MFC Balk

Toekomstbestendige huisvesting

In Balk zetten de sportverenigingen, sociaal-maatschappelijke en culturele verenigingen en de gemeente zich samen in om de huisvestingsproblemen voor de verenigingen in Balk op te lossen. De inzet van alle partijen is goede en duurzame huisvesting waar de inwoners van Balk en haar omgeving jaren mee vooruit kunnen.

Uit het haalbaarheidsonderzoek in 2021 (notitie ‘Balk in Beweging 2021’) blijkt dat gezamenlijke huisvesting in de vorm van een mfc inpasbaar is op de locatie van sporthal De Trime in Balk. Hierbij wordt de sporthal vergroot met ruimtes die gezamenlijk en multifunctioneel gebruikt kunnen worden. U kunt deze notitie opvragen via het formulier onderaan deze tekst.

Huidige locaties

De gymzaal aan de Herman Gorterstraat is verouderd. Sporthal De Trime en de gymzaal bieden in de winterperiode niet voldoende ruimte, waardoor sporters moeten uitwijken naar zalen elders. Ook Zalencentrum De Treemter is verouderd en niet toekomstbestendig. De gemeente blijft in de toekomst geen eigenaar van De Treemter; de gemeente is ook geen eigenaar van de verschillende dorpshuizen in De Fryske Marren. Door de verschillende functies (sport, cultuur en sociaal-maatschappelijk) te combineren, kijken we naar de mogelijkheden om een nieuw mfc te kunnen realiseren. Zo kunnen willen we de verschillende voorzieningen voor de inwoners van Balk op een centrumlocatie behouden

Planning en planvorming

Op 3 maart 2022 is in de gemeenteraad het plan van aanpak vastgesteld. Hierin zijn uitgangspunten zoals duurzaamheid, multifunctioneel gebruik en planning vastgesteld. U kunt dit plan van aanpak opvragen via het formulier onderaan deze tekst. De afgelopen tijd is dit plan verder uitgewerkt. Denk hierbij aan het opstellen van de ruimtelijke- en technische uitgangspunten voor een multifunctionele voorziening en de vertaling hiervan in een ‘getekend programma van eisen’ (globale schets). Daarbij spelen ook verkeerskundige- en ruimtelijke ordeningsaspecten een rol en een raming van de realisatiekosten. Na besluitvorming door de raad is vervolgontwikkeling van het plan mogelijk. Onder voorbehoud van een haalbaar en gedragen plan en een voorspoedige bestemmingsplanprocedure, koersen we op ingebruikname in 2025.

De gemeente leidt dit proces en werkt hierin samen met een vertegenwoordiging van de sport-, sociaalmaatschappelijke en culturele verenigingen in Balk (‘gebruikers’) en Plaatselijk Belang, die meedenken en adviseren. Gezamenlijk is dit de werkgroep mfc Balk. Het college is vertegenwoordigd in een stuurgroep en de raad wordt regelmatig geïnformeerd, ook nemen zij gedurende het traject de benodigde besluiten voor de voortgang (‘go/no go’ besluiten).

Centrumlocatie

Bij de keuze voor deze locatie is van belang dat de huidige sporthal – met een verduurzamingsslag – nog vele jaren mee kan. Een bijkomend voordeel is de kruisbestuiving tussen de verschillende functies. Ook draagt het bij aan de leefbaarheid van het centrum. Denk daarbij aan de vele functies die het gebouw kan hebben, bijvoorbeeld koffiedrinken voor ouderen, ontmoeting, jeugdactiviteiten, muziekles, schoolgymnastiek. Dit soort activiteiten zijn wenselijk om te behouden in het centrum. Door de handen ineen te slaan,verkennen we de mogelijkheden voor een mfc Balk.

Betrokkenheid omgeving

Op 17 mei en 7 september 2022 waren er bewonersbijeenkomsten voor de inwoners in de omgeving van De Trime. Op deze manier betrekken we ook de buurt bij de planvorming en ontwikkeling. Immers zij hebben te maken met de afmetingen van het gebouw, parkeren, routing e.d. Met de buurt is een aantal scenario’s besproken. Ook is er vanuit de buurt een klankbordgroep opgericht; daarnaast blijven we de buurt als geheel informeren via bewonersavonden. Overige belangstellenden en inwoners van Balk informeren we via deze pagina, de nieuwsbrief en de lokale media.

