Beleid

Relevante beleidsstukken van de gemeente o.a.het coalitieakkoord.

Coalitieakkoord

Vol vertrouwen presenteren de vier coalitiepartijen het coalitieakkoord ‘Fûnemint foar moarn’ voor de periode 2022–2026. Met dit akkoord verwachten de partijen een stevig fundament neer te leggen voor de komende jaren.

Beleidskader recreatieappartementen

Onze gemeente wil de leefbaarheid van het platteland stimuleren. De gemeenteraad heeft daarom op 1 juni jl. een nieuw beleidskader vastgesteld voor het toestaan van recreatieappartementen in bijgebouwen in het buitengebied. Hierbij worden wel voorwaarden gesteld om de ruimtelijke kwaliteit te bewaken. Het vastgestelde beleidskader voorziet hierin.

Het beleidskader heeft geen procedurele gevolgen voor de ingediende aanvragen. Wanneer er een aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend die betrekking heeft op het afwijken van het bestemmingsplan blijft hiervoor de uitgebreide procedure van toepassing. Dit beleidskader is puur bedoeld als kader om aanvragen te toetsen die in strijd zijn met het bestemmingsplan. Zo worden de aanvragen eenduidig beoordeeld.