Brug Wyldehoarne

De fiets- en wandelbrug tussen de wijken Skipsleat en Wyldehoarne in Joure gaan we vervangen. De huidige constructie en gebruikte materialen zorgen voor te hoge onderhoudskosten, zodat de gemeenteraad heeft besloten om de brug te vervangen door een duurzame, onderhoudsvriendelijke variant. Onze gemeente bereidt dit samen met de bewoners van de beide wijken voor. Samen kijken we naar wensen, ideeën en haalbaarheid voor de vorm, het materiaal en de randvoorwaarden voor de nieuwe brug.

In de coronaperiode is met de besturen van wijkvereniging Skipsleat en buurtvereniging De Wyldehoarne overlegd over de vervolgaanpak. Op de eerste bewonersavond zijn we met een grote groep buurtbewoners aan het schetsen geweest. Randvoorwaarden en wensen voor de te vervangen brug kwamen hier aan de orde. Door de coronaperiode kon de vervolg-bewonersavond die gepland was in maart 2020, niet doorgaan. In overleg met de buurt is daarom gekozen voor een digitale bewonersavond, met een presentatiefilm en een online bewonersenquête.

Balans tussen wensen, ontwerp en kosten

Doel hiervan was het bespreken en maken van de vervolgkeuzes, zoals de breedte en hoogte van de brug, lengte (overspanning) van de brug, materiaalgebruik, doorstroming van het water en al dan niet een iconisch element. De keuzes zijn van invloed op elkaar en wilden we samen met de bewoners maken. De bewoners gaven in de enquête bijvoorbeeld aan dat de breedte van 2,60 meter gelijk kan blijven, de doorvaar/schaatshoogte bij voorkeur 1,80 meter en dat openheid, verlichting en duurzaamheid belangrijk zijn, naast een iconisch element. Op basis van de voorkeuren van de bewoners zijn we vervolgens, samen met ontwerpbureau IPV Delft, in februari 2021 aan de slag gegaan met een ontwerp voor de nieuwe brug. Doel is om een optimale balans te vinden tussen kosten, wensen, hergebruik van materialen en (iconisch) ontwerp.

Presentatie en vaststelling ontwerp

In juli 2021 is het ontwerp gepresenteerd aan de bewoners van de beide wijken (zie afbeelding ‘ontwerp nieuwe brug door architectenbureau IPV Delft’). We ontvingen veel positieve reacties op het ontwerp, al waren er ook opmerkingen en vragen. Via mail, telefoon en tijdens vier online bewonersbijeenkomsten kon de buurt reageren. Met de direct omwonenden is aanvullend een bewonersbijeenkomst op het gemeentehuis gehouden. Er is vervolgens gekeken naar mogelijke alternatieven voor de aanlanding van de brug in de hoek aan de zijde van brug Wyldehoarne en naar de doorstroming van het water. Door het dieper maken van het water op die plek en door frequenter onderhoud zullen we naar een oplossing zoeken voor het ophopen van vuil in de hoek, bij de aanlanding. Het vervangen van de aanbruggen is niet haalbaar binnen het beschikbare budget.

Veilig en duurzaam

De nieuwe brug biedt een mooie, veilige, duurzame en onderhoudsvriendelijke oplossing voor de huidige, in verval geraakte brug. Het college heeft het concept-ontwerp nu definitief vastgesteld (mei 2022). Het ontwerp is een gezamenlijke inspanning van ontwerper, inwoners en gemeente. Het college is dan ook blij met het resultaat. Binnen het beschikbare budget is dit een optimaal ontwerp, waarbij na een zorgvuldige procedure zoveel mogelijk naar de ingebrachte wensen is geluisterd. Denk aan de breedte (2,60 m.), de onderdoorvaarhoogte (1,80 m.), rank ontwerp, zicht op het water (lagere eilanden) en een iconisch element. Met de nieuwe, duurzame brug zorgen we voor een mooi en veilig alternatief voor de huidige brug. De beide pylonen zorgen ervoor dat de brug een bijzondere uitstraling houdt.

Vervolg

Na een periode van voorbereiding, rekenen en tekenen is de tijd aangebroken om de handen uit de mouwen te steken en tot uitvoering over te gaan. Dit doen we samen met de aannemer Oosterhof Holman die de nieuwe brug gaat bouwen. Vanaf 28 augustus 2023 worden de werkzaamheden rondom het vervangen van de brug opgestart. Naast het inrichten van de bouwplaats zal ook direct worden begonnen met het verwijderen van de oude brugconstructies. Dit betekent dat vanaf dat moment de brug niet meer toegankelijk is voor fietsers en voetgangers. Na de sloop zal worden begonnen met de aanleg van de nieuwe brug en de loper constructies. Eind december 2023 verwachten wij de brug en loperconstructies op te kunnen leveren en dat de nieuwe brug weer toegankelijk is voor iedereen.