Onderzoek langdurig azc

Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) heeft het college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren gevraagd om mee te werken aan de komst van een langdurige opvanglocatie voor asielzoekers.

Het college heeft dit verzoek voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft daarop besloten om een locatieonderzoek naar geschikte locaties in te stellen. De gemeenteraad van De Fryske Marren moet nog een besluit nemen over de komst van een langdurig azc. Als de raad instemt met de komst neemt het ook een besluit over de locatie.

Uit het locatieonderzoek komt de locatie Heerenveen-west (zie afbeelding) als meest geschikt naar voren. Deze locatie ligt aan de rand van Heerenveen, maar op het grondgebied van gemeente De Fryske Marren. Op de afbeelding staat het gehele plangebied Heerenveen-west.

Inloopbijeenkomst

In samenwerking met de gemeente Heerenveen was er op donderdag 7 september 2023 een inloopbijeenkomst voor omwonenden in ijsstadion Thialf. Deze bijeenkomst leverde veel reacties op. Veel bezoekers gaven aan het genoemde aantal van maximaal 600 asielzoekers te hoog te vinden. Daarom heeft het college het maximumaantal van 450 als uitgangspunt genomen voor het voorstel aan de raad.

Alle opmerkingen zijn gebundeld in een overzichtsdocument. In dit overzicht staan alle reacties die inwoners hebben achtergelaten tijdens de inloopbijeenkomst. In enkele gevallen zijn reacties gebundeld, wanneer het dezelfde reactie betrof. Ook zijn er heel veel vragen binnengekomen. Deze vragen zijn beantwoord en opgenomen in een vragen en antwoorden document.

Locoatieonderzoek

Het college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren stelt de gemeenteraad voor om op basis van het locatieonderzoek een besluit te nemen over de komst van een langdurig asielzoekerscentrum in de gemeente. Als de raad instemt met de komst van een azc, wordt er besloten over de locatie, waarbij het college voorstelt de locatie ten westen van Heerenveen verder te onderzoeken. Het gaat dan om een opvanglocatie voor maximaal 450 bewoners.

De locatie ten westen van Heerenveen komt als meest geschikt naar voren op basis van geanalyseerde omgevingsaspecten, richtlijnen van het COA en de gemeente, en onderwerpen met betrekking tot verkeer, stedenbouw, financiën en ruimtelijke procedures. Doorslaggevend zijn hierbij de grondposities. Bij deze locatie is de grond al in eigendom van partijen die mee willen werken aan de ontwikkeling van een woonwijk.

Op basis van het locatieonderzoek en andere aspecten beoordeelt het college de locatie nabij Heerenveen als meest geschikt voor de realisatie van een langdurig azc.

Proces

De raad neemt waarschijnlijk aan het begin van 2024 een besluit over dit onderwerp. De datum waarop het Petear plaatsvindt is nog niet bekend en wordt door de gemeente gecommuniceerd via de website. Inwoners en andere belanghebbenden krijgen dus nog de mogelijkheid om deel te nemen aan het Petear om standpunten en opvattingen kenbaar te maken.

Relevante links

Wat gebeurt er als de gemeenteraad instemt met het voorstel van het college?
Als de raad instemt met het voorstel vindt vervolgonderzoek naar locatie Heerenveen-west plaats. Dan zal onder andere worden gekeken naar de precieze plek van de mogelijke locatie in het aangegeven plangebied. Zo’n vervolgonderzoek en de mogelijke verdere voorbereidingen zullen waarschijnlijk meerdere jaren duren.

Wanneer neemt de gemeenteraad een besluit over dit voorstel van het college?
Dit is nog niet bekend. Zodra hier duidelijkheid over is, zal er via de bekende kanalen over worden bericht.

Wil De Fryske Marren een azc?
Het COA heeft dit gevraagd aan het college van burgemeester en wethouders, maar hier is door de gemeenteraad nog geen definitief besluit over genomen. Of er een nieuw azc komt is dus nog niet bekend. Hier besluit de gemeenteraad later over.

Waarom kiest het college voor de locatie Heerenveen-West?
Uit het locatieonderzoek van ingenieursbureau Sweco en een ambtelijke werkgroep komt deze locatie als meest geschikt naar voren. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom dit voorstel gedaan aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt hierover een besluit. De raad kan ervoor kiezen om helemaal geen nieuw azc in de gemeente te realiseren.

