Driehoek Joure Zuid

De A7 bij Joure is verlegd en de oude geluidswal is grotendeels opgeruimd. Daardoor zijn er mogelijkheden om een groot onbebouwd gebied direct grenzend aan de rand Joure in te vullen. We noemen dit gebied de ‘Driehoek Joure Zuid’.  De Driehoek biedt kansen voor Joure!

We onderzoeken verschillende scenario’s. Deze worden naar verwachting begin 2024 aan de gemeenteraad voorgelegd, met een voorstel voor een voorkeursscenario.

Gebied Driehoek Joure Zuid

De Driehoek Joure Zuid is het gebied tussen de Parallelwei en de A6. Dit gebied wordt nu gebruikt als agrarische grond. Voor deze grond is in april 2022 het voorkeursrecht gevestigd. Het vestigen van het voorkeursrecht geeft aan de gemeente het eerste recht van koop. De gemeenteraad heeft in maart 2023 besloten om de mogelijkheden voor een invulling van de Driehoek Joure Zuid verder te onderzoeken door verschillende scenario’s uit te werken.

“Hjir leit in prachtige mooglikheid om te sjen yn hoefier it gebiet in bydrage leverje kin oan de langetermyndoelstellings en de opjeften wêr ús gemeente foar stiet. Sa lizze der kânsen op it mêd fan de wenningkrisis, herstel bioferskaat, duorsumens, klimaatadaptaasje en leefberens foar De Jouwer en omjouwing. Ynwenners, ûndernimmers en ferieningen wurde útnûge om mei te tinken yn dizze kânsen en opjeften”, aldus wethâlder Chris van Hes. 

Hoe komen we tot scenario’s voor de invulling van de Driehoek Joure Zuid?

In deze eerste fase van de planvorming wordt een breed opgezet participatietraject doorlopen. Hierdoor worden de wensen, kansen, ideeën en zorgen bij inwoners, maatschappelijke organisatie, ondernemers en de grondeigenaren inzichtelijk. 

Participatie helpt ons om tot een beter beleid, plan of initiatief te komen. Daarom zijn wij benieuwd naar uw wensen, ideeën en behoeften, zodat we vervolgens een afgewogen besluit kunnen nemen.

Participatie in drie stappen

Stap één: een digitaal prikbord
Van begin juni tot 18 september 2023was de mogelijkheid om op het prikbord ideeën en suggesties achter te laten. Deze opmerkingen zijn – samen met de ideeën die op een andere manier zijn binnengekomen – gebruikt bij de schetssessies op 17 oktober 2023. U kunt de opmerkingen op het prikbord niet meer aanvullen, maar nog wel inzien.

Stap twee: online bijeenkomst
Op dinsdagavond 11 juli 2023 was er een online bijeenkomst over het verdere proces en het gebruik van het prikbord.

Stap drie: schetssessies op 17 oktober 2023
Op dinsdagavond 17 oktober 2023 hielden we schetssessies om een aanzet te maken voor de scenario’s die later aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De schetssessies werden begeleid door een extern bureau Bugelhajema.

In vier groepen zijn in grote lijnen scenario’s voor een mogelijke invulling geschetst. Omdat we scenario’s wilden krijgen die niet allemaal op elkaar lijken, was er per schetstafel een accent voor een thema. (wonen, bos/biodiversiteit, (sport)voorzieningen, ziekenhuis). En natuurlijk is dat thema te combineren met andere invullingen zodat er een integraal plan ontstaat.


Resultaat van de schetssessies?

De tekeningen van 17 oktober zijn  uitgewerkt tot vlekkenplannen en deze zijn weer met de deelnemers van de schetssessies besproken. U kunt de schetsen via onderstaande knop bekijken. . De schetsen worden voor de behandeling in de raad niet meer aangepast, maar u kunt op het prikbord wel uw opmerkingen plaatsen. Uiteindelijk wordt begin 2024 aan de raad gevraagd om een richting voor de verdere planvorming te bepalen.

Afstemming A7-zone en Driehoek Joure Zuid

De uiteindelijke invulling van de A7-zone en de Driehoek Joure Zuid hebben invloed op elkaar en hierbij is een integrale afweging nodig. Bij de schetssessies wordt daarom ook gekeken naar de consequenties voor de invulling van de A7-zone. De voorkeursscenario’s voor de A7-zone en de Driehoek Joure Zuid worden uiteindelijk tegelijk aan de gemeenteraad voorgelegd.