Integraal veiligheidsplan

De Fryske Marren is over het algemeen een veilige gemeente, waarin inwoners voor elkaar klaarstaan. Maar er zijn ook zaken waardoor inwoners zich onveilig voelen, of die de veiligheid onder druk zetten. Deze zaken zijn opgenomen in het Integraal veiligheidsplan 2024-2027. Dit plan is in februari 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. In het veiligheidsplan streven we naar het verminderen van overlast, geweld en criminaliteit, zodat de inwoners van De Fryske Marren zich veilig kunnen voelen.

Het plan is gemaakt op basis van het coalitieakkoord 2022-2026, input van bewoners via een inwonerspeiling, de evaluatie van het vorige plan, een uitgebreide veiligheidsanalyse en de  afstemming met de regionale veiligheidsstrategie en andere beleidsplannen. In het veiligheidsplan staan onze veiligheidsambities voor de thema’s die in onze gemeente spelen. Dit zijn thema’s waar wij al jaren op inzetten. Daarnaast zijn er onderwerpen die de komende beleidsperiode extra aandacht vragen. Dat zijn onze beleidsprioriteiten of speerpunten.

Voor de komende vier jaren zijn dit de speerpunten:

 • Bestrijding van ondermijning
 • Bevorderen van digitale veiligheid en tegengaan van cybercriminaliteit
 • Zorg en veiligheid verbinden

Jongeren zien wij als de meest kwetsbare groep, waar we extra aandacht voor hebben in onze aanpak.

Visie
De Fryske Marren is een aantrekkelijke gemeente met weinig overlast, geweld en criminaliteit.

Missie
Inwoners voelen zich welkom, thuis en veilig. Nu en in de toekomst.

We zetten onze reguliere veiligheidsthema’s de komende jaren voort:

 • verstoringen van de openbare orde, zoals overlast, uitgaansgeweld, vernielingen en vandalisme
 • crisisbeheersing
 • veiligheid rondom evenementen
 • verkeersveiligheid
 • polarisatie
 • maatschappelijke onrust

Naast de huidige aanpak hebben we de komende jaren extra aandacht voor:

 1. Bestrijding van ondermijning
  We werpen drempels op tegen georganiseerde criminaliteit.
  We bevorderen de weerbaarheid van onze inwoners en bedrijven.
  We waarborgen de integriteit binnen onze organisatie.
 2. Bevorderen van digitale veiligheid en tegengaan van cybercriminaliteit
  We bereiden ons voor op cyberincidenten en -crises.
  We gaan online aangejaagde ordeverstoringen tegen.
  We beschermen jongeren en andere kwetsbare groepen tegen criminaliteit.
 3. Zorg en veiligheid verbinden.
  Ons doel is om sociale problemen te voorkomen en duurzaam op te lossen. Daarbij hebben we oog voor de individuele inwoner maar ook voor de leefbaarheid en veiligheid in wijk en straat. De gemeente neemt het voortouw als het gaat om het oplossen van problemen op het snijvlak van zorg en veiligheid.

Jongeren zijn de belangrijkste doelgroep binnen het IVP.

Meer informatie kunt u vinden in het Integraal Veiligheidsplan en in het uitvoeringsplan veiligheid 2024-2025.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Integraal Veiligheidsplan?
U leest alles hierover bij punt 10d van de raadsagenda van 28 februari 2024.