omgevingsloket regelt u verschillende vergunningen in één keer. U hoeft dus maar één keer een aanvraag te doen.

Let op: voor het aanvragen van een omgevingsvergunning heeft u een DigiD (personen) of E-herkenning (bedrijven) nodig.

Status van de aanvraag volgen

De status van uw aanvraag is te volgen via de site van het Omgevingsloket.

Laten beoordelen

U kunt uw aanvraag vóór het indienen laten beoordelen door een medewerker van de gemeente. Ook dat kunt u regelen via het Omgevingsloket.

Voorbeelden voor het aanvragen van een omgevingsvergunning

Een boom in uw tuin is een waardevol bezit, maar misschien voor uw buren wel een doorn in het oog. Wat zijn de regels waaraan u en uw buren zich moeten houden bij het kappen of snoeien?

Wilt u een boom kappen?

We hebben een bomenlijst opgesteld met monumentale en waardevolle bomen. De bomen op deze bomenlijst zijn beschermd en mogen alleen met een vergunning worden gekapt. Het aanvragen van een vergunning voor het kappen van deze bomen regelt u in een omgevingsvergunning.

Staat de boom niet op de bomenlijst?

Alle eigen bomen, die niet op de bomenlijst staan, kapt u zonder melding of vergunning. Staat een boom op of vlakbij de erfgrens? Dan is het goed om het kappen of snoeien in samenspraak met uw buren te doen.

Wie is de eigenaar van de boom?

In de meeste gevallen is de eigenaar van de grond ook de eigenaar van de boom. Staat een boom of heg op de erfgrens? Dan zijn beide buren in principe mede-eigenaar. Dat betekent dat de ene eigenaar zonder toestemming van de andere eigenaar niets aan de beplanting mag doen. Zonder de toestemming kan de bestaande situatie niet wijzigen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Bomenstichting.

Bomen bij de erfgrens

Beide buren zijn in principe mede-eigenaar van een boom of heg wanneer deze bovenop de erfgrens staat. Buren hebben het recht om u te vragen om een boom te verwijderen als:

  • de boom binnen twee meter van de erfgrens staat;
  • heesters en heggen binnen een halve meter van de erfgrens staan.

De afstand van twee meter geldt vaak niet voor bomen in openbaar eigendom omdat deze een algemeen doel dienen. Meer informatie hierover op de website van de Bomenstichting.

Overhangende takken en doorschietende wortels

Buren hebben het recht de eigenaar van de boom te vragen om overhangende takken van een boom te verwijderen. Doet de eigenaar dit na een schriftelijke aanmaning en een redelijke termijn niet? Dan mogen de buren de overhangende takken, vanaf eigen terrein, zelf verwijderen. Hierbij mag de boom niet dusdanig ontsierd worden waardoor de originele vorm vervalt of waardoor het voortbestaan van de boom wordt bedreigd. De eigenaar van de boom kan u daarvoor aansprakelijk stellen. Ook vervalt het recht van snoei na een gedoog periode van 20 jaar. Meer informatie hierover op de website van de Bomenstichting.

Als u een woning of een ander bouwwerk verbouwt of sloopt en er komt sloopafval vrij is het goed om te weten wat u hiermee moet doen.

Minder dan 10 kubieke meter sloopafval

Als particulier mag u zelf minder dan 10 kubieke meter (m3) sloopafval verwijderen en afvoeren naar onze milieuterreinen. Een uitzondering is het verwijderen en afvoeren van asbesthoudend materiaal, hierover leest u meer op de pagina over asbest.

Meer dan 10 kubieke meter sloopafval

Wilt u meer dan 10 kubieke meter bouwmateriaal (laten) verwijderen en afvoeren? Dan moet u een melding doen via Omgevingsloket online (OLO).

  • Vul het meldingsformulier in via Omgevingsloket online. Het ingevulde meldingsformulier komt automatisch bij ons terecht.
  • Binnen 5 werkdagen krijgt u bericht van ons.
  • Heeft u een brief met toestemming ontvangen dan mag u aan de slag.
  • Krijgt u geen toestemming, dan mag u niet starten met de werkzaamheden en moet u opnieuw een sloopmelding doen.

Wilt u meer weten over sloopmeldingen?

Lees in het Bouwbesluit 2012 de procedure rondom sloopmeldingen.

U bent eigenaar of huurder van een monument zoals een molen of een boerderij en wilt daar iets aan veranderen. Uw wilt bijvoorbeeld restaureren, slopen, renoveren of aan de slag met groot onderhoud. Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Er zijn ook subsidies beschikbaar.

Subsidie of lening

Als u voldoet aan bepaalde voorwaarden dan komt u misschien in aanmerking voor subsidie of een goedkope lening voor een deel van het onderhoud of restauratie.

Meer informatie

Meer informatie over monumentenzorg, subsidieregelingen restauratiefinanciering voor (rijks)monumenten vindt u op de websites van monumenten.nl, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en het Restauratiefonds.

De omgevingsvergunning met toestemming milieu is de voormalige milieuvergunning (of de Hinderwetvergunning).

Voor een aantal activiteiten die een grote impact hebben op het milieu vraagt u een omgevingsvergunning met toestemming milieu aan. U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan activiteiten van grote chemische bedrijven en grote veehouderijen. De meeste activiteiten vallen tegenwoordig onder algemene milieuregels. Voor deze activiteiten hoeft u geen omgevingsvergunning milieu aan te vragen. Wel geldt op grond van de algemene milieuregels vaak een meldingsplicht.

Milieubelastende bedrijven (IPPC-installaties)

Naar aanleiding van Europese regelgeving zijn bedrijven aangewezen die zeer milieubelastend kunnen zijn. Deze bedrijven worden IPPC-installaties genoemd. Op grond van de Wet milieubeheer zijn wij verplicht om de geldende vergunningen voor deze bedrijven via het internet beschikbaar te stellen. Binnenkort kunt u deze vergunningen onderaan deze tekst raadplegen.

Milieumelding voor bedrijven

Niet alle vergunningen en meldingen kunt u controleren en regelen via het Omgevingsloket online. Soms moet u voor het starten van een nieuw bedrijf of veranderen van een bestaand bedrijf nog apart een milieumelding indienen. Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u dit controleren. Blijkt uit de AIM dat u een melding moet indienen? Dan kunt u dit meteen via de AIM regelen. Het systeem geeft aan welke documenten u bij de melding aan moet leveren.

Let op: de Wet milieubeheer spreekt niet van een bedrijf maar van een ‘inrichting’. Ook hobbymatige activiteiten kunnen soms als ‘inrichting’ worden aangemerkt waarvoor een milieumelding moet worden ingediend.

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning of het indienen van een milieumelding heeft u een DigiD (personen) of E-herkenning (bedrijven) nodig.