Buiten bewegen, ontmoeten, sporten en spelen (BOSS)

Speeltuinen in gemeente De Fryske Marren dragen bij aan een gezonde fysieke leefomgeving voor álle inwoners. Dit uitgangspunt zorgt er voor dat er anders wordt gekeken naar de speelruimte in onze gemeente, zodat de fysieke en sociale aspecten meer tot elkaar komen. De thema’s Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten (BOSS) worden gekoppeld aan de buitenruimte en gaan op die manier handen en voeten geven aan een nieuwe visie speelruimte. Voor de zomer van 2024 wordt er een beslissing gemaakt of deze nieuwe manier van kijken naar de buitenruimte wordt ingevoerd in de hele gemeente

Welke stappen worden er gezet?

De komende tijd wordt uitgewerkt wat BOSS kan brengen en waarom het belangrijk is dit buiten zijn breed te definiëren. Om inzichtelijk te krijgen wat de nieuwe visie in de praktijk zou kunnen brengen gaan er twee pilots draaien. Eén in Bakhuizen en één in Lemmer. Op verschillende schaalniveaus wordt er het gesprek aangegaan met inwoners, jongeren en kinderen en worden er veldbezoeken georganiseerd. Met het ophalen en inventariseren van alle informatie ontstaan er ontwikkelkaarten per wijk of dorpskern.

De visie BOSS ligt in concept klaar. De visie bestaat onder meer uit een aantal nieuwe speerpunten. De speerpunten zijn hieronder benoemd.

Wat zijn de nieuwe speerpunten?

  • Naast spelen krijgen bewegen, ontmoeten en sporten meer aandacht bij de inrichting van de openbare ruimte.
  • Plekken moeten elkaar versterken in een wijk of kern en gebruikers uitnodigen om te bewegen en ontmoeten.
  • De inrichting van plekken gaat voor meer variatie, uitdaging en sfeer zorgen. Ze worden meer uitgenodigd voor samen bewegen, ontmoeten, spelen en sporten.
  • Er is meer aandacht voor bereikbaarheid. Dat zorgt voor een leukere en veiligere openbare ruimte voor jong en oud.
  • De openbare ruimte maken we samen. Iedereen heeft ruimte nodig, ook doelgroepen met specifieke behoeften. Samen met bewoners en andere partners zorgt de gemeente voor een goed aanbod in de buitenruimte.
  • De gemeente draagt bij de inrichting van de openbare ruimte bij aan doelstellingen voor vergroening, waterinfiltratie, biodiversiteit, verkoeling, circulair werken, inclusie, sociale interactie en bewegen.

Waar kunnen we BOSS realiseren?

Vanuit het project BOSS zijn twee pilots gestart. Een in Bakhuizen en een in Lemmer.

Bakhuizen

In samenwerking met Dorpsbelang Bakhuizen is een dorpskaart ontwikkeld. De dorpskaart is omgezet naar acties op de volgende locaties:

  • Spelen in de buitenruimte aan It Skot
  • Spelen in de buitenruimte aan het Plantsoen
  • Ontmoeten en vergroenen aan bij de Bakhuister Haven
  • Ontmoetplek voor jongeren met skatelementen

Tijdens de informatiemiddag op 30 september 2023 hebben we ,aan de hand van sfeerbeelden, mogelijke acties aan inwoners van Bakhuizen laten zien. Hieruit kunnen we een keuze maken op welke plek we met BOSS aan de slag gaan. Heeft u over de informatiemiddag nog vragen of bent u niet in de gelegenheid geweest aanwezig te zijn, dan kunt u contact opnemen met Eelco Mur via 14 05 14.

Lemstervaart

In de wijk Lemstervaart is samen met wijkvereniging De Steiger en sociaal werk De Kear een overzicht van de wijk gemaakt. Het overzicht laat zien hoe de speelruimtes en buitenruimtes er nu uitzien, welke leeftijdsopbouw aanwezig is en welke mogelijke acties nodig zijn om BOSS beter aan te laten sluiten bij de bewoners en het naar buiten gaan te stimuleren.

Tijdens de zogenaamde ‘strúntocht’ zijn we op 21 november 2023 met inwoners uit de wijk door de wijk gaan ‘strúnen’ en hebben we tekeningen laten zien van mogelijke acties. We willen graag weten wat u graag doet in de buitenruimte. Was u niet aanwezig en wilt u toch uw ideeën en wensen aan ons door geven? Dan kunt u een formulier afhalen bij wijkvereniging De Steiger. Het formulier kunt u ingevuld ook weer inleveren bij wijkvereniging De Steiger.

Vragen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Eelco Mur via telefoonnummer 14 05 14 of ons contactformulier.