Ik ben Wmo-zorgaanbieder

U biedt als gecontracteerde aanbieder zorg aan een inwoner van De Fryske Marren. Wij vinden het belangrijk dat de samenwerking tussen de gemeente en de gecontracteerde zorgaanbieders zo goed mogelijk verloopt. Daarom houden wij u op de hoogte via de nieuwsbrief voor zorgaanbieders en organiseren wij regelmatig de fysieke overlegtafel.

Nieuwsbrieven

Een paar keer per jaar ontvangt u per mail de nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen rondom gecontracteerde zorg. Bent u gecontracteerde zorgaanbieder maar heeft u de nieuwsbrief niet ontvangen? Stuur dan een mail naar contractmanagement@defryskemarren.nl.

Fysieke overlegtafel

Wij organiseren regelmatig een overleg met de werkgroep Fysieke overlegtafel, met als doel: het contract- en inkoopproces te blijven verbeteren. Genodigden kunnen het overleg bijwonen en onderwerpen aandragen voor op de agenda.

Werkgroep

De werkgroep bestaat uit verschillende organisaties. Deze organisaties behartigen de belangen en visies van aanbieders en inwoners.  Wij toetsen regelmatig hoe effectief de samenstelling van de werkgroep is, in overleg met de aanbieders en inwoners. De gemeente kan de samenstelling aanpassen als uit de toetsing blijkt dat dat nodig is.

Overleg gemist of heeft u andere vragen?

Heeft u een contract bij De Fryske Marren en kon u de fysieke overlegtafel niet bijwonen? En wilt u de notulen ontvangen? Of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op via 14 05 14 of mail naar contractmanagement@defryskemarren.nl.

Het resultaatgericht werken in de Wmo gaat van start op 1 januari 2022

In deze informatiebrief zetten wij uiteen hoe de nieuwe werkwijze er in hoofdlijnen uit gaat zien en welke stappen wij nemen om op 1 januari 2022 al op de nieuwe manier te werken, hoe we de bekostiging gaan regelen en wat dit betekent voor de inkoop. Om hiertoe te komen kiezen we voor een geleidelijke invoering. We willen daarmee ruimte creëren om in samenwerking met aanbieders te komen tot een doelmatige werkwijze en een efficiënt inkoopmodel voor de ambulante ondersteuning. Wij stellen de inhoud en kwaliteit voorop. De inwoner staat daarbij centraal. De uitgangspunten voor de inkoop Wmo 2022 zijn eerder in 2018 door het college van B&W van De Fryske Marren vastgesteld. Enkele centrale doelstellingen die daarbij werden gesteld waren het optimaal vormgeven van de eigen kracht van de inwoner, aansluiting van formele ondersteuning op de informele ondersteuning en uitgaan van de professionaliteit van de aanbieder. Op 6 juli 2021 heeft het college besloten vanaf 1 januari 2022 te starten met de resultaatgerichte werkwijze en de inkoop gefaseerd in te voeren. De inkoop in twee fasen moet in 2023 leiden tot een dekkend zorgaanbod zodat alle inwoners in De Fryske Marren de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben. Dit zal waarschijnlijk tot gevolg hebben dat er uiteindelijk minder aanbieders worden gecontracteerd. Onder deze inkoop vallen Individuele begeleiding, Dagbesteding, Vervoer Dagbesteding, Persoonlijke verzorging en Kortdurend verblijf. Huishoudelijke hulp is al resultaatgericht ingekocht en valt hier vooralsnog buiten.

Stand van zaken

In de afgelopen tijd zijn we aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een werkwijze die moet leiden tot een nieuw werk- en bekostigingsmodel. In nauwe samenwerking met het sociaal wijkteam (SWT) en enkele aanbieders is een werkwijze ontwikkeld waarin cliënten worden ingedeeld in drie verschillende profielen gericht op het perspectief van de cliënt (groei, stabiel, achteruitgang), met heldere formuleringen van te behalen resultaten. Binnen elk profiel bestaat onderscheid in de aard van het probleem en de intensiteit van de ondersteuning.

In pilots met negen aanbieders hebben we het model toegepast en doen we nog steeds de nodige ervaringen op. De resultaten uit de pilots geven ons voldoende vertrouwen om vanaf 2022 over te stappen naar resultaatgericht werken. De komende tijd zullen we benutten om de werkwijze verder in te richten met aandacht voor de kwaliteitseisen, een passend bekostigingsmodel en de implementatie. Dit doen wij in samenwerking met de aanbieders. Hieronder leest u hoe we dit gaan vormgeven.

We gaan de resultaatgerichte inkoop gefaseerd invoeren

Hiermee benadrukken wij het belang van een zorgvuldige voorbereiding, waarbij we de inkoop laten aansluiten op de praktijk. Doen wat werkt. De fasering heeft betrekking op:

  1. het bekostigingsmodel
  2. het inkoopproces
  3. de omzetting (conversie)

Een tussenstap naar outputgerichte financiering

De Fryske Marren wil naar outputgerichte financiering met vaste budgetten per categorie afhankelijk van het profiel, intensiteit en aard van de inzet. We zijn van mening dat dit het beste aansluit op het resultaatgericht werken, zoals wij dat voor ogen hebben. Om tot een goede inschatting van vaste budgetten te komen is inzicht in de indicaties, kosten en ingezette ondersteuningsvormen vereist, waarbij kennis wordt opgebouwd vanuit de uitvoeringspraktijk. Daarom kiezen we ervoor om in het invoeringsjaar 2022 de huidige bekostigingssystematiek met de bestaande producten te handhaven. We werken dan wel resultaatgericht, maar niet direct met een beperkt aantal vaste budgetten. Aanbieders kunnen nog de bestaande producten declareren, tot een vooraf vastgesteld maximumbudget per cliënt. De werkwijze en de bekostiging ziet er dan als volgt uit:

  1. het resultaatgericht werken start vanaf 1 januari 2022. Het plan dat het SWT met de cliënt opstelt geeft aan welke resultaten er van de ondersteuning wordt verwacht;
  2. de aanbieder krijgt inhoudelijk alle ruimte om activiteiten in te zetten die bijdragen aan dit doel. De aanbieder kan ingezette producten volgens nieuw vast te stellen tarieven tot een maximum bedrag declareren én weet dat de inzet zal moeten worden op- of afgebouwd wanneer dat voor de cliënt nodig is. Tussentijds vindt evaluatie plaats;
  3. we monitoren welke zorg voor cliënten wordt ingezet. Ook de spreiding van de inzet voor cliënten volgens de nieuwe werkwijze wordt daarmee inzichtelijk. Op basis van analyses en benchmarking met andere gecontracteerde aanbieders sturen we op het declaratiegedrag van de aanbieders;
  4. contractmanagement voert periodiek accountgesprekken met een deel van de aanbieders en bespreekt op basis van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) de resultaten van de aanbieder en het nakomen van afspraken.

Tarieven 2022

De eerste stap is het vaststellen van de tarieven voor 2022 op basis van reële kostprijzen. Dit hebben we in de afgelopen maanden voorbereid. Op 13 juli aanstaande houden we een marktconsultatie aan de fysieke overlegtafel en vervolgens bieden we alle aanbieders daarna nog de gelegenheid om te reageren op de toegepaste kostprijscomponenten. Daarna stelt het college van B&W de nieuwe tarieven voor 2022 vast.

Omzetting van bestaande indicaties

Het resultaatgericht werken start zoals gezegd vanaf 1 januari 2022. Dit betekent niet dat dan meteen alles anders wordt. Inwoners houden de ondersteuning die ze nu krijgen totdat er een gesprek is geweest en het SWT een nieuw ondersteuningsplan heeft opgesteld volgens de nieuwe werkwijze. Deze gesprekken doen we in 2022. Het gaat hierbij om ruim 600 cliënten. Dit vraagt de nodige tijd en inzet van met name het SWT en u als aanbieder. Dit kan gespreid over het jaar worden uitgevoerd.

De veranderingen passen we toe binnen de huidige overeenkomst

De bestaande overeenkomsten verlengen we met een jaar, aangepast aan de nieuwe werkwijze en een tussenstap in de financiering. Dat betekent dat we dit jaar nog niet een Europese aanbesteding uitschrijven. De vernieuwde werkwijze nemen we als bijlage op in de huidige overeenkomst. De wijze van totstandkoming van deze bijlage vindt plaats aan de fysieke overlegtafel.

Hoe informeren wij u verder

De voorbereiding op de invoering van het resultaatgericht werken en het inkoopproces vindt volop plaats. Wij houden u hiervan op de hoogte via informatiebrieven, de overlegtafel en onze website. Ook kunt u voor vragen terecht bij onze contractmanagers Dorine Nijenhuis en Aafke Cornelisse, bereikbaar via 140514.

Voor 2022 is volgende concept planning gemaakt. De bijeenkomsten worden gehouden in het zalencentrum ’t Haske te Joure van 09.00 tot 11.00 uur. Bij beperkende maatregelen zullen de bijeenkomsten in digitale vorm plaatsvinden.

OverlegDatumAgenda puntenInputBeoogde producten
FOT 118 januari 2022Vervalt  
FOT 215 februari 2022Voortgang en eerste ervaringen nieuwe werkwijze
Ontwikkelen KPI’s 2022
Communicatieplan
Vooruitblik volgende vergadering
Toelichting vanuit sociaal wijkteam
Startnotitie KPI’s
Toelichting vanuit communicatie De Fryske Marren
Praatplaat voor medewerkers?
Leerpunten en nodige aanpassingen
KPI’s 2022
Ondersteuningsmateriaal en instructie
FOT 322 maart 2022Voortgang en ervaringen nieuwe werkwijze  
FOT 419 april 2022Niet bekend  
FOT 511 oktoberNaar afronding deelovereenkomst
Inventarisatie en aanpak na gunning
Overdracht cliënten
  
FOT 622 novemberReserve