Onderzoek langdurig azc Heerenveen-West

Het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) heeft het college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren gevraagd om mee te werken aan de komst van een langdurige opvanglocatie voor asielzoekers.

Het college heeft dit verzoek voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft daarop besloten om een locatieonderzoek naar geschikte locaties in te stellen. De gemeenteraad van De Fryske Marren moet nog een besluit nemen over de komst van een langdurig azc. Als de raad instemt met de komst neemt het ook een besluit over de locatie.

Uit het locatieonderzoek komt de locatie Heerenveen-west (zie afbeelding) als meest geschikt naar voren. Deze locatie ligt aan de rand van Heerenveen, maar op het grondgebied van gemeente De Fryske Marren. Op de afbeelding staat het gehele plangebied Heerenveen-west.

Op donderdag 7 september 2023 was er in ijsstadion Thialf een inloopbijeenkomst over de plannen van gemeentes De Fryske Marren en Heerenveen. De inbreng van deze avond wordt toegevoegd aan het locatieonderzoek.

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van gemeente De Fryske Marren hebben op woensdag 13 september 2023 bekendgemaakt dat ze het besluit over de mogelijke komst van een langdurig azc uitstellen. Een nieuwe datum voor de behandeling van dit onderwerp in de gemeenteraad is nog niet bekend. Zodra hier duidelijkheid over is, zal er via de bekende kanalen over worden bericht.

Extra Petear 2 oktober vervalt

Op 2 oktober stond een extra Petear ingepland. Hierin wilde het college de gemeenteraad een voorstel voorleggen voor een mogelijke vestiging van een langdurig azc. Omdat er onvoldoende informatie is om al in oktober een goed afgewogen besluit te nemen vervalt het Petear van 2 oktober en de bespreking in de raad van 18 oktober. De nieuwe data worden op tijd bekend gemaakt.

Wat gebeurt er als de gemeenteraad instemt met het voorstel van het college?
Als de raad instemt met het voorstel vindt het vervolgonderzoek naar locatie Heerenveen-west in gezamenlijkheid plaats met de gemeente Heerenveen. Dan zal onder andere worden gekeken naar de precieze plek van de mogelijke locatie in het aangegeven plangebied. Zo’n vervolgonderzoek en de mogelijke verdere voorbereidingen zullen waarschijnlijk meerdere jaren duren.

Wanneer neemt de gemeenteraad een besluit over dit voorstel van het college?
Dit is nog niet bekend. Zodra hier duidelijkheid over is, zal er via de bekende kanalen over worden bericht.

Wil De Fryske Marren een azc?
Het COA heeft dit gevraagd aan het college van burgemeester en wethouders, maar hier is door de gemeenteraad nog geen definitief besluit over genomen. Of er een nieuw azc komt is dus nog niet bekend. Hier besluit de gemeenteraad later over.

Waarom kiest het college voor de locatie Heerenveen-West?
Uit het locatieonderzoek van ingenieursbureau Sweco en een ambtelijke werkgroep komt deze locatie als meest geschikt naar voren. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom dit voorstel gedaan aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt hierover een besluit. De raad kan ook een andere locatie aanwijzen, of zelfs ervoor kiezen om helemaal geen nieuw azc in de gemeente te realiseren.

Wat houdt de opvang van asielzoekers in?
Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft veel informatie verzameld over veelbesproken onderwerpen over asielopvang. Denk bijvoorbeeld aan de verdeling van opvanglocaties in Nederland, hoe hoog de toelage is voor asielzoekers en hoeveel sociale huurwoningen gemeenten toewijzen aan asielzoekers met een verblijfsvergunning, zie ook https://www.coa.nl/nl/watiswaar.

Hoe lang komt er een azc in De Fryske Marren?
Het COA vraagt om een langdurige opvanglocatie waar tenminste 10 jaar asielzoekers opgevangen kunnen worden. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een besluit over of en hoe lang er een azc komt.

Wordt het locatieonderzoek openbaar?
Ja, het locatieonderzoek wordt voorafgaand aan de behandeling in de gemeenteraad openbaar.

Waar kan ik vragen stellen over deze locatie en dit voorstel?
Op donderdag 7 september van 18.00 uur tot 21.00 uur is er een inloopbijeenkomst voor direct omwonenden van de locatie Heerenveen-west. Deze vindt plaats in ijsstadion Thialf in Heerenveen. Hier zijn medewerkers van beide gemeentes aanwezig en kunt u vragen stellen en informatie delen.

Hoe groot wordt het azc?
De locatie Heerenveen-west biedt ruimte aan een azc met minimaal 450 opvangplekken en maximaal 600.

Komt er een aanmeldcentrum op de locatie Heerenveen-west?
Nee, als de gemeenteraad instemt met het voorstel komt er een regulier asielzoekerscentrum. Niet een aanmeldcentrum, zoals in Ter Apel. De mensen die in een regulier asielzoekerscentrum komen, zijn al in Ter Apel door een intakeproces van de Vreemdelingenpolitie en de IND geweest.

Op de pagina van het COA staat uitgelegd hoe het proces van opvang in ons land is:
COA – Opvanglocaties tijdens de asielprocedure en welke mensen daarna naar een regulier azc gaan.

Welke locatie hebben de colleges van Heerenveen en De Fryske Marren in gedachten voor Heerenveen-west?
Er is een zoekgebied op een kaart aangegeven voor Heerenveen-west. De preciezere plek binnen dit zoekgebied is nog niet vastgesteld. Als blijkt dat beide gemeentes in een verder traject door willen met Heerenveen-west dan volgt er een preciezere verkenning. Niet het hele zoekgebied wordt als azc bestemd. Het gaat om een gedeelte binnen het zoekgebied.

Azc BALK

Er is in Nederland een groot tekort aan opvangplekken voor asielzoekers, ongeveer 15.500 plekken. Op woensdag 12 juli 2023 hebben demissionair-staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hierover gesproken met het college en de raad van De Fryske Marren. De staatssecretaris heeft tijdens dit gesprek het verzoek gedaan om het azc in Balk langer open te houden.

Draagvlakonderzoek

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren gaat in september 2023 het draagvlak voor een verlenging van de openstelling van het asielzoekerscentrum in Balk peilen. 

Dit draagvlakonderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Enneüs. In september ontvangen de inwoners van Balk en directe omgeving een vragenlijst in de brievenbus. Een soortgelijk onderzoek is ook in 2021 uitgevoerd.

De uitkomst van het onderzoek geeft de gemeenteraad inzicht in het draagvlak bij de inwoners van Balk en directe omgeving voor een verlenging van de openstelling voor maximaal drie jaar. Mocht blijken dat er eerder in Noord-Nederland geen tekort aan opvangplekken meer is, dan sluit het azc eerder. De gemeenteraad neemt waarschijnlijk een besluit over de verlenging in de raadsvergadering van 29 november 2023.

Tijdelijke verlenging

In afwachting van de uitkomsten van dit draagvlakonderzoek heeft de gemeenteraad in de raadsvergadering van 20 september 2023 ingestemd met het tijdelijk opschuiven van de sluitingsdatum van het azc: de sluitingsdatum is verplaatst van 1 oktober 2023 naar 1 januari 2024.

Inloopbijeenkomst

Op dinsdag 12 september 2023 was er een inloopbijeenkomst voor inwoners in zalencentrum De Treemter over de mogelijke verlenging van de openstelling van het azc in Balk