Hoe werkt de raad?

Petear, Debat en Beslút

De vergadering van de raad is verdeeld in drie onderdelen: Petear, Debat en Beslút. Al deze vergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen worden live uitgezonden.

Petear

Het Petear is een gesprek waarin de gemeenteraad zich een beeld vormt over een bepaald onderwerp om tot goede besluitvorming te komen. Het Petear vindt één keer in de drie weken plaats. Het gaat in het Petear vooral om het inwinnen van informatie en het stellen van verhelderende vragen. Hiervoor wordt u (als het onderwerp u aangaat) actief uitgenodigd om uw verhaal/standpunt duidelijk te maken en om vragen van raadsleden te beantwoorden. Maar ook wanneer u niet bent uitgenodigd, dan kunt u komen meepraten. Als u mee wilt praten bij het Petear kunt u zich aanmelden via griffie@defryskemarren.nl. Informatie over de uiterste aanmelddatum voor deelname aan het Petear vindt u in de agenda van het Petear. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

Op de avond van het Petear wordt er niet gedebatteerd. Het debat vindt plaats in de raadsvergadering, twee weken later.

Debat

Eén keer in de drie weken vindt op woensdagavond een raadsvergadering plaats. In deze vergadering worden onder meer de agendapunten van het twee weken daarvoor gehouden Petear behandeld, en vindt het debat plaats tussen de fracties. In deze fase kunnen er door de fracties ook moties en amendementen worden ingediend. In principe wordt over alle onderwerpen uit het Debat dezelfde avond een besluit genomen, maar het kan ook zijn dat de besluitvorming drie weken later plaatsvindt omdat een meerderheid van de raad besluit dat het voorstel nog niet rijp is voor besluitvorming door b.v. te weinig informatie of nog onbeantwoorde vragen.

Beslút

Deze fase is gericht op het nemen van het uiteindelijke besluit. Er vindt in dit deel geen discussie/debat meer plaats, maar slechts besluitvorming, eventueel met een stemverklaring. Bij uitzondering kunnen stukken naar een volgend Beslút worden doorgestuurd. Voorstellen worden alleen aangenomen als de meerderheid van de raad voor het voorstel stemt.

Opnames tijdens Debat en Beslút

Tijdens de vergaderingen worden in de raadszaal beeld- en geluidsopnamen gemaakt. Personen op de publieke tribune kunnen in beeld komen. In de raadszaal wordt u er op geattendeerd dat er beeld- en geluidsopnamen worden gemaakt. Deze beelden worden voor onbepaalde tijd bewaard. Wilt u niet in beeld komen, dan kunt u de vergadering volgen via een beeldscherm buiten de raadszaal.

Gast van de raad

U kunt zich ook aanmelden als “Gast van de raad“.