Je staat sterker in de maatschappij met een goede opleiding en een diploma op zak. Daarom is er in Nederland de leerplicht. Dit betekent dat iedereen tot zijn achttiende verjaardag naar school moet. Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot 18 jaar. Vanaf de eerste dag van de maand nadat een kind 5 jaar wordt tot het einde van het schooljaar waarin het 16 jaar is geworden is een kind leerplichtig. Direct na de leerplicht begint de kwalificatieplicht. Hier zit geen dag tussen. De kwalificatieplicht eindigt pas als een leerling een startkwalificatie heeft gehaald of 18 is geworden.

Wat moet u als ouder doen?

U moet uw kind inschrijven op een school en bent verantwoordelijk dat uw kind ook echt naar school gaat. Totdat uw kind twaalf jaar is, bent u als ouders of verzorgers verantwoordelijk voor het naar school gaan van uw kind. Daarna zijn de kinderen dat zelf ook.

Kwalificatieplicht                             

Jongeren tot 18 jaar zijn kwalificatie plichtig. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo niveau 2 diploma. Het halen van een startkwalificatie kan ook in een combinatie van leren en werken. Leren en werken moet wel gedurende vijf dagen per week en gericht zijn op het behalen van een diploma. Wie vóór zijn 18de verjaardag een startkwalificatie gehaald heeft hoeft niet meer (verplicht) naar school maar doorleren mag natuurlijk wel. Voor leerlingen in het praktijkonderwijs of voor leerlingen die een speciale school voor zeer moeilijk lerende kinderen bezoeken gelden andere regels. Deze leerlingen lukt het meestal niet een startkwalificatie te behalen. Daarom geldt die verplichting voor hen ook niet.

Ouder dan 18 en nog geen startkwalificatie

Jongeren tussen de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie krijgen een trajectbegeleider toegewezen. De trajectbegeleider begeleidt de jongere naar het vinden van een opleiding en/of werkplek. De trajectbegeleiding wordt uitgevoerd door het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Zuidwest Friesland. Dit kunt u bereiken via telefoonnummer 140515.

Wat is de taak van de leerplichtambtenaar?

De leerplichtambtenaar van de gemeente De Fryske Marren controleert of kinderen die leerplichtig zijn staan ingeschreven op een school. Als leerlingen spijbelen of zonder toestemming wegblijven van school zoekt de leerplichtambtenaar uit wat de reden is van het verzuim. Met de leerling, de ouders, en de school maakt de leerplichtambtenaar afspraken over het terugdringen van het verzuim.

Maatschappelijke zorg

Wanneer een leerling vaak afwezig is, kan dat betekenen dat er iets met de leerling aan de hand is. De leerplichtambtenaar zoekt uit wat het probleem is. De leerplichtambtenaar gaat oplossingsgericht te werk en verwijst, waar nodig, door naar andere instanties.

Wees er op tijd bij!

Door hulp in te roepen van de leerplichtambtenaar, kunnen veel problemen worden opgelost. En kan worden voorkomen dat een leerling helemaal vastloopt. Hoe eerder er hulp wordt ingeschakeld, des te groter is de kans van slagen. Twijfel dus niet om contact op te nemen met een leerplichtambtenaar als u problemen bij een leerling vermoedt.

Buiten de schoolvakanties op vakantie?

Onder bijzondere omstandigheden kunt  u buiten de schoolvakantie op vakantie gaan. Een verzoek hiervoor dient u in bij de schooldirecteur. Een aanvraag kan de schooldirecteur alleen toekennen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Als ten minste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden. Bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca.
  • Als het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie kan.
  • Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt.
  • De extra vakantie is nooit langer dan tien dagen.

Extra vrije dag?

In bijzondere gevallen kunt u één of meer vrije dagen aanvragen voor uw kind. Een aanvraag hiervoor kunt u indienen bij de schooldirecteur (maximaal tien schooldagen). 

Bijzonder gevallen zijn:     

  • Ernstige ziekte of overlijden van directe familie. 
  • Een verhuizing.
  • Een huwelijk en viering van een 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig van directe familie.
  • Viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders/verzorgers of grootouders.

Meer dan 10 dagen?

Meer informatie over extra vrije dagen vindt u op de website van de landelijke overheid. Aanvragen voor meer dan tien dagen richt u aan de leerplichtambtenaar.

Informatie en contact

Voor overige vragen kunt u uw vraag stellen aan de leerplichtambtenaren van gemeente de Fryske Marren via het contactformulier. Binnen twee werkdagen nemen zij contact met u op.