Stand van zaken en het vervolg

Samen met een huisvestingsadviesbureau, architect en bouwkostenadviseur heeft de werkgroep mfc Balk de ruimtelijke en functionele eisen uitgewerkt in een getekend programma van eisen en impressies. Er zijn verschillende varianten mogelijk. We kijken naar de indeling van de huidige Trime, aanbouwmogelijkheden, gebruikerswensen, huidige kantine, kantoren en kleedkamers, mogelijk hergebruik, routing en parkeren en bijvoorbeeld ook naar het sportveldje naast de sporthal. De eerste uitwerking is besproken in de werkgroep. Ook de (huidige en mogelijk toekomstige) gebruikers zijn hierbij betrokken op 29 september 2022 was een bijeenkomst voor de gebruikers in zalencentrum De Treemter, waarin een aantal mogelijke scenario’s is besproken.

Modellen geven inzicht

Om de mogelijkheden te verkennen, heeft architectenbureau Zijlstra uit Harich vier modellen geschetst. Dit op basis van het haalbaarheidsonderzoek Balk in Beweging en de inbreng van zowel de werkgroep, (toekomstige) gebruikers als omwonenden. De vier modellen geven inzicht in de verschillende maten en mogelijkheden voor realisatie van een nieuw mfc Balk op de locatie van de huidige sporthal. Een mfc Balk kan worden gerealiseerd door sporthal De Trime uit te breiden met twee extra zaaldelen. De vier modellen laten zien hoe de uitbreiding van de sporthal en het multifunctionele gebruik van ruimtes eruit kan komen te zien en hoe dit van invloed is op de omgeving.

Multifunctionele zalen

De mogelijke uitbreiding betreft één zaaldeel ter vervanging van de huidige gymzaal (Herman Gorterstraat) die nu nog naast de sporthal staat; daarnaast een tweede zaaldeel die multifunctioneel gebruik door sociaal culturele verenigingen en sportverenigingen mogelijk maakt. Er was in eerste instantie sprake van een uitgebreid of compact scenario: scenario alles (uitgebreid) betekent alle gebruikers op één plek; het compacte scenario gaat uit van behoud van ’t Haske zodat hier een aantal (semi) commerciële gebruikers in gehuisvest kunnen worden / blijven. Het compacte scenario is tot nu toe de insteek geweest bij de verkenning. Alle vier modellen zijn hierop gebaseerd. De modellen zijn scenario’s/studies, nog geen uitgewerkt ontwerp.

Uitbreiden op plek gymzaal, hoofdentree aan centrumzijde en hoge nieuwbouw aan centrumkant.

Uitbreiden op plek grasveld, meer lucht aan centrumkant en hoofdentree aan straatzijde.

Uitbreiden aan twee zijden, bebouwing compact en zoveel mogelijk in huidig bouwvlak, meer afstand bebouwing tot de weg.

Uitbreiden op plek gymzaal, bebouwing compact en zoveel mogelijk in huidig bouwvlak, meer afstand bebouwing tot de weg.

Parkeren in Balk

Tegelijkertijd met de planontwikkeling voor een nieuw mfc kijken we naar parkeeroplossingen voor het hele centrumgebied van Balk en eventueel naar parkeren op afstand (buiten het centrum). Parkeren is een breder aandachtspunt in verband met de vele ontwikkelingen, zoals ook woningbouw. We zullen parkeerruimte op andere plekken moeten realiseren, bijvoorbeeld naast het mfc, op andere plekken in het centrum of eventueel meer op afstand. Het speelveldje wat kleiner maken is ook een denkrichting die we bespreken met zowel gebruikers als bewoners. In 2022 is onderzoek gedaan met tellingen op meerdere momenten.

Hoe communiceren we?

Via deze pagina houden wij u op de hoogte over dit project. Ook kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Vragen kunt u stellen via ons contactformulier. Daarnaast is er regelmatig overleg met de werkgroep vanuit de gebruikers en met de klankbordgroep vanuit de bewoners. Ook telefonisch kunt u vragen stellen, via 14 05 14. Projectleider is beleidsmedewerker Reinier Luimstra en portefeuillehouder is wethouder Barbara Gardeniers.

Documenten opvragen

Wilt u de pdf-versie van de notitie ‘Balk in beweging’ ontvangen? Of krijgt u hem liever via de post thuisgestuurd? Dat kan. Vul dan het aanvraagformulier in.