Projecten

MFC Balk

Toekomstbestendige huisvesting

In Balk zetten de sportverenigingen, sociaal-maatschappelijke en culturele verenigingen en de gemeente zich samen in om de huisvestingsproblemen voor de verenigingen in Balk op te lossen. De inzet van alle partijen is goede en duurzame huisvesting waar de inwoners van Balk en haar omgeving jaren mee vooruit kunnen.

Uit het haalbaarheidsonderzoek in 2021 (notitie ‘Balk in Beweging 2021’) blijkt dat gezamenlijke huisvesting in de vorm van een MFC inpasbaar is op de locatie van sporthal De Trime in Balk. Hierbij wordt de sporthal vergroot met ruimtes die gezamenlijk en multifunctioneel gebruikt kunnen worden.

Huidige locaties

De gymzaal aan de Herman Gorterstraat is verouderd. Sporthal De Trime en de gymzaal bieden in de winterperiode niet voldoende ruimte, waardoor sporters moeten uitwijken naar zalen elders. Ook Zalencentrum De Treemter is verouderd en niet toekomstbestendig. De gemeente blijft in de toekomst geen eigenaar van De Treemter; de gemeente is ook geen eigenaar van de verschillende dorpshuizen in De Fryske Marren. Door de verschillende functies (sport, cultuur en sociaal-maatschappelijk) te combineren, verwachten we een nieuw MFC te kunnen realiseren. Zo kunnen we de verschillende voorzieningen voor de inwoners van Balk op een centrumlocatie behouden.

Planning en planvorming

Op 3 maart is in de gemeenteraad het plan van aanpak vastgesteld. Hierin zijn uitgangspunten zoals duurzaamheid, multifunctioneel gebruik, kosten en planning vastgesteld. Op dit moment werken we dit plan verder uit. Denk hierbij aan het opstellen van de ruimtelijke- en technische uitgangspunten voor een multifunctionele voorziening en de vertaling hiervan in een ‘getekend programma van eisen’ (globale schets). Daarbij spelen ook verkeerskundige- en ruimtelijke ordeningsaspecten een rol en een raming van de realisatiekosten. De planning is erop gericht om alle voorbereidingen halverwege 2023 afgerond te hebben en de realisatie van de accommodatie in 2024.

De gemeente leidt dit proces en werkt hierin samen met een vertegenwoordiging van de sport-, sociaalmaatschappelijke en culturele verenigingen in Balk (‘gebruikers’) en Plaatselijk Belang, die meedenken en adviseren. Gezamenlijk is dit de werkgroep MFC Balk. Het college is vertegenwoordigd in een stuurgroep en de raad wordt regelmatig geïnformeerd, ook nemen zij gedurende het traject de benodigde besluiten voor de voortgang (‘go/no go’ besluiten).

Centrumlocatie

Bij de keuze voor deze locatie is van belang dat de huidige sporthal – met een verduurzamingsslag – nog vele jaren mee kan. Een bijkomend voordeel is de kruisbestuiving tussen de verschillende functies. Ook draagt het bij aan de leefbaarheid van het centrum. Denk daarbij aan de vele functies die het gebouw kan hebben, bijvoorbeeld koffiedrinken voor ouderen, ontmoeting, jeugdactiviteiten, muziekles, schoolgymnastiek. Dit soort activiteiten zijn wenselijk om te behouden in het centrum. Door de handen ineen te slaan, is realisatie van een MFC mogelijk.

Betrokkenheid omgeving

Op dinsdag 17 mei was er een eerste bewonersbijeenkomst voor de inwoners in de omgeving van De Trime. De bedoeling is om dit regelmatig te doen, zodat we de buurt betrekken bij de planvorming en ontwikkeling. Immers zij hebben te maken met de afmetingen van het gebouw, parkeren, routing e.d. Vanuit de buurt wordt een klankbordgroep gevormd; daarnaast blijven we de buurt als geheel informeren via bewonersavonden. Begin september vindt de tweede bewonersavond plaats. Overige belangstellenden en inwoners van Balk informeren we via deze pagina, de nieuwsbrief en de lokale media.

Stand van zaken en het vervolg

Samen met een huisvestingsadviesbureau, architect en bouwkostenadviseur werkt de werkgroep MFC Balk nu de ruimtelijke en functionele eisen uit in een getekend programma van eisen en impressies. Er zijn verschillende varianten mogelijk. We kijken naar de indeling van de huidige Trime, aanbouwmogelijkheden, gebruikerswensen, huidige kantine, kantoren en kleedkamers, mogelijk hergebruik, routing en parkeren en bijvoorbeeld ook naar het sportveldje naast de sporthal. Na de zomer bespreken we een eerste uitwerking in de werkgroep, vanaf dan betrekken we ook de (mogelijke) gebruikers bij de planvorming van het nieuwe MFC Balk.

Parkeren in Balk

Tegelijkertijd met de planontwikkeling voor een nieuw MFC kijken we naar parkeeroplossingen voor het hele centrumgebied van Balk en eventueel naar parkeren op afstand (buiten het centrum). Parkeren is een breder aandachtspunt in verband met de vele ontwikkelingen, zoals ook woningbouw. We doen op het moment onderzoek (o.a. tellingen in april en zomer 2022 en waarschijnlijk een derde telling in het najaar). We zullen parkeerruimte op andere plekken moeten realiseren, bijvoorbeeld naast het MFC, op andere plekken in het centrum of eventueel meer op afstand. Het speelveldje wat kleiner maken is ook een denkrichting die we bespreken met zowel gebruikers als bewoners.

Hoe communiceren we?

Via deze pagina houden wij u op de hoogte over dit project. Ook kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Vragen kunt u stellen via ons contactformulier. Daarnaast is er regelmatig overleg met de werkgroep vanuit de gebruikers en met de klankbordgroep vanuit de bewoners. Ook telefonisch kunt u vragen stellen, via 14 05 14. Projectleider is Reinier Luimstra.