Wat houdt de opvang van asielzoekers in?
Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft veel informatie verzameld over veelbesproken onderwerpen over asielopvang. Denk bijvoorbeeld aan de verdeling van opvanglocaties in Nederland, hoe hoog de toelage is voor asielzoekers en hoeveel sociale huurwoningen gemeenten toewijzen aan asielzoekers met een verblijfsvergunning, zie ook https://www.coa.nl/nl/watiswaar.

Hoe lang komt er een azc in De Fryske Marren?
Het COA vraagt om een langdurige opvanglocatie waar tenminste 10 jaar asielzoekers opgevangen kunnen worden. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een besluit over of en hoe lang er een azc komt.

Waar kan ik vragen stellen over deze locatie en dit voorstel?
Op donderdag 7 september van 18.00 uur tot 21.00 uur was er een inloopbijeenkomst voor direct omwonenden van de locatie Heerenveen-west. Deze vond plaats in ijsstadion Thialf in Heerenveen.
Voor belanghebbenden is het mogelijk om hun standpunt kenbaar te maken aan de raad. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door deel te nemen aan het Petear over dit onderwerp om standpunten en opvattingen kenbaar te maken. Het doel van het Petear is het inwinnen van informatie. Voorafgaand aan de raadsbehandeling van het azc zal er een Petear zijn waaraan inwoners en andere belanghebbenden kunnen deelnemen over dit onderwerp.

Hoe groot wordt het azc?
De bijeenkomst in Thialf leverde veel reacties op. Veel bezoekers gaven aan het genoemde aantal van maximaal 600 asielzoekers te hoog te vinden. Daarom heeft het college het maximumaantal van 450 als uitgangspunt genomen voor het voorstel aan de raad.

Komt er een aanmeldcentrum op de locatie Heerenveen-west?
Nee, als de gemeenteraad instemt met het voorstel komt er een regulier asielzoekerscentrum. Niet een aanmeldcentrum, zoals in Ter Apel. De mensen die in een regulier asielzoekerscentrum komen, zijn al in Ter Apel door een intakeproces van de Vreemdelingenpolitie en de IND geweest.

Op de pagina van het COA staat uitgelegd hoe het proces van opvang in ons land is:
COA – Opvanglocaties tijdens de asielprocedure en welke mensen daarna naar een regulier azc gaan.

Welke locatie hebben de colleges van Heerenveen en De Fryske Marren in gedachten voor Heerenveen-west?
Er is een zoekgebied op een kaart aangegeven voor Heerenveen-west. De preciezere plek binnen dit zoekgebied is nog niet vastgesteld. Als blijkt dat beide gemeentes in een verder traject door willen met Heerenveen-west dan volgt er een preciezere verkenning. Niet het hele zoekgebied wordt als azc bestemd. Het gaat om een gedeelte binnen het zoekgebied.

Welke andere locaties zijn onderzocht bij het locatieonderzoek?

Het locatieonderzoek is openbaar en voor iedereen te bekijken. Er zijn verschillende locaties onderzocht in de gemeente, onder andere in Balk, Lemmer en Joure..

Ik heb een andere vraag over de mogelijke komst van een langdurig azc, waar kan ik deze stellen?
Neem dan contact op met de gemeente via 14 05 14 of azc@defryskemarren.nl.

Azc BALK

De gemeenteraad van De Fryske Marren heeft in de raadsvergadering van woensdag 29 november 2023 besloten om de openstelling van het azc in Balk te verlengen tot uiterlijk 1 oktober 2026. Per 1 januari 2024 wijzigt het maximale aantal opvangplekken van 500 naar 225. Door reguliere uitstroom wordt het aantal opvangplekken geleidelijk naar dit maximum afgeschaald.

Proces verlenging

Op woensdag 12 juli 2023 hebben demissionair-staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) over de verlenging van de openstelling van het azc in Balk gesproken met het college en de raad van De Fryske Marren. De staatssecretaris heeft tijdens dit gesprek het verzoek gedaan om het azc in Balk niet te sluiten op 1 oktober 2023

Het college heeft daarop in september 2023 op verzoek van de gemeenteraad het draagvlak voor een verlenging van de openstelling van het asielzoekerscentrum in Balk gepeild. Uit het draagvlakonderzoek kwam naar voren dat 48% van de ondervraagden voorstander was van een verlenging van de openstelling van het azc, 39 procent was tegen en 13 procent neutraal. In totaal deden 1036 huishoudens uit Balk, Harich, Wijckel en Ruigahuizen mee aan het onderzoek. Ook was er op dinsdag 12 september 2023 in zalencentrum De Treemer een inloopbijeenkomst over de mogelijke verlenging.

> Bekijk hier het nieuwsbericht over de uitkomsten van het draagvlakonderzoek 2023