Participatie in de omgevingswet

De Fryske Marren stimuleert participatie bij alle ruimtelijke initiatieven. Participatie wil zeggen de mate waarin u, als initiatiefnemer van een plan of activiteit, anderen betrekt bij uw plan. Hiermee kunt u het draagvlak voor uw plan vergroten en de kwaliteit van uw plan verhogen. Ook voorkomt het toepassen van participatie vaak bezwaren in een later stadium.

Participatiewijzer

Bij het indienen van een plan bekijkt de gemeente of belanghebbenden – bijvoorbeeld uw buren – zijn betrokken. En zo ja, op welke manier dat is gebeurd en wat u met de resultaten heeft gedaan. Gemeente De Fryske Marren heeft daarom de ‘Participatiewijzer Ruimtelijke Initiatieven’ opgesteld die u kan ondersteunen om de mate van participatie bij ruimtelijke initiatieven te bepalen. De participatiewijzer is bedoeld als hulpinstrument waarmee u participatie vorm kunt geven. De wijzer is eenvoudig te gebruiken door iedereen die een bepaald initiatief heeft.

Daarnaast gebruikt de gemeente de participatiewijzer als beoordelingsinstrument om te kijken of u in voldoende mate belanghebbenden heeft betrokken bij uw initiatief. Het uitgangspunt van de participatiewijzer is dat de mate van participatie in verhouding moet staan met de zwaarte én het effect van het initiatief. Daarom geldt over het algemeen hoe groter en veelomvattender het initiatief, hoe belangrijker participatie.

Verplichte participatie

Er zijn een aantal gevallen waarbij het voor de initiatiefnemer verplicht is om aan participatie te doen. Dit heet verplichte participatie. Het gaat dan om initiatieven die niet binnen het huidige omgevingsplan vallen, de zogenaamde buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (BOPA). Daarvoor heeft de raad van gemeente De Fryske Marren vastgesteld dat participatie verplicht is. Via de link hieronder kunt u nalezen in welke gevallen we participatie verplichtstellen.

Verplichte participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten