De Haulsterweg in Haskerhorne wordt aangepakt. Nu het Knooppunt Joure klaar is en het extra verkeer niet meer door het dorp gaat, kunnen we daarmee aan de slag. En daarbij kunnen we uw inbreng goed gebruiken.

Waarom een herinrichting?

Er zijn veel aanleidingen de herinrichting op te pakken. Zo zijn de trottoirs in slechte staat, is er extra onderhoud aan het groen nodig en moet de inrichting van de weg beter passend worden voor het huidige gebruik. We hebben het over de Haulsterweg vanaf de komgrens tot en met het kruispunt bij de kerk. Onderaan deze tekst kunt u een plattegrond van het plangebied downloaden.

Haskerhorne - kruising

Uw ervaringen

Tijdens de inloopbijeenkomst in juli 2019, georganiseerd door gemeente De Fryske Marren en Dorpsbelang Haskerhorne, kon u uw ervaringen met de weg met ons delen. Deze ervaringen hebben we meegenomen naar de tekentafel en verwerkt tot een voorlopig ontwerp. Het voorlopig ontwerp Haulsterweg kunt u downloaden onderaan deze tekst. Het voorlopig ontwerp heeft van 27 januari 2020 vier weken ter inzage gelegen. Reageren kan niet meer. De ter inzage termijn is verstreken.

Meer informatie

Op deze pagina zullen we tijdens het project meer informatie plaatsen. Wilt u meer weten, neem dan contact op met projectleider Fiona Carpentier.

Te downloaden:

Plangebied Haulsterweg Haskerhorne

Haulsterweg

Toelichting op Definitief ontwerp Haulsterweg naar aanleiding van zienswijzen op het Voorlopig Ontwerp

Verkeer en parkeren

Snelheid

De snelheid wordt als probleem ervaren en in de zienswijzen is gevraagd om verkeerstellingen. 

De verkeerstellingen

Er zijn verkeerstellingen gedaan waaruit blijkt dat op de Haulsterweg binnen de bebouwde kom  de intensiteiten  in  februari 2020 circa 60% lager zijn dan de uitgevoerde tellingen in 2012. Ook de gemiddelde snelheid is iets gedaald.

Ook op Jousterweg binnen de bebouwde kom van Haskerhorne zijn de intensiteiten in 2020 ruim 60% lager ten opzichte van 2013, gemiddelde snelheid nagenoeg gelijk. Buiten de bebouwde kom circa 30% lager ten opzichte van 2014, gemiddelde snelheid gedaald.

De verkeerstellingen zijn met de bewonerscommissie gedeeld

Snelheidsremmers

De huidige breedte van de rijbaan wisselt maar is op veel plekken nu 4,80 cm. Bij de herinrichting wordt de gehele rijbaan  4,80 cm breed

Er komt alleen sprake van een wegversmalling bij de komgrens aan de zuidkant. Er is in het DO sprake een as-verschuiving. Deze wordt bij de kruisingen  opgevangen.  Hierdoor wordt de snelheid geremd.  Bij de kruisingen is rekening gehouden met een zone vrij van groenvakken en lantaarnpalen waardoor daar vrachtwagens en landbouwvoertuigen elkaar beter kunnen passeren.

Parkeren

In de zienswijzen wordt gevraagd om meer spreiding van parkeervakken en om inrichting van de groenstrook aan de H. Brouwerstrjitte als parkeerstrook

De parkeerplekken zijn zoveel mogelijk verspreid over de weg en aan beide kanten.

De groenstrook aan de H. Brouwerstrjitte is te smal voor het realiseren van parkeerplekken.

Containerplekken

In de zienswijzen wordt gevraagd om meer spreiding van containeropstel plekken zonder deze te combineren met parkeervakken

De container opstelplekken zijn verspreid over de Haulsterweg. Het is gebruikelijk om een aantal parkeerplaatsen te reserveren voor containers en anders kost het te veel ruimte.

Fietsers

In de zienswijzen wordt gevraagd om het fietspad op de Jousterweg te behouden

In 30 km gebieden is het gebruikelijk dat fietsers gebruik maken van de rijbaan. Hierdoor ontstaat er meer interactie tussen de weggebruikers en daalt de snelheid. Dit komt de veiligheid ten goede.

Op de Jousterweg worden de fietsers nabij de komgrens naar de rijbaan verwezen. 

Dit sluit ook aan bij de,  in samenwerking met de provincie,  in voorbereiding zijnde realisatie van een doorfietsroutes op de route Joure-Heerenveen.

De inrichting van het voet-/fietspad langs de Jousterweg, gelegen buiten het her in te richten gedeelte,  wijzigt echter niet zodat fietsen op deze gedeeltes van het pad niet verboden is.  

Muurtje bij kerk

Er wordt in de zienswijze gevraagd om het muurtje bij de kerk te houden

Er blijft een afscheiding tussen voetgangers en de weg. Nu in de vorm van een plantvak.

Trottoirs

In de zienswijzen wordt gevraagd om aan beide zijden van de Haulsterweg een voetpad te houden

Aan beide zijden een volwaardig voetpad verkrijgen is niet mogelijk bij de beschikbare ruimte. Voor een voetganger die minder valide is of een rollator gebruikt bedraagt de minimale breedte van een voetpad 1,5 meter.  In het Definitief ontwerp is aan de westzijde (de even nummers) een trottoir van 90 cm opgenomen en aan de oostzijde ( de oneven nummers) een trottoir van 150 cm breed. Incidenteel kan dit pad aan oostzijde over korte afstand iets smaller worden als vanwege het behoud van de bestaande bomen de boomwortels ruimte nodig hebben. Dit kan spelen in het gedeelte bij het dorpshuis. 

Verlichting

In de zienswijzen wordt gevraagd om bij elke kruising een lantaarnpaal te plaatsten

De lichtmasten staan bij de kruisingen.  Er wordt gebruikt gemaakt van Led verlichting. Deze blijft in principe ‘s nachts 50% gedimd doorbranden.

Bomen en overig groen

Er worden in de zienswijzen veel opmerkingen over de bomen gemaakt. Er wordt deels gevraagd alle bomen te kappen en door sommigen om alleen overlast gevende bomen te kappen.  Door sommige wordt gevraagd om de bomen te behouden vanwege het mooie straatbeeld. Als de bomen behouden blijven wordt gevraagd om een onafhankelijk boomonderzoek. Er zijn zorgen over het onderhoud van het overig groen.

Er is een compromis gevonden tussen de wens om alle bomen te kappen en de wens ( een deel van ) de bomen te behouden. Per weggedeelte is gekozen voor kap en deels vervanging van de bomen of behoud van de bestaande bomen. Vanwege ecologische en cultuurhistorische redenen is het van belang oude gezonde bomen zoveel mogelijk te handhaven.  Daar waar de bestaande bomen behouden blijven worden de plantvakken verbeterd om te zorgen dat de boomwortels het wegdek niet opnieuw opdrukken. Er is een onafhankelijk bomenonderzoek uitgevoerd en ook in de toekomst blijft de gemeente de kwaliteit van de bomen monitoren.  Bij de keuze van overige lage beplanting is rekening gehouden met het benodigde onderhoud.

Bushalte aan Jousterweg

Er wordt in een zienswijze gevraagd om verplaatsing van de bushalte aan de Jousterweg

De bushaltes aan de Jousterweg blijven op dezelfde plek. Verplaatsen van de bushalte is eerder onderzocht en stuit op veel problemen.

Riolering en afvoer water

Er blijkt in de zienswijzen nog onduidelijkheid over de consequenties van de aanleg van een regenwaterriool. In de zienswijzen wordt gevraagd om bij wateroverlast het water op natuurlijke wijze in de sloot naast nr. 34 laten stromen.

Algemeen:

De technische uitwerking  van de riolering vindt nog plaats, ook in samenspraak met Wetterskip Fryslân.  Er kan nu nog niet definitief aangegeven worden hoe dat uiteindelijk komt. Hierover volgt in een later stadium nog communicatie.

Gebruik van de afvoer op natuurlijke wijze is ook de doelstelling.

De sloot tussen bij nr 34 is particulier bezit. De afwatering zal op een openbare watergang moeten plaatsvinden.

De aansluitingen van het regenwaterriool legt de gemeente altijd tot aan de particuliere erven aan.  Aansluiting van de hemelwaterafvoer op het eigen terrein moet door de eigenaar zelf gerealiseerd worden. Hierover volgt nog informatie als duidelijk is op welke wijze de riolering gerealiseerd wordt. De hemelwaterafvoer van de even nummers kan zoveel mogelijk in de sloot aan de achterzijde blijven.