Groenwerkzaamheden Lemmer Noord

Groen in gemeente De Fryske Marren levert een bijdrage aan een veilig en prettig leefklimaat en vergroot de ecologische waarde. Dit uitgangspunt komt uit onze Groenvisie 2023 – 2027.

We gaan de komende jaren aan de slag met het op orde brengen van het gewenste kwaliteits- en veiligheidsniveau van groen. Bestaand groen gaan we duurzaam en planmatig vervangen door een wijk, dorp of stad in zijn geheel aan te pakken. We kijken daarbij ook naar de waarde van bestaand groen, zoals bomen en kijken naar geschikte plekken waar we de biodiversiteit kunnen verhogen. Op die manier realiseren we binnen de bebouwde kom een veilig en netjes groenbeheer.

Welke stappen worden er gezet?

Elk jaar wordt een renovatie opgestart. Bij het uitwerken van prioriteiten kijken we naar de onderdelen veiligheid, biodiversiteit en netheid. Ook kijken we naar plekken waar we werk met werk kunnen maken. Bijvoorbeeld op plekken waar het straatwerk wordt aangepakt of de riolering. Op die manier blijft overlast van werkzaamheden zo beperkt mogelijk. Per renovatieproject inventariseren we welke maatregelen nodig zijn voor het gewenste kwaliteits- en veiligheidsniveau van groen.

Voor aanvang van de werkzaamheden is er tijdens een inloopavond gelegenheid voor inwoners kennis te nemen van de plannen, vragen te stellen of suggesties aan ons door te geven.

Waar starten de werkzaamheden?

De werkzaamheden starten in een aantal buurtblokken van de Sterrenbuurt in Lemmer Noord.

Meer informatie over het projectgebied en de planning volgen in mei 2